Fællesskabets skole

Den danske folkeskole er en væsentlig del af fundamentet for det danske samfund.

 

Skolen er for alle

Folkeskolen er for alle, og den skal give eleverne et kulturelt og demokratisk grundlag og medvirke til at fastholde et forpligtende fællesskab, hvor der skabes mulighed for den enkelte elevs alsidige personlige og faglige udvikling.

Danmarks Lærerforening vil arbejde for, at folkeskolen sikres forudsætninger for at kunne leve op til disse målsætninger.

 

Danmarks Lærerforening mener

  • Folkeskolen er en samfundsbærende kulturinstitution, der skal organiseres som sådan.

  • Folkeskolens formål beror på grundlæggende værdier, der ikke må gøres til genstand for markedsstyring eller politiske særinteresser, men skal sikres gennem fastholdelse af disse værdiers centrale placering i skolens hverdag.

  • Folkeskolen skal være et nationalt anliggende, der drives og finansieres af det offentlige på en måde, så der overalt i landet er sammenhæng mellem de politiske mål og de økonomiske midler. De enkelte skoler og skolevæsener skal inden for de centralt fastsatte rammer kunne udvikle sig i overensstemmelse med lokale ønsker og behov under hensyntagen til, at den enkelte skole skal fungere som en samlet pædagogisk enhed. Medarbejdere, elever og forældre skal inddrages i alle relevante beslutninger.

  • Skolens hverdag må være præget af ligeværd og respekt for de forskelle, der følger af køn og kulturel baggrund, og der skal gøres aktiv brug af de positive muligheder, som ligger i mødet med flere kulturer.

  • Folkeskolen er en enhedsskole med årgangsdeling og et sammenhængende forløb startende med børnehaveklassen og med klassens fællesskab som det bærende organisatoriske princip for undervisningen.

  • Klasselærerfunktionen sikrer i hele skoleforløbet det forpligtende fællesskab i elevernes sociale og faglige liv samt koordination af undervisningen. Det brede kendskab til de enkelte elever kvalificerer skolens dialog med eleverne og deres forældre.

  • Overgangen fra børnehave til skole kvalificeres ved et udbygget samarbejde mellem daginstitution og skole. Der skal være tid til fordybelse i skolestarten, og den skal organiseres, så der skabes mulighed for, at lærere og børnehaveklasseledere kan samarbejde om undervisningen i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse.

  • 10. klasse etableres inden for folkeskolelovens rammer som et tilbud til alle elever - også i de tilfælde, hvor kommuner vælger at oprette 10. klasseskoler eller placere 10. klasse i et ungdomscenter.

  • Vejledning og undervisning er to sider af samme sag. Arbejdet med at sikre den enkelte elev den bedste overgang til ungdomsuddannelse skal ske i et tæt og koordineret samarbejde mellem klasselærer og Ungdommens Uddannelsesvejledning.