Undervisning tilpasset den enkelte

Selvom undervisningsdifferentieringen har været et bærende princip i folkeskolen siden 1993, er der fortsat behov for at fremme rammer og kompetencer, der sikrer, at alle elever modtager en undervisning, der er tilpasset deres behov og forudsætninger.

Tilpasset undervisning giver størst udbytte

Forskningen viser, at noget af det mest afgørende for elevernes udbytte af undervisningen er, at den er tilpasset den enkeltes behov og forudsætninger, samt at forventningerne til den enkelte elev er tydelige, at eleverne inddrages, og at de får grundig feedback fra læreren. Det indebærer, at læreren suverænt behersker det undervisningsstof, som skal formidles, og også behersker et bredt repertoire af undervisningsformer og viden om deres anvendelse i forhold til det faglige stof og den enkelte elev.

Hvis vi for alvor skal indfri ambitionerne om at bryde den negative sociale arv samt om, at alle elever forlader folkeskolen med de grundlæggende læse-, skrive- og regnefærdigheder, er der således behov for i højere grad at sikre, at undervisningen tilpasses den enkelte elevs behov og ressourcer. Det handler blandt andet om at sikre en grundig forberedelse af undervisningen, herunder en løbende dialog mellem lærer og elev. 

 

Hvad siger loven?

Ifølge folkeskoleloven skal undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse, i alle fag leve op til folkeskolens formål, mål for fag samt emner. Og undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Det påhviler skolelederen at sikre, at det undervisende personale, der er tilknyttet klassen, planlægger og tilrettelægger undervisningen, så den rummer udfordringer for alle elever (§18).

 

Fakta på området

Ifølge tre forskellige undersøgelser hænger den enkelte elevs udbytte af undervisningen sammen med, om den enkelte elev modtager en undervisning, der er tilpasset elevens individuelle behov. Feedback og elevinddragelse, herunder inddragelse af elevernes forforståelse, er ligeledes afgørende for elevernes faglige udbytte (Kilder: H. Meyer, 2012; John Hattie: Synlig læring – for lærere, 2013; Rapport om motiverende undervisning, EVA 2014).

Den nationale trivselsmåling fra 2017 viser, at 69 pct. af eleverne i 4.-9. klasse meget tit eller tit oplever, at lærerne hjælper dem med at lære på en måde, som virker godt. 24 pct. oplever det en gang i mellem.