Gældende overenskomster Overenskomster og aftaler

Statslige overenskomster og aftaler

De statslige overenskomster og aftaler fastsætter løn, arbejdstid og ansættelsesvilkår for de ansatte i staten

Generelle regler

Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)
Cirkulære af 7. marts 2016 

 

Løn

Statens løntabel pr. 1. april 2017

Statens løntabel pr. 1. april 2016


Rammeaftale om nye lønsystemer 
Rammeaftale om nye lønsystemer. Supplerer organisationsaftalen og Fællesoverenskomsten.
Cirkulære af 21. januar 2009 

 

Arbejdstid

Aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten 
Aftalen gælder for tjenestemænd i staten og på en række overenskomstområder. Efter 1. august 2014 følger undervisere ansat i staten denne aftale - dog med visse modifikationer, jf. Lov 409.
Cirkulære af 9. juni 2015 

 

Andre vilkår

Tjenesterejser, satsregulering pr. 1. januar 2017
Her finder du de aktuelle satser for statsansatte for transportgodtgørelse, mv. 
Cirkulære af 12. januar 2016

Ferieaftalen
Den generelle aftale på statens område om ferie.
Cirkulære af 11. november 2005

Ændring af aftale om ferie (Ophævelse af § 17)
Cirkulære af 16. august 2010

Ændring af aftale om ferie (Ændring af § 25)
Cirkulære af 17. august 2011  

Aftale om barsel, adoption og omsorgsdage 
Den generelle aftale på statens område om barsel, adoption og omsorgsdage. 
Cirkulære af 12. august 2015

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager
Cirkulære af 10. juni 2008

Samarbejde og samarbejdsudvalg 
Cirkulære af 27. august 2013

Tillidsrepræsentanter i staten mv.
Cirkulære af 30. september 2008 

 

Frie grund- og fagskoler

Organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler
Cirkulære af 9. marts 2016. Aftalen skal ses i sammenhæng med Fællesoverenskomsten som supplerer organisationsaftalen.

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler - 2. udgave
Vejledning fra december 2014.

Vejledning om særlige feriedage på frie skoler og i Dansk Røde Kors' Asylafdeling
Vejledning af 15. marts 2016. 

 

Særligt om frie grundskoler

Protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler
Cirkulære af 9. marts 2016. 

Undervisningsministeriets vejledning til de frie grundskoler om OK 2011
Vejledningen er udsendt til skolerne den 9. august 2011. Den indeholder en gennemgang af organisationsaftalen med de ændringer, der er aftalt i 2011.

Håndbog: Ansættelsesvilkår, OK 11-13 - Frie Grundskoler 
Denne 6. udgave af håndbogen "Ansættelsesvilkår, Frie Grundskoler, OK 11-13, er en sammenskrivning af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 af 2010 og Organisationsaftale af 9. august 2011 for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings og håndarbejdsskoler. Sammenskrivningen kaldes "Overenskomsten" og den har historisk karakter. 

 

Særligt om frie fagskoler

Protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt frie fagskoler
Cirkulære af 9. marts 2016.

Håndbog: Ansættelsesvilkår, OK 11-13 - Efterskoler og Husholdnings- og håndarbejdsskoler / Frie fagskoler 
Denne 6. udgave af håndbogen »Ansættelsesvilkår OK 2011-2013«, Efterskoler og Husholdnings- og håndarbejdsskoler, er en sammenskrivning af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 af 2010 og Organisationsaftale af 9. august 2011 for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. Sammenskrivningen har vi kaldt "Overenskomsten” og den har historisk karakter.

Undervisningsministeriets vejledning til efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler om OK 2011 
Vejledningen er udsendt til skolerne den 9. august 2011. Den indeholder en gennemgang af organisationsaftalen med de ændringer, der er aftalt i 2011. Den har historisk karakter. 

 

SOSU-skoler

Organisationsaftale for lærere og ledere ved social- og sundhedsskolerne (SOSU) 
Cirkulære af 3. november 2015. Aftalen gælder lærere og ledere på skoler, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler). Aftalen skal ses i sammenhæng med Fællesoverenskomsten som supplerer organisationsaftalen.

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse - 2. udgave
Vejledning fra december 2014


Røde Kors Asylafdelings skoler

Løn-og ansættelsesvilkår for lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling (2015) 
Cirkulære af 30. juni 2015. Aftalen skal ses i sammenhæng med Fællesoverenskomsten som supplerer organisationsaftalen. 

Vejledning om særlige feriedage på frie skoler og i Dansk Røde Kors' Asylafdeling
Vejledning af 15. marts 2016.

 

Ernærings- og husholdningsøkonomer

Organisationsaftale for ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer
Cirkulære af 7. maj 2014. Aftalen gælder for personer, der har gennemgået uddannelsen som ernærings- og husholdningsøkonom, og som ansættes til varetagelse af opgaver, hvor uddannelsen som ernærings- og husholdningsøkonom er relevant i forhold til stillingens indhold. NB aftalen omfatter ikke ansatte i lærerstillinger.


Læreruddannede ansat i staten

Organisationsaftale for ansatte i staten med en læreruddannelse 
Cirkulære af 7. september 2006. Aftalen gælder ved ansættelse af læreruddannede i stillinger, hvor læreruddannelsen er relevant i forhold til stillingens indhold. Aftalen gælder ikke for egentlige lærerstillinger.


Konsulenter/pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler

Visse organisationsaftaler for konsulenter/pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler og aftale for visse tjenestemandsansatte konsulenter/tjenestemandsansatte pædagogiske konsulenter ved professionshøjskole (2011)
Cirkulære af 23. maj 2012.


Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation

Organisationsaftale samt selve organisationsaftalen for Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation 
Aftalen og det tilhørende cirkulære (pdf-fil, 11 sider) gælder for undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for tegnsprog og tegnstøttet kommunikation (KC) fra 1. april 2008.