Overenskomster OK18-resultat (regioner)

Resultatet af forhandlingerne på RLTN-området

 

Forbedring af reallønnen

De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 6,81% incl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen.

Prisudviklingen skønnes i aftaleperioden at udgøre 5,08%. De generelle lønstigninger incl. udmøntning fra reguleringsordningen forbedrer således reallønnen.

 

Reguleringsordning uden privatlønsværn

Der er aftalt en reguleringsordning uden privatlønsværn for de regionalt ansatte. Herved sikres, at de regionalt ansatte stort set har en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked, og at der ligesom i perioden før 2015 genindføres en symmetrisk udmøntning. Det betyder, at hvis den private lønudvikling bliver større eller mindre end forudsat i perioden, følger den generelle lønstigning med.

 

Organisationsmidler

Ud over de generelle lønstigninger var der afsat 0,35 % til organisationsforhandlinger. Da der er sikret en reallønsforbedring igennem de generelle lønstigninger, er disse midler anvendt til at tilgodese særlige grupper. Se listen over lønforbedringer for særlige grupper her (link)

 

Arbejdstid

Arbejdstidsforliget er aftalt imellem KL og Forhandlingsfællesskabet. RLTN og LC er enige om senest ved overenskomstfornyelsen i 2021 at overføre de ændringer i arbejdstidsreglerne, der måtte blive aftalt mellem KL og LC. Denne enighed er indskrevet i protokollen.  Det skal bemærkes, at den nye afregning for lejrskole er indskrevet i protokollen, og at bestemmelsen er suppleret med en afklaring af døgnets begyndelse mv. Der er endvidere medtaget et eksempel på beregning af tid på lejrskoler

Det præciseres, at den nye lejrskoleafregning er gyldig fra 1. august 2018.

 

Spisepause

Forskellige løsninger i forhold til at sikre spisepausens status.

 

Ny ferieaftale

Ferieaftalen er tilpasset den nye ferielov. Det betyder blandt andet, at der indføres samtidighedsferie, hvormed ferie optjenes og afholdes på samme tid i stedet for forskudt. Det giver nyansatte mulighed for at holde betalt ferie allerede i deres første ansættelsesår.

 

Forbedringer af aftale om fravær af familiemæssige årsager

  • Der indføres omsorgsdage til plejeforældre.
  • Der indføres bedre rettigheder ved fertilitetsbehandling.
  • Retten til sorgorlov udvides til også at omfatte faren/medmoren.

 

Seniorkrav

RLTN´s krav om indskrænkning af retten til seniordage blev ændret til en aftale om at afdække, hvordan man kan fastholde seniorer på arbejdsmarkedet.