Overenskomster OK18-resultat (stat)

Arbejdstid

Arbejdstid for undervisere omfattet af Lov 409

Det har ikke været muligt at opnå en forhandlet arbejdstidsaftale for ansatte på Lov 409-underviserområderne ved OK18. Arbejdstiden reguleres derfor fortsat af Lov 409. Der er fortsat mulighed for at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der fraviger eller supplerer de centrale arbejdstidsbestemmelser.

Det er en målsætning, at der er et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem TR og ledelsen. Ledelsen eller TR kan i tilfælde af, at samarbejdet ikke fungerer på skolen/institutionen, søge bistand hos de centrale overenskomstparter. Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, og LC vurderer behovet for bistand. Der sker løbende en prioritering af henvendelserne i henhold til de centrale parters ressourcer.

Forud for skoleåret drøfter leder og TR, hvordan planlægning af skoleåret/arbejdsåret foregår på skolen/institutionen; herunder hvordan skolen/institutionen kan strukturere dialogen om opgaveoversigten. 

Der optages forhandlinger om arbejdstid ved OK21, såfremt der indgås en arbejdstidsaftale på baggrund af den periodeforhandling, som KL og LC har aftalt gennemført. Den arbejdstidsaftale, som de centrale parter måtte indgå ved OK21 på Lov 409-områderne i staten, skal kunne rumme, at der i staten er en variation af skoleformer. Udgangspunktet for forhandlingerne er forhandlingsresultatet på det kommunale område, men såfremt særlige forhold ved de enkelte skoleformer nødvendiggør tilpasninger i forhold til den kommunale aftale, er parterne forpligtede til at forhandle sådanne tilpasninger.