Barsel og børn

Barsels- og forældreorlov

Alle forældre har ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet, barsels- og forældreorlov. Adoptanter er omfattet af samme regler som biologiske forældre.

Alle forældre har ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet, barsels- og forældreorlov. Adoptanter er omfattet af samme regler som biologiske forældre. Dog er der særlige regler for kommende adoptanter ifm.  modtagelse af barnet i Danmark eller udlandet. Se afsnittet Særligt for kommende adoptanter 

Er du tilknyttet arbejdsmarkedet (f.eks. ved at være i arbejde eller dagpengeberettiget i en a-kasse), kan du også modtage barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Reglerne for retten til fravær og dagpenge følger af Barselsloven og gælder alle, uanset om du er ansat i det private eller offentlige.

Vær opmærksom på, at du som medlem af Danmarks Lærerforeningen kan søge om nedsat kontingent under orloven og i visse situationer også kan søge kontingentfritagelse.

Læs om Kontingent i Danmarks Lærerforening

Her på siden kan du få overblik over barselslovens regler for graviditet, barsels- og forældreorlov. 

Barselslovens regler indeholder i udgangspunktet 2 elementer, dels retten til at være fraværende fra arbejdet, og dels retten til at modtage barselsdagpenge fra det offentlige. Reglerne er ikke helt parallelle, idet der er mere ret til fravær, end der er ret til barselsdagpenge. 

Udover barselslovens regler for fravær og dagpenge har du som offentlig ansat ret til at holde en del af orloven med løn. Læs nærmere om lønretten, Læs: Løn under orlov 

Din ret til at være fraværende fra arbejdet

Som biologisk forælder, adoptant eller medmor har du ret til fravær fra arbejdet for at holde orlov.

Fraværet er fordelt på før og efter fødsel, og der anvendes forskellige begreber for orlovsperioderne:

  • Før fødsel = graviditetsorlov (mor)
  • 14 uger efter fødsel = barselsorlov (mor)
  • 2 uger efter fødsel = fædreorlov (far/medmor)
  • 32 uger efter de 14 uger = forældreorlov (begge forældre)

Der gælder tilsvarende regler for adoptanter. Der er dog særlige regler for modtagelse af adoptivbarn i Danmark eller udlandet for kommende adoptanter. Læs afsnittet særligt for adoptanter

Perioderne med ret til fravær fra arbejdet er fordelt sådan:

 

Graviditet          

Barsel                              

Forældreorlov

 

Mor

4 uger

14 uger

32 uger

8/14 uger forlængelse

Far

 

2 uger

32 uger

8/14 uger forlængelse

Graviditetsorlov:

Som mor har du ret til graviditetsorlov i 4 uger inden forventet fødsel. Den dag, fødslen forventes at finde sted, regnes med i 4-ugersperioden. Hvis fødslen sker senere end forventet, får du en længere graviditetsorlov. Sker fødsel før forventet, får du en kortere graviditetsorlov.

Barselsorlov:

De 14 ugers barselsorlov tæller fra kalenderdagen efter den dag, hvor fødslen fandt sted. Barselsorloven er øremærket mor og kan i udgangspunktet ikke overdrages til den anden forælder. 

Fædreorlov:

Som far/medmor har du ret til 2 ugers sammenhængende fædreorlov efter fødslen. Ugerne er øremærkede og kan ikke overdrages til den anden forælder. Fædreorloven kan efter aftale med din arbejdsgiver afholdes indenfor de første 14 uger efter fødsel, også som ikke sammenhængende uger. 

Forældreorlov:

I har som forældre hver ret til 32 ugers fravær fra arbejdet. Disse uger kan anvendes fleksibelt, herunder ved en forlængelse af orloven.

Læs afsnittet: planlæg din orlov 

Din ret til at modtage barselsdagpenge

Når du skal på orlov, kan du få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis du er tilknyttet arbejdsmarkedet. Det er du i udgangspunktet, hvis du er i arbejde eller er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse. Læs regler om  Barsel og orlov - Barselsdagpenge 

I har som forældre samlet set ret til 52 ugers barselsdagpenge pr. fødsel, og det er Udbetaling Danmark, der udbetaler og administrerer reglerne. 

Barselsdagpengene følger de samme perioder og principper som ved retten til at være fraværende fra arbejdet, som er beskrevet foroven. Dog er der ikke barselsdagpenge for alle ugerne med forældreorlov. 

Barselsdagpenge for perioden med forældreorlov er samlet set 32 uger for forældrene tilsammen. 

En oversigt ser således ud: 

 

Graviditet              

Barsel                                         

Forældreorlov                                                 

Mor

4 uger

14 uger

32 uger fælles 

Far

 

2 uger

 

Du bør kontakte din kreds og Udbetaling Danmark og få råd om din orlovsplan med barselsdagpenge inden du varsler din plan overfor din arbejdsgiver. Kontakt Udbetaling Danmark 

Få hjælp hos din lokale kreds

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan anvendes fleksibelt og kombineres på forskellige måder. Det kan derfor være svært at overskue de forskellige orlovsmodeller.  

Læs afsnittet: planlæg din orlov

Kontakt din TR eller lokale kreds, som kan hjælpe dig med at sammensætte din orlov og rådgive dig om din lønret. Find din kreds

Hvornår skal jeg give min leder besked?

En betingelse for at kunne gøre brug af din ret til at være fraværende fra arbejdet pga. orlov er, at du overholder reglerne for varsling af din arbejdsgiver. Der gælder følgende frister:

Graviditetsorlov:

Som kommende mor skal du senest 3 måneder før forventet fødsel give din leder besked om, at du er gravid med angivelse af din terminsdato.

Fædreorlov/medmor:

Senest 4 uger før det forventede fødselstidspunkt skal du give din leder besked om, hvorvidt du ønsker at holde hele eller dele af din fædreorlov. Det er muligt at aftale med arbejdsgiver, at de 2 uger afvikles i flere perioder eller på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødsel. 

Forældreorlov:

Senest 8 uger efter barnets fødsel/modtagelse skal du som forælder oplyse din arbejdsgiver om afholdelse af forældreorlov, herunder om den afholdes i flere perioder. Du skal også varsle, om du ønsker at gemme mellem 8-13 uger af orloven til et senere tidspunkt (retsbaseret udskydelse).

Har du retsmæssigt udskudt mellem 8-13 uger til senere uden at planlægge hvornår, skal du med 16 ugers varsel give din leder besked om, hvornår du ønsker at udnytte de udskudte uger. 

Har du efter aftale med din arbejdsgiver udskudt op til 32 uger af forældreorloven til et senere tidspunkt (aftalebaseret udskydelse) skal du med 8 uger varsle, hvornår du ønsker at benytte orloven. Dette gælder kun det kommunale/regionale område. 

Vær opmærksom på, at din samlede orlovsplan skal være varslet overfor arbejdsgiver senest 8 uger efter barnets fødsel. 

Ledige på barsel

Hvis du er ledig og dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, kan du få barselsdagpenge under orloven. Det betyder, at du i stedet for arbejdsløshedsdagpenge modtager barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, når du skal på orlov.

Der er en række muligheder i barselsloven, som ikke kan anvendes, hvis du er ledig. Der er ikke mulighed for at udskyde orlov eller benytte udskudt orlov under din ledighed. Derudover kan man som ledig kun forlænge orloven med 8 uger (modsat 14 uger som lønmodtager). 

 Læs mere om ledige og barsel hos borger.dk 

Sygdom under barsel og forældreorlov

Sygdom hos forældrene

Hvis du bliver syg under din barsel og forældreorlov, ændrer det i udgangspunktet ikke i din planlagte orlov. Det betyder, at du fortsætter med dagpenge/løn under orloven. 

I helt særlige tilfælde kan du som far/medmor overtage mors 14 ugers barselsorlov, hvis mor dør eller er så syg, at hun ikke er i stand til at passe barnet. Hvis lægen vurderer at du er for syg til at passe barnet kan du kontakte din lokale kreds eller TR for råd og vejledning. 

Sygdom hos barnet

Bliver dit barn indlagt på sygehus indenfor 46 uger efter fødslen, har du ret til at få din orlov med løn forlænget svarende til indlæggelsesperioden – hvis du ikke genoptager arbejdet. Orloven kan dog højst forlænges med 3 måneder. Retten til at forlænge orloven gælder ikke fars/medmors 2 ugers orlov efter fødsel. 

Orloven kan også udsættes, hvis du som forælder genoptager arbejdet i indlæggelsesperioden.

Kontakt din TR eller lokale kreds for at høre nærmere om mulighederne for fravær ved dit barns sygdom. Find din kreds