Arbejdsmiljø og sundhed

En god undervisning sikres bedst gennem gode arbejdsvilkår, herunder en arbejdstidsaftale, der understøtter lærerarbejdet som en profession.


Her på siden kan du læse om:

Danmarks Lærerforenings holdning til 

 

Generelt

Danmarks Lærerforening mener:

 • Arbejdsvilkårene skal sikre det højest mulige niveau for sundhed, trivsel og sikkerhed i det fysiske, psykiske og sociale arbejdspladsmiljø.
 • De ansatte skal have en høj grad af medindflydelse og medbestemmelse på såvel egne forhold som på rammerne for arbejdet, og lønnen skal aftales og udmøntes på en måde, der er i overensstemmelse med arbejdsområdets kultur.
 • De nationale arbejdsmarkeders aftale- og forhandlingsret skal respekteres, og den sociale dialog i EU skal fremmes ved at sikre lærerorganisationerne størst mulig indflydelse og ved at indgå i en sektordialog med arbejdsgiverorganisationerne.
 • Arbejdsmiljø skal i videst muligt omfang fortsat være et lovreguleret område.

Arbejdsmiljø og sundhed

Danmarks Lærerforening mener:

 • Alle forhold af betydning for medlemmernes arbejdsmiljø og sundhed på arbejdspladsen skal inddrages i foreningens virke. Politik og handling skal understøtte det forebyggende arbejdsmiljø- og sundhedsarbejde på den enkelte arbejdsplads.
 • Standarden for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal være høj. Forebyggelse skal have højeste prioritet. Sundhedsfremme skal indgå som en naturlig del af arbejdspladsens personalepolitik.
 • Arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet skal afspejle, at det er et fælles anliggende for hele arbejdspladsen og ikke blot for den enkelte. Sygdom og fravær som følge af et dårligt arbejdsmiljø er ikke et acceptabelt arbejdsvilkår.
 • Danmarks Lærerforening skal understøtte forskning og undersøgelser af betydning for medlemmernes arbejdsmiljø- og sundhedsforhold.
 • Foreningen vil i særlig grad være opmærksom på arbejdsvilkårenes betydning for sygefravær, arbejdspladsfastholdelse og rekruttering af nye lærere, børnehaveklasseledere og andre medlemsgrupper.
   

Ansættelsesvilkår

Danmarks Lærerforening mener:

 • Ansættelsesvilkårene skal aftales mellem de forhandlingsberettigede parter og sikre balance mellem arbejds- og familieliv blandt andet med hensyn til rettigheder i forhold til ferie, barsel og omsorg.
 • Der skal sikres ansættelsesvilkår, som passer til forskellige faser af arbejdslivet.
 • Der skal være tryghed i ansættelsen med størst mulig beskyttelse mod afskedigelser. 

Løn

Danmarks Lærerforening mener:

 • Lønsystemet skal medvirke til at udvikle og understøtte professionen.
 • Der skal sikres et lønsystem, som passer til et arbejde, der ofte udføres som et kollektivt anliggende, og som tager udgangspunkt i de faglige kvalifikationer, der kræves for ansættelsen.
 • Resultatet af de centrale forhandlinger skal som minimum sikre reallønnen i en stabil og kendt lønudvikling. Lønniveauet skal som minimum fastholdes i forhold til øvrige grupper på arbejdsmarkedet, hvilket vil medvirke til at fastholde kvalificerede medarbejdere. Lønudviklingen skal tilgodese alle medlemsgrupper i foreningen.
 • Lønnen skal medvirke til at tiltrække kvalificerede ansøgere til læreruddannelsen.
 • Lønnen skal udmøntes, så den understøtter mulighederne for et godt arbejdsklima og arbejdstilfredshed, idet alle løndele aftales mellem arbejdsgiverne og organisationen.
 • Medlemmerne skal sikres et bredt kendskab til lønnens sammensætning og have indflydelse på udviklingen og udmøntningen af foreningens lønpolitik og lønstrategi.
 • Den centralt formulerede lønpolitik og strategi skal udvikles i tæt samspil med medlemmer og kredse, så centrale og lokale initiativer og aftaler kan understøtte hinanden.

Arbejdstid

Danmarks Lærerforening mener: 

 • Arbejdstidsaftalen skal medvirke til at udvikle og understøtte lærerprofessionen og sikre ordentlige arbejdsvilkår.
 • Alle medlemmer skal sikres tid til at løse deres arbejdsopgaver. For lærerne skal der være et maksimum for undervisningstiden, som gælder for alle.
 • Lærerenskal have ansvar for og frihed til selv at disponere over tiden til den samlede undervisningsopgave i samarbejde med sine kolleger. Der skal være en sammenhæng mellem tiden til undervisning og tiden til øvrige opgaver, der knytter sig til undervisningen.
 • Arbejdstiden skal tilrettelægges, så den understøtter et godt arbejdsmiljø.

Pension

Danmarks Lærerforening mener:

 • Overenskomstpensionen skal have en størrelse, så den kan sikre social tryghed og en høj levestandard i pensionisttilværelsen.
 • Tjenestemandspensionen skal sikres via samme udvikling som hele lønnen. 

Personalepolitik

Danmarks Lærerforening mener:

 • Alle arbejdsaktive medlemmer skal være omfattet af en personalepolitik, der er udviklet i samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne.
 • Samarbejdet mellem ledelse og ansatte skal løbende udvikles og forbedres, blandt andet via samarbejdet i SU/MED-systemerne.
 • Personalepolitikken skal være en integreret og aktiv del af hverdagen og sikre medarbejderne størst mulig tryghed og indflydelse på egen arbejdssituation.
 • Personalepolitikken skal sikre alle medlemmer tilfredsstillende og udviklende arbejdsvilkår og dermed medvirke til at skabe gode rammer for arbejdets udførelse.

Læs mere i Danmarks Lærerforenings principprogram

Lærerarbejdsliv

Lærerarbejdsliv 2017

Rapport, udarbejdet af Oxford Research, som ud fra lærernes synspunkt beskriver de betydende faktorer for lærernes arbejdsliv

DLFs principprogram

Læs mere i Danmarks Lærerforenings Principprogram