Et godt samarbejde mellem hjem og skole

Forældrenes opbakning til og interesse for deres barns skolegang har stor betydning for barnets faglige udvikling og trivsel. En samarbejdsrelation, hvor skole og forældre arbejder sammen mod fælles mål, understøtter både elevens faglige og sociale udvikling.

Forældresamarbejde understøtter elevens udvikling

Skole-hjem-samarbejdet er en integreret del af den danske folkeskole. Forældrenes opbakning til og interesse for deres børns skolegang har stor betydning for elevernes faglige udvikling. Derfor er det vigtigt for eleverne, at lærerne har et godt samarbejde med forældrene og støtter dem i at være engagerede og deltagende.

En samarbejdsrelation, hvor parterne arbejder sammen mod at nå et fælles mål og skabe de bedste betingelser for elevens skolegang, understøtter både elevens faglige og sociale udvikling. Det handler bl.a. om at aftale, hvilke tiltag der kan støtte barnet i hverdagen, og hvordan ansvaret herfor bliver fordelt mellem forældre og lærere. Lærerne kan fremme samarbejdsrelationen ved kontinuerligt at invitere til dialog, anerkende forældrenes viden, erfaringer og kompetencer og inddrage disse i elevens hverdag.

Klasselærerfunktionen, hvor en lærer med godt kendskab til klassen har ansvaret for klassens samlede trivsel og udvikling, er også en vigtig faktor for at koordinere et godt samarbejde mellem lærere og forældre samt indbyrdes i forældregruppen.

De traditionelle aktiviteter og samarbejdsflader i skole-hjem-samarbejdet, fx forældremøder, skole-hjem-samtaler og den løbende kommunikation mellem lærer og forældre via bl.a. forældreintra, kan udfordres af sociale og kulturelle årsager. Der kan således være behov for en ekstra eller alternativ indsats i samarbejdet med forældre i udsatte positioner.

 

Hvad siger loven?

Ifølge folkeskolelovens formålsparagraf skal folkeskolen i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder. Eleverne og forældrene skal regelmæssigt underrettes om lærernes og eventuelt skolens leders syn på elevernes udbytte af skolegangen. Og forældrene skal underrettes skriftligt om resultaterne af test (§13).

 

Fakta på området

En undersøgelse fra Epinion (2014) viser, at 49 pct. af forældrene oplever, at lærerne ikke eller kun delvist har tilstrækkelig tid til at tale med dem om deres barn.

Samtidig viser en medlemsundersøgelse fra Danmarks Lærerforening (2014), at 68 pct. af lærerne ikke oplever at have tilstrækkelig tid til forældresamarbejdet.

En rapport fra EVA om det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner viser, at samarbejdet mellem skole og forældre i udsatte positioner sjældent er enkelt og selvfølgeligt, og at de traditionelle samarbejdsflader og den løbende kommunikation i disse tilfælde giver særlige udfordringer (Kilde: Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner, EVA 2012).