Uddannede lærere

Lærerens viden og kompetencer inden for didaktik, relationer og klasseledelse er den faktor, som har størst betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Det er derfor helt centralt, at eleverne i folkeskolen undervises af uddannede lærere.

Uddannede lærere er en forudsætning for elevernes udbytte

Den væsentligste enkeltfaktor for elevernes udbytte af undervisningen er lærerens viden og kompetencer. Hvad angår lærerens kompetencer, drejer det sig om fagdidaktisk kompetence, relationskompetence og kompetence til at lede klassen.

På trods heraf bliver et stigende antal elever i folkeskolen undervist af ikke-læreruddannede. En rapport fra AE-rådet viser, at i 2015 var 16,4 pct. af lærerstillingerne i folkeskolen besat af ikke-læreruddannede. Det er en markant stigning, som blandt andet skyldes lærerrekrutteringsudfordringer i folkeskolen.

Dertil kommer, at mange elever har en lærer, som underviser i fag, de ikke har specialiseret sig i. 

 

Hvad siger loven?

Ifølge folkeskoleloven skal man for at kunne varetage undervisningen i folkeskolens 1.-10. klasse have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen eller anden læreruddannelse, der er godkendt af undervisningsministeren. Godkendelsen kan betinges af, at de uddannede består en prøve ved en professionshøjskole, der er godkendt til at uddanne lærere i folkeskolen. Der kan ansættes personer med særlige kvalifikationer til at undervise i enkelte fag (§28).

Med folkeskolereformen er det besluttet, at lærere skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i (tidligere linjefagskompetence). Målet er, at alle elever i folkeskolen i 2020 undervises af lærere, som enten har undervisningskompetence eller har opnået tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. Målsætningen om fuld kompetencedækning gælder alle fag og alle klassetrin (§40 stk. 7) Det er kommunalbestyrelsens opgave at sikre kompetencedækningen. Kommunalbestyrelsen kan i helt særlige tilfælde med godkendelse af undervisningsministeren beslutte at fravige kravet om undervisningskompetence.

Den understøttende undervisning, som blev indført med folkeskolereformen, kan varetages af pædagoguddannede og andet personale med relevante kvalifikationer.  Lærerne skal sikre sammenhæng i undervisningen, og sikre at de faglige mål for fag og klassetrin bliver indfriet (jf. lovbemærkningerne til reformen).

 

Fakta på området

Et studie har påvist, at den væsentligste enkeltfaktor for elevernes udbytte af undervisningen er lærernes ekspertise i form af viden og kompetencer (Kilde: Darling-Hammond og Brasford 2005).

Samtidig peger Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning i et stort review på tre lærerkompetencer, som er afgørende for elevernes udbytte. Det er fagdidaktisk kompetence, relationskompetence og kompetence til at lede klassen (Kilde: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning 2008).

En undersøgelse fra Børnerådet viser, at udskolingselever betragter lærerens viden om faget som den vigtigste egenskab hos læreren for, at eleverne lærer noget (Kilde: Børnerådet 2013).

En ny rapport fra AE-rådet viser, at stadig flere underviser i folkeskolen uden den lovpligtige læreruddannelse. Fra 2013 til 2015 steg andelen af ansatte i lærerstillinger i folkeskolen uden en læreruddannelse fra 11,9 pct. til 16 pct., hvilket er en stigning på 38 pct. (Kilde: Færre læreruddannede i folkeskolen, AE-rådet 2017).

KL udgav i 2016 en rapport om rekrutteringssituationen på lærerområdet der viser, at andelen af kommuner, som i nogen eller i høj grad oplever rekrutteringsudfordringer, steg fra 43 pct. i 2014 til 80 pct. i 2015. 48 pct. af landets kommuner oplevede i samme periode, at rekrutteringsudfordringerne blev større (Kilde: KL 2016). I 2017 oplevede 43 pct. af kommunerne fortsat en forværring af rekrutteringen på lærerområdet, viser de nyeste tal fra KL.