Inddragelse af eleverne

Når eleverne inddrages i planlægningen og gennemførslen af undervisningen, styrkes deres motivation og udbytte af undervisningen. Samtidig bidrager det til deres demokratiske dannelse ved at motivere dem til at blive aktivt deltagende samfundsborgere.

Inddragelse motiverer og giver dannede elever

Det er afgørende for elevernes motivation og udbytte af undervisningen, at der løbende sker en inddragelse af eleverne i undervisningen. Det gælder valget af emner, metoder, arbejdsformer og undervisningsmaterialer. Læreren skal, jf. Danmarks Evalueringsinstituts definition på elevinddragelse, være opmærksom på at inddrage eleverne i dialog i undervisningen, lytte til eleverne og respektere deres synspunkter, have fokus på elevernes forforståelse, og have blik for deres forskelligheder og præferencer.

Når eleverne inddrages, bidrager de til udviklingen og kvalificeringen af undervisningen. Rationalet for inddragelsen er samtidig, at elevernes oplevelse af, at deres stemme har en betydning, giver dem lyst til at engagere sig – både i skolen og i et bredere perspektiv som aktivt deltagende samfundsborgere. Dermed bidrager inddragelsen til elevernes dannelse. 

 

Hvad siger loven?

Af folkeskolelovens formålsparagraf fremgår det, at folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg skal i videst muligt omfang ske i et samarbejde med eleverne.

 

Fakta på området

Ifølge Børnerådets håndbog i børneinddragelse er der fem forskellige motivationer for at inddrage børn og unge i såvel folkeskolen som i andre sammenhænge: Vidensrationalet, det etiske rationale, effektivitetsrationalet, empowerment-rationalet og dannelsesrationalet. I folkeskolen spiller dannelsesrationalet en særlig rolle, jf. folkeskolelovens formålsparagraf (Kilde: Børnerådet 2016).

Ifølge den nationale trivselsmåling fra 2017 oplever 55 pct. af eleverne i 4.-9. klasse, at de meget tit, tit eller en gang i mellem er med til at bestemme, hvad de skal arbejde med i klassen. 45 pct. oplever, at det sjældent eller aldrig er tilfældet.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i rapporten ”Motiverende undervisning. Tæt på god undervisningspraksis på mellemtrinnet” fra 2014 redegjort for elev inddragelse som et af de afgørende elementer i god undervisning.

Resultaterne er blevet bekræftet af elevinddragelsesprojektet, som Danske Skoleelever gennemførte i 2016 i samarbejde med A.P- Møllerfonden og Egmont-fonden.