Konflikt ABC

Konflikt ABC'en opdateres løbende. Hvis du på et tidspunkt har udskrevet eller gemt en udgave af vejledningen, bør du tjekke, om der er kommet opdateringer, der er relevante for de svar, du søger.

 

Her på siden kan du:

 

Alfabetisk oversigt

Oversigt

Alfabetisk emneopslag

A

Afsked, Afspadsering, Anciennitet, Ansatte med en tjenestemandslignende pensionsordning, Arbejde på andre overenskomster, Arbejdsledighed, Arbejdsmiljørepræsentanten

B

Barselsorlov, Barns sygdom, Bibeskæftigelse, Boykot

 

D

Deltidsansatte

E

Efterløn, Efterindtægt efter funktionærlovens § 8, Eksamen og prøver på andre områder, Eksklusion, E-mail adresser (mhp. kommunikation fra DLF)

F

Ferie (de 5 uger i Ferielovens forstand), Ferie (”den 6 . ferieuge”), Fleks- eller skånejob, Fleksibel barselsorlov, Folkeskolens prøver, Forligsinstitutionen, Forpligtelser under konflikten, Fortrædigelsesklausul, Fritstilling, Fædreorlov

G

Genoptagelse af arbejdet         

H

Hjemsendelse af elever            

I

Ikke-organiserede, Information fra DLF, Iværksættelse af konflikt

 

K

Karens, Kombinationsbeskæftigelse, Konfliktbrud, Konfliktkontingent, Konfliktramt arbejde, Konfliktlån, Konstituering, Kurser og efteruddannelse

L

Lederbeføjelser, Lejrskoler/skolerejser, Lockout, Lærerstuderende i praktik, Løn

M

 Mobiltelefon, computer og tablets under konflikt

N 

 Nødberedskab

O

Omsorgsdage, Opgaveoversigt, aktivitetsplaner og lignende - planlagte opgaver, Opsigelse, Orlov (tjenestefrihed uden løn), Orlov (tjenestefrihed med løn)            

P

Paragraf (§) 56-aftale, Pension, Pensionerede tjenestemænd, Plejeorlov til pasning af syge og døende

Q-R

 

S

Selvstyrende team, Seniordage, Solidariske krav, Solidaritet med konfliktende medlemmer, Sygdom

Tillidsrepræsentanternes opgaver og vilkår under konflikt, Tilsyn med elever, Timelønnede vikarer, Tjenestefrihed uden løn, Tjenestemænd, Tjenesterejser, Tjenstlige ordrer

U

Udmeldelse

V

Vikartimer

 

LC's konfliktvejledning

Konflikt ABC'en er udarbejdet på baggrund af Lærernes Centralorganisations (LC) konfliktvejledning samt de erfaringer, foreningen har gjort om hyppigt forekommende spørgsmål i forbindelse med tidligere konfliktberedskaber. Se eventuelt LC's konfliktvejledning her på siden.

Konflikt ABC'en giver selvsagt ikke svar på alle de spørgsmål, der kan tænkes at dukke op før, under og efter en varslet konflikt, men den beskriver en række problemstillinger.

 

Til top

Konflikt ABC

Hent seneste version* af Konflikt ABC'en i en udskriftsvenlig version

Konfliktabcforside
*(28/3-18)
Tjek om der er kommet opdateringer siden du sidst gemte/udskrev ABC'en.

LCs Konfliktvejledning