Undervisning - skolens kerneydelse

Undervisning er skolens kerneydelse. Undervisningen foregår, når læreren og børnehaveklasselederen skaber og fremmer læreprocesser hos eleverne, der giver eleverne viden og færdigheder, og tilgodeser deres personlige og faglige udvikling i henhold til folkeskolens værdigrundlag.

 

Danmarks Lærerforening mener

  • Alle elever har ret til den rette undervisning. Undervisningspligten skal kunne opfyldes i en folkeskole, der spænder fra en almindelig klasse i distriktsskolen til det mest specialiserede tilbud.

  • Den enkelte skole skal selv fastlægge undervisningens organisering ud fra drøftelser om, hvordan man bedst udnytter skolens rammer og lærernes kvalifikationer til gavn for eleverne.

  • Skolens fagrække skal udgøre en helhed, hvor de enkelte fag ikke fremstår som isolerede enheder. Eleverne skal have mulighed for at anvende de enkelte fags faglighed i relevante situationer på tværs af fagene, og der skal sikres sammenhæng i undervisningen og muligheder for fordybelse og refleksion.

  • Undervisningen skal foregå i en vekselvirkning mellem teori og praksis.

  • Lærerne og børnehaveklasselederne skal have mulighed for professionelt at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen. Alle skoler skal sikre et godt fysisk og psykisk arbejds- og undervisningsmiljø for elever og ansatte.

  • Alle skoler skal leve op til regler og intentioner i undervisningsmiljøloven.

  • Den fortsatte udvikling af folkeskolens grundlæggende og brede undervisnings- og dannelsesbegreb skal sikres gennem fastlæggelse af mål, opfølgning og evaluering.