Tidsplaner og processer

Fristen for at opnå enighed i forhandlingerne udløb den 28/2-18. Forhandlingerne er nu overgået til Forligsinstitutionen.

 


Her på siden kan du læse om:

 

Tidsforløb og proces i Forligsinstitutionen

Forligsinstitutionen har efter sammenbruddet i forhandlingerne indkaldt alle offentlige overenskomstparter til møde torsdag d. 1. marts 2018.

Mægling og udsættelse af varslet konflikt
For at forligsmanden bedst muligt kan mægle mellem parterne og fremme forligsmulighederne har forligsmanden en række beføjelser. De kan indkalde parterne til møde og parterne har mødepligt, de kan ligeledes afkræve parterne alle relevante oplysninger om forhandlingerne. Forligsmanden kan endvidere lægge pres på parterne ved at kræve indrømmelser.

Forligsinstitutionens opgave er at minimere risikoen for konflikter på arbejdsmarkedet. Forligsmanden kan derfor udskyde ikrafttrædelsen af en eventuel konflikt. Hvis forligsmanden vurderer, der er mulighed for mægling mellem parterne kan forligsmanden i første omgang udsætte en varslet konflikt 14 dage. Hvis konflikterne har særlig samfundsmæssig betydning kan forligsmanden udsætte med yderligere 14 dage.

Aftale, mæglingsskitse eller sammenbrud
Selve mæglingen i Forligsinstitutionen sker gennem orienterende og forhandlende møder, hvor forligsmanden vurderer og drøfter mulige løsninger med parterne. Forligsmanden tilrettelægger herefter et handlingsforløb.

Målet er, at parterne enten selv kan opnå enighed gennem en aftale, eller at forligsmanden kan udarbejde en mæglingsskitse, som parterne er enige om skal sættes til afstemning blandt deres medlemmer. Det er ikke sikkert at parterne kan opnå enighed. Forligsmanden vil så erklære forhandlingerne for sammenbrudte og en varslet konflikt kan træde i kraft på femtedagen herefter.

Tavshedspligt
Parterne har som udgangspunkt tavshedspligt om det, der sker i Forligsinstitutionen. Dette er både under forhandlingerne, og efter de er afsluttet. Derfor vil vi ikke på samme måde løbende kunne opdatere dig som medlem undervejs i forhandlingerne. Hvis der sker et sammenbrud i forhandlingerne i Forligsinstitutionen drøfter forligsmanden med parterne, hvilke oplysninger der kan gives videre til medlemmer og offentligheden. 

Om Forligsinstitutionen

Forligsinstitutionen blev etableret i 1910 og har til opgave at bistå ved interessekonflikter på arbejdsmarkedet. Forligsinstitutionen har således til formål at hjælpe arbejdsmarkedets parter med at afslutte overenskomster uden arbejdsretslige konflikter.

Forligsinstitutionens opgave er at mægle mellem parterne og forsøge at opnå enighed enten gennem en aftale eller en mæglingsskitse. Forligsinstitutionen er parternes instrument til at sikre overenskomstløsninger i situationer, hvor det er vanskeligt at nå et resultat. Forligsinstitutionen kan dog ikke forhindre konflikter på arbejdsmarkedet.

Der er tre forligsmænd, der har hver deres område. Forligsmændene udpeges af Beskæftigelsesministeren efter indstilling fra Arbejdsretten. Det er Mette Christensen, der er forligsmand på det offentlige område og skal mægle mellem parterne i forligsinstitutionen. Mette Christensen har været forligsmand siden 1993.

Kilde:Forligsinstitutionen, Forligsmandsloven og FAOS


 

Forløb og tidsplaner for de nu afsluttede overenskomstforhandlinger

På alle tre offentlige overenskomstområder (det kommunale, det regionale og det statslige område) var der aftalt køreplaner for forhandlingerne mellem parterne. Kravene på det kommunale og regionale område blev udvekslet mellem parterne den 12. december 2017. Det var planlagt, at de første politiske møder i de generelle forhandlinger skulle foregå primo januar 2018, og at forhandlingerne om organisationernes specielle krav (organisationsforhandlingerne) kunne gå i gang umiddelbart efter. Dog blev forhandlingerne om lærernes arbejdstid påbegyndt allerede primo december 2017.

Alle lønmodtagerorganisationerne satte den 15. december 2017 alle handlinger på ”standby”, indtil der foregik reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid.

Den 23. januar 2018 kunne Lærernes Centralorganisation (LC) meddele de øvrige lønmodtagerorganisationer, at nu kunne de generelle forhandlinger og organisationsforhandlingerne påbegyndes.

Oprindeligt var det planlagt, at de generelle forhandlinger skulle være afsluttet den 14. februar 2018, og organisationsforhandlingerne skulle være afsluttet den 28. februar 2018. Se en tidslinie for det kommunale område.

På det statslige område blev kravene udvekslet den 15. december 2018. Også på det statslige område blev alle forhandlinger, bortset fra forhandlingerne om lærernes arbejdstid, sat på ”standby”. Og på det statslige område blev forhandlingerne påbegyndt den 23. januar 2018.

Det var aftalt, at de specielle forhandlinger afsluttes seneste fire uger efter, der er indgået et forlig på det generelle område. Se en tidsline for det statslige område.

Fredag den 23. februar 2018 brød overenskomstforhandlinger på det statslige område sammen. Den 26. og 27. februar brød forhandlingerne på henholdsvis det kommunale og det regionale område også sammen.

 

Til top