Overenskomster OK 24

OK24-processen

Danmarks Lærerforenings kongres vedtog i efteråret 2023 foreningens overenskomstkrav. Før kravene blev vedtaget på kongressen har de været igennem en proces, hvor de behandles af DLF's organisatoriske led.

Overenskomstkrav

Forud for udløbet af overenskomstperioden (OK21) udveksler parterne krav til den kommende overenskomstfornyelse (OK24).

Danmarks Lærerforening har medlemmer på både det kommunale, regionale og statslige arbejdsmarked. Derfor medvirker foreningen gennem sit medlemskab af Lærernes Centralorganisation (LC) ved alle forhandlingsbordene, og vi opstiller overenskomstkrav til alle disse forhandlinger.

Det er DLF’s højeste myndighed – kongressen – der vedtager foreningens overenskomstkrav. Det sker på den ordinære kongres den 19.-21. september 2023. Forud for kongressens behandling af overenskomstkravene foregår der en proces, hvor overenskomstkravene behandles i foreningens organisatoriske led.

Som forberedelse til OK24 har foreningen valgt at holde medlemsmøder i efteråret/vinteren 2022 om rammer og vilkår for medlemmerne bredt set. Her har medlemmerne prioriteret, hvad det er vigtigt, foreningen centralt har fokus på. Flere af disse tilbagemeldinger handler om temaer, der forhandles i overenskomsterne. De input, medlemmerne er kommet med, indgår i foreningens proces for opstilling af krav til OK24.

I foråret 2023 vil der være en OK24-konference for alle kredsformænd og -næstformænd. Derefter står kredsene for at holde medlemsmøder om krav til OK24. Der vil også være fire medlemsmøder, hvor formanden Gordon Ørskov Madsen og formanden for Overenskomstudvalget Morten Refskov drøfter forhandlinger og krav med medlemmerne. Medlemsmøderne bliver livestreamet. Der vil blive udsendt invitationer til møderne senere.

Kravopstillingsprocessen ser således ud:

  1. Overenskomstudvalget arbejder med kravforslag --> 

  2. Overenskomstudvalget indstiller krav til hovedstyrelsen -->

  3. Hovedstyrelsen indstiller foreningens krav til kongressen -->

  4. De kongresdelegerede drøfter kravene med baglandet -->

  5. Kongressen vedtager foreningens endelige overenskomstkrav

Koordinering af krav

Kravene sendes til Lærernes Centralorganisation (LC), som koordinerer de indkomne krav mellem alle de tilsluttede organisationer. LC’s medlemsorganisationerne er: Danmarks Lærerforening (DLF), Frie Skolers Lærerforening (FSL), Uddannelsesforbundet, Socialpædagogernes Landsforbund (SL), LC-Lederforum, og FOA.

De krav, som vedrører alle de kommunalt og regionalt ansatte, kaldes de generelle krav, og er fx ferie, barsel og generelle lønstigninger. De generelle krav forhandles af forhandlingsorganisationen ”Forhandlingsfællesskabet” på vegne af alle de tilsluttede lønmodtagerorganisationer og deres medlemmer på det kommunale/regionale område, fx HK, FOA, Dansk Sygeplejeråd, LC, BUPL. 

De generelle krav på statens område – de krav, som vedrører alle de statslige ansatte – forhandles af Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), som er forhandlingsorganisationen for alle de statslige lønmodtagerorganisationer.

De generelle krav, som de enkelte organisationer har fremsat, koordineres i hhv. Forhandlingsfællesskabet og CFU, inden forhandlingerne med arbejdsgiverne går i gang. Arbejdsgiverne på det kommunale/regionale område er KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Arbejdsgiverne på det statslige område er Medarbejder- og Kompetencestyrelsen/Finansministeriet.

LC opstiller også specielle krav, som kun vedrører vores egne overenskomster. De specielle krav koordineres internt i LC mellem LC’s medlemsorganisationer. Disse krav handler fx om lønindplacering og tillæg til forskellige stillingsgrupper, pension, fritvalgstillæg, arbejdstid og timelønnede.

Hvorvidt der er økonomiske midler til de specielle krav afhænger af, om der i de generelle forhandlinger mellem Forhandlingsfællesskabet/CFU og arbejdsgiverne bliver afsat midler hertil.

Arbejdsgiverne går til overenskomstforhandlingerne med krav på vegne af de arbejdsgivere, som de repræsenterer.