Overenskomster OK18-resultat (stat)

Løn og øvrige resultater

Her på siderne kan du læse om:

 

Rammen og forbedring af reallønnen

Den samlede økonomiske ramme for aftaleperioden udgør 8,1 pct., og heraf forudsættes reststigningen at udgøre 1,5 pct. for hele perioden.

De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 6,07 pct. inkl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen.

Prisudviklingen skønnes i aftaleperioden at udgøre 5,08 pct. De generelle lønstigninger inkl. skønnet for udmøntning fra reguleringsordningen forbedrer således reallønnen.

Reguleringsordning uden privatlønsværn

Der er aftalt en reguleringsordning uden privatlønsværn. Herved sikres, at de statsansatte stort set har en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked, og at der ligesom i perioden før 2015 genindføres en symmetrisk udmøntning. Det betyder, at bliver den private lønudvikling større eller mindre end forudsat i perioden, følger den generelle lønstigning med. 

Spisepause

Den eksisterende praksis for betalt spisepause er nu sikret overenskomstmæssigt. Retten til betalt spisepause kan dermed kun opsiges, hvis Moderniseringsstyrelsen fremsætter krav herom ved en overenskomstfornyelse, og hvis CFU imødekommer kravet. Retten til betalt spisepause bortfalder ikke, selv om arbejdsgiveren forlænger pausens varighed og/eller hvis arbejdsgiverne giver afkald på den ansattes pligt til at stå til rådighed.

Kompetenceudvikling

Den partsfælles kompetenceindsats omlægges, så midlerne fokuseres på individuel kompetencegivende kompetenceudvikling.

Psykisk arbejdsmiljø

Der udvikles og tilbydes en frivillig lederuddannelse i hhv. håndtering af psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse. 

Udflytning af arbejdspladser

Medarbejdernes vilkår i forbindelse med udflytning af statslige arbejdspladser forbedres. Der udarbejdes en fælles vejledning om statslige arbejdsgiveres mulige tiltag for berørte medarbejdere i forbindelse med geografisk flytning af en statslig arbejdsplads.

Ved geografisk udflytning af en institution i flere etaper, kan der på den oprindelige eller den flyttede del af institutionen, hvor der ikke er en TR, vælges en midlertidig TR pr. medarbejdergruppe. På nyetablerede institutioner og på institutioner, som flytter geografisk, hvor ingen medarbejder opfylder anciennitetskravet på 9 måneder, kan medarbejdere med kortere anciennitet vælges som TR.

Overenskomstdækning af timelønnet undervisning

I overenskomstperioden skal der optages forhandlinger om at overenskomstdække det område, der i dag er dækket af Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning.

Forbedringer af aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftalen udvides til også at omfatte ret til løn i op til 5 dage pr. barn årligt for medarbejdere, hvis børn modtager ambulant behandling, der træder i stedet for hospitalsindlæggelse, og som kræver den ansattes tilstedeværelse. Endvidere gives der ret til fravær uden løn til medarbejdere, der iht. lov om social service ansættes af kommunen til at passe nærtstående i hjemmet.

Ny ferieaftale

Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som implementeres ved indgåelse af en ny ferieaftale med tilhørende vejledning. De særlige feriedage videreføres efter de gældende regler.

Bistand hos a-kasse ved afsked

Medarbejdere, som afskediges på grund af institutionens forhold, har ret til frihed med løn i op til 2 timer til at søge vejledning i a-kassen. Timerne skal være placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen og efter aftale med ansættelsesmyndigheden. 

Organisationsforhandlinger

I perioden frem til den 18. maj 2018 gennemføres der organisationsforhandlinger. Organisationsforhandlingerne kan angå både omkostningskrævende og ikke-omkostningskrævende krav. Til de omkostningskrævende krav er der afsat 0,23 pct. af rammen i organisationspuljer på LC-området.

 

Til top