Information vedrørende coronavirus

Find information om bl.a. skolestart i august, arbejdsmiljø, ansættelsesret og rejser i forbindelse med coronavirus.

Myndighederne ændrer løbende retningslinjer, hvilket betyder, at vi også løbende opdaterer denne side. 

 

Har du et hjemsendt barn?

Har du barn i skole eller daginstitution, som er hjemsendt for at blive testet for COVID-19, selvom barnet er symptomfrit, fx fordi en klassekammerat er testet positiv?

I det tilfælde kan du ikke kræve at bruge barnets 1. eller 2. sygedag, for barnet ikke er sygt. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, som giver ret til barselsdagpenge til forældre, der må blive hjemme for at passe deres barn som følge af COVID-19, både hvis barnet er hjemsendt for at blive testet, men er symptomfrit, og hvis barnet selv er testet positiv.

Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år. Forældrene tildeles i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i perioden frem til d. 31. december 2020. Der kan kun gives dagpenge til én forælder pr. hjemsendelsesdag. Det er en betingelse, at ingen af forældrene har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har omsorgsdage eller afspadsering, der kan bruges til pasning af barnet.

Forældrene skal fremlægge dokumentation for, at skolen eller institutionen har sendt barnet hjem som følge af et konkret smittetilfælde. Såfremt begge forældre er lønmodtagere og deler bopæl, skal der fremlægges erklæring fra begge forældres arbejdsgivere om, at forældrene ikke har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har ubrugte omsorgsdage eller afspadsering.

Hvis barnet er konstateret syg med COVID-19, kan der også udbetales barselsdagpenge efter samme procedure og regler, dog med det forbehold, at barnets 1. og 2. sygedag skal anvendes, før der kan udbetales barselsdagpenge.

Arbejdsgiver skal melde fraværet ind, men barselsdagpengene udbetales direkte til forælderen og kan ikke udbetales som refusion til arbejdsgiver, idet der ikke er ret til ydelsen, hvis der udbetales løn fra arbejdsgiveren. Der må således ikke udbetales løn eller holdes ferie for samme arbejdsdag, der ydes barselsdagpenge for.

Læs loven om barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn.


 

Lejrskoler og corona

Pr. 21. september 2020 anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle lejrskoler aflyses. 

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside


 

Skolestart august 2020 og coronaforebyggelse

Den 19. juni 2020 kom der nye retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet. De slår fast, at skolerne skal følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Det betyder, at:

 • skolerne har en næsten normal skolegang, idet alle elever er retur
 • der er ikke længere opdelte klasser
 • alle har fuldt skema
 • afstandskravet er ophævet imellem elever i samme gruppe (klasse), men IKKE mellem lærer/lærer og ikke mellem lærer og elever, hvor der skal være 1 meter i normale situationer og 2 meter til første række af elever ved tavleundervisning.

Nødundervisning skal begrænses til der, hvor det ikke er muligt for skolen på grund af de sundhedsfaglige anbefalinger at gennemføre undervisningen efter almindelige regler fx ved konstaterede smittetilfælde på skolen.
Find retningslinjerne gældende fra 1. august hos UVM

 • Det anbefales stadig, at man reducerer antal kontakter OG har fokus på hygiejne både i forhold til grundig rengøring, hyppig håndvask og/eller afspritning samt god hosteetikette.

 • Det anbefales fortsat, at der ikke undervises af flere lærere end nødvendigt, og at pauser og frikvarterer så vidt muligt holdes klassevis og forskudt.

 • Sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis der er stor opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt vedr. hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

 • Der bør være hyppig og gentagen rengøring af kontaktpunkter (dørhåndtag, bordflader og IT-udstyr), og frekvensen skal tilpasses aktiviteterne. Vær ligeledes opmærksom på rengøring i faglokaler fx Håndværk/Design og musiklokaler ved brug af værktøj og instrumenter.

Find viden og konkrete forslag til forebyggelse af corona i DLF's nyhedsbrev "Aktuelt om Arbejdsmiljø". Særligt nummer 3-7 handler om corona.
Find alle "Aktuelt om Arbejdsmijø" på dlf.org


 

Brug af mundbind 

Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af mundbind i offentlig transport i myldretiden. Der er fortsat ikke krav eller anbefaling om brug af mundbind på skoler. Hvis I anvender offentlig transport i arbejdstiden fx i forbindelse med ture ud af huset eller fx besøger museer, bør mundbind være tilgængelige, ligesom andre værnemidler som håndsprit, handsker og vådservietter.

Ud fra en arbejdsmiljømæssig vurdering er det god forebyggelse, at værnemidler er en fast del af turtasken og i øvrigt er tilgængelige for alle ansatte på arbejdspladsen i det omfang, der måtte opstå behov for det.

Tag drøftelsen på arbejdspladsen og lav en risikovurdering over mulige situationer, hvor det giver mening at anvende værnemidler. Sørg for, at alle medarbejdere orienteres. Værnemidler til brug på arbejdspladsen skal naturligvis stilles til rådighed af arbejdsgiver.


  

Rejser til områder, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til

Hvis du overvejer at rejse til et land, som er markeret med orange på Udenrigsministeriets rejsevejledning, så skal du være opmærksom på, at din arbejdsgiver kan have iværksætte forskellige arbejdsretlige tiltag for at imødegå coronasmitte på arbejdspladsen.

Det betyder for det første, at hvis du rejser til et område, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, så er du forpligtet til at oplyse din leder om rejsen, og lederen kan kræve, at du opholder dig 14 dage hjemme efter endt rejse. Samtidig kan lederen afvise at betale løn til dig under de 14 dages hjemmeophold, medmindre det aftales, at du arbejder hjemmefra, fortsat holder ferie, afspadserer mv. Derfor opfordrer Danmarks Lærerforening medlemmerne til forud for en eventuel rejse at aftale med lederen, hvordan man fx kan løse sine opgaver under et hjemmeophold.

Hvis ledelsen har udstukket retningslinjer for, at medarbejdere skal opholde sig i hjemmet 14 dage efter hjemkomst, og undlader du at følge retningslinjerne, så kan det få ansættelsesretlige konsekvenser. Det betyder, at hvis du ikke fortæller din leder om en rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, og du møder på arbejde efter hjemkomst, så kan du blive bortvist.

Se rejsevejledninger hos Udenrigsministeriet


 

Retningslinjer ifm. genåbning af skoler fra 15. april

Der stilles fra myndighedernes side krav om, at skoler, der er genåbnet efter d. 15. april 2020, overholder kravene i Sundhedsstyrelsens vejledning.
Se Sundhedsstyrelsens vejledning og materialer til genåbning af skoler

Danmarks Lærerforening har modtaget mange spørgsmål om genåbning af skolerne. Vi er i løbende dialog med KL og Undervisningsministeriet om svar på alle spørgsmålene.

Mange af spørgsmålene skal løses lokalt. Vi holder løbende vores lokale kredse orienteret om vores dialog med KL og Undervisningsministeriet.

Du skal derfor rette henvendelse til din lokale kreds, som kan hjælpe dig med dine spørgsmål.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er i en af risikogrupperne?

Sundhedsstyrelsen har d. 6. maj 2020 opdateret retningslinjerne for hvilke personer, der kan betragtes som værende i øget risiko, samt hvordan disse skal forholde sig bl.a. i forhold til at gå på arbejde.

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Grundlaget for Sundhedsstyrelsens nye præcisering og de supplerende anbefalingerne er, at der hele tiden kommer mere viden om sygdommen, og at Sundhedsstyrelsen fortsat bliver klogere på, hvordan sygdomsforløbet med COVID-19 påvirkes af forskellige sygdomme eller tilstande.

Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med COVID-19. Sundhedsstyrelsen definerer disse grupper som følgende personer: 

 • Personer med høj alder
 • Beboere i plejebolig
 • Personer med overvægt
 • Personer, hvor det må antages, der er en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb

Følgende sygdomme eller tilstande:

 • Svær hjertekarsygdom, fx svært hjertesvigt, alvorlig arvelig eller medfødt hjertesygdom, nylig blodprop i hjertet mv
 • Svær lungesygdom, fx svær astma eller KOL, alvorlige lungesygdomme eller voksne med kronisk respirationsinsufficiens tilknyttet respirationscenter (dog ikke patienter med velbehandlet søvnapnø) mv
 • Lungekræft, udbredt (metastatisk) kræft uanset kræfttype, strålebehandling mod lunger, eller hvor lungerne rammes samt pneumonitis som bivirkning til immunterapi
 • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion (eGFR < 15, plasma albumin < 20)
 • Kronisk leversygdom med komplikationer
 • Dårligt reguleret diabetes med HbA1c > 70 mmol/mol, uanset diabetes-type – især opmærk-somhed ved samtidig svær overvægt, hjertekarsygdom eller svær nyresygdom
 • Tilstande med nedsat ernæringstilstand og påvirket almentilstand, fx svære mavetarmlidelser, korttarmssyndrom
 • Muskulære, neuromuskulære og neurodegenerative sygdomme og tilstande, der medfører nedsat hostekraft eller problemer med at komme af med slim fra luftvejene, fx ALS, myasteni, svære myositter og bindevævslidelser, senfølger til apopleksi mv
 • Fremskreden demenssygdom, uanset baggrund for denne, og personer med let til moderat kognitiv svækkelse og samtidig høj alder og komorbiditet

 Nedsat immunforsvar:

 • Sygdomme med nedsat immunforsvar, fx primær immundefekt, myelomatose, seglcelle-anæmi, vaskulit mv
 • HIV-positive med udtalt immundefekt
 • Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi, højdosis steroid og biologiske lægemidler
 • Transplantation foretaget inden for de seneste seks måneder
 • Visse børn med kronisk sygdom
 • Personer uden fast bopæl
 • Gravide

Det er Sundhedsstyrelsen vurdering, at personer i øget risiko i udgangspunktet ikke behøver at blive omplaceret i deres arbejde eller at arbejde hjemmefra, selvom de daglig har kontakt med mange mennesker. Der vil ifølge Sundhedsstyrelsen være få personer i øget risiko, som på baggrund af en individuel vurdering fra deres læge, skal tage mere vidtrækkende forholdsregler.

Sundhedsstyrelsen skriver i deres retningslinjer følgende om personer i risikogruppen:

”Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en individuel vurdering fra deres læge, skal tage mere vidtrækkende forholdsregler.

Det er Sundhedsstyrelsen vurdering, at personer i øget risiko i udgangspunktet ikke behøver at blive omplaceret i deres arbejde eller at arbejde hjemmefra, selvom de daglig har kontakt med mange mennesker. Personer i øget risiko, skal dog ikke udsættes for oplagt smitterisiko, det vil sige, at de ikke skal have kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for at have eller har COVID-19. I sådanne tilfælde skal personer i øget risiko flyttes til anden opgave eller funktion, hvor der ikke er denne smitterisiko.

Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en konkret individuel vurdering fra deres læge, slet ikke bør møde på arbejde. I den konkrete og individuelle vurdering skal det bl.a. inddrages hvilke muligheder, der er for omplacering til arbejdsforhold, hvor der kan sikres afstand og hygiejne, samt den enkeltes egen trygheds- og risikovurdering ved den vanlige arbejdsopgave/-funktion. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at langt de fleste personer i øget risiko kan deltage i sociale sammenhænge, herunder også arbejdssituationer, hvis der tages hensyn til de særlige forholdsregler, herunder skærpet hygiejne og afstand.”

Du skal snakke med din egen læge, om han/hun efter en konkret og individuel vurdering ud fra ovenstående retningslinjer fra Sundhedsstyrelsens vurderer, om du bør møde fysisk på arbejde.  

Er det din læges vurdering, at der ud fra ovenstående retningslinjer er en sundhedsmæssig risiko ved, at du går på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver og aftale omplacering til andre arbejdsopgaver eller hjemmearbejde. Du skal kunne fremvise en lægeerklæring, hvis din arbejdsgiver ønsker det.

Det er meget vigtigt, at du kontakter din lokale kreds, hvis du er bekymret for at gå på arbejde, og det er vigtigt, at du ikke bliver væk fra arbejdet uden en aftale med din leder om f.eks. omplacering eller hjemmearbejde.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har en pårørende, der er i en af risikogrupperne?

Hvis man bor i husstand med en person, der er i øget risiko, kan man i udgangspunktet godt gå på arbejde eller komme i dagtilbud, vurderer Sundhedsstyrelsen. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at pårørende til en person i øget risiko ikke i sit arbejde skal have kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for at have eller har COVID-19. I sådanne tilfælde skal pårørende til personer i øget risiko flyttes til anden opgave eller funktion, hvor der ikke er denne smitterisiko.

Du skal snakke med din egen læge, om han/hun efter en konkret og individuel vurdering ud fra ovenstående retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen vurderer, om du bør møde fysisk på arbejde. Er det din læges vurdering, at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt af hensyn til din nærmeste familie, at du møder på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver og aftale omplacering til andre arbejdsopgaver eller hjemmearbejde. Du skal kunne fremvise en erklæring fra din læge, hvis din arbejdsgiver ønsker det.

Det er meget vigtigt, at du kontakter din lokale kreds, inden du bliver væk fra arbejdet uden en aftale med din leder.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg ikke kan møde på arbejde?

Det kan i enkeltstående tilfælde være nødvendigt for ansatte, der er i en særlig risikogruppe i forhold til coronasmitte, at være fraværende fra arbejdet af hensyn til helbredet, selvom man ikke er direkte uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Dette kan også gælde for ansatte, som deler husstand med et familiemedlem, der er i en særlig risikogruppe, som man ikke må udsætte for coronasmitte. I så fald er der åbnet mulighed for at få løn eller sygedagpenge.

Der er dog en række krav, der skal være opfyldt. Først og fremmest skal egen læge eller den behandlende læge kunne dokumentere, at risikoen for helbredet er betydeligt øget, så der må forventes et alvorligt sygdomsforløb med fx indlæggelse og eventuel intensiv behandling ved coronasmitte.

Dernæst skal den ansatte og arbejdsgiveren i dialog foretage en vurdering af, om arbejdet kan tilrettelægges eller omplaceres således, at smitterisikoen reduceres. Kun såfremt dette ikke er muligt, har den ansatte ret til fravær.

Hvis man er ansat i en kommune, region eller staten, så er der indgået særlige aftaler, hvorefter der er ret til løn under fraværet. Når arbejdsgiver udbetaler løn under fraværet, kan arbejdsgiver modtage sygedagpengerefusion.

Læs aftale om løn under fravær for kommunalt ansatte (pdf)

Læs aftale om løn under fravær for regionalt ansatte (pdf)

Læse aftale om løn under fravær for statsligt ansatte hos Retsinformation

På det private arbejdsmarked er der ikke direkte krav på løn, da den ansatte ikke aktuelt er syg. Til gengæld kan den ansatte modtage sygedagpenge. Det kan også konkret aftales, at arbejdsgiver udbetaler løn, hvormed der er ret til sygedagpengerefusion.

Sygedagpenge kræver i alle tilfælde, at den ansatte opfylder det sædvanlige beskæftigelseskrav, hvorefter man skal have haft 240 arbejdstimer inden for de foregående seks måneder.

På det kommunale, regionale og statslige område er der indgået aftaler om at forlænge rette til fuld løn for ansatte, der er i særlig risikogruppe i forhold til coronasmitte og for deres pårørende.

Læs forlængelsen af aftale om løn under fravær for kommunalt ansatte

Læs forlængelsen af aftale om løn under fravær for regionalt ansatte 

Læs forlængelsen af aftale om løn under fravær for statsligt ansatte

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis én i hustanden har fået påvist COVID-19?

Børn med coronasmittede i familien skal ifølge seneste udmelding fra regeringen ikke møde i skole, før de er blevet testet for COVID-19.

Kan jeg nægte at gå på arbejde af frygt for at blive smittet?

Hvis risikoen for at blive smittet på dit job er så konkret, at du kan anskueliggøre, at din ”sikkerhed, sundhed eller integritet” er truet, dvs. hvis skolen f.eks. ikke lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, vil du kunne blive hjemme med løn.

Men du løber selv risikoen for, at der ikke vurderes at være en konkret og nærliggende fare for dit helbred, og at du dermed ikke har krav på løn – og i sidste ende en risiko for, at det anses som arbejdsvægring. 

Inden du bliver hjemme, skal du som minimum have forsøgt at finde en løsning med din arbejdsgiver. Vi anbefaler, at du tager kontakt til din lokale kreds og arbejdsmiljørepræsentant, inden du tager et så drastisk skridt at blive hjemme.

Du eller din arbejdsmiljørepræsentant kan evt. kontakte Arbejdstilsynet vedrørende den manglende overholdelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Hvad sker der, hvis jeg bliver sat i karantæne af sundhedsmyndighederne eller bliver syg med COVID-19?

Hvis du bliver sat i karantæne på grund af coronavirus, kan du ikke blive fyret, selvom karantænen betyder, at du ikke kan møde på arbejde. Samtidig betyder karantæne iværksat af egen læge eller sundhedsmyndighederne, at du har krav på løn under fraværet, da karantæne kan sidestilles med sygdom.

Hvis egen læge eller sundhedsmyndighederne sætter dig i karantæne, uden at du er syg, skal du straks underrette din arbejdsgiver. Det samme gælder, hvis du bliver smittet med coronavirus. I en sådan situation har du også krav på løn under fraværet.

Hvad sker der, hvis min arbejdsgiver sender mig hjem på grund af frygt for, at jeg smitter mine kolleger?

Hvis din arbejdsgiver vælger at sende dig hjem, f.eks. fordi du er forkølet, har du krav på løn under fraværet, da det er din arbejdsgivers valg ikke at ville benytte sig af din arbejdskraft. Du skal udføre så meget arbejde hjemmefra som muligt, hvis du kan.

Hvad sker det, hvis jeg er i karantæne uden at være syg, og min arbejdsgiver ønsker, at jeg arbejder hjemmefra?

Hvis du ikke kan møde på arbejde på grund af karantæne, og du modtager løn, så skal du i videst muligt omfang stå til rådighed for at udføre så meget som muligt af arbejdet hjemmefra.

Hvis jeg bliver smittet med COVID-19 på arbejdet, skal det så anmeldes som en arbejdsskade?

Smitte med COVID-19 vil efter en konkret vurdering kunne anerkendes som arbejdsskade.

For at kunne anerkende sygdom med COVID-19 som en arbejdsskade skal den sygdomsramte kunne sandsynliggøre, at vedkommende har været i kontakt med personer, der har været smittet med COVID-19, i forbindelse med arbejdet.

Arbejdsskademyndighederne skal vurdere, om det kan lægges til grund, at den sygdomsramte har været udsat for smitte med COVID-19 i forbindelse med sit arbejde. Som udgangspunkt har den sygdomsramte bevisbyrde for det, men det vil på grund af COVID-19’s karakteristika - herunder inkubationstid og symptomudvikling - ofte ikke være muligt for den sygdomsramte at dokumentere en konkret smitte som følge af arbejdet og i stedet vil en sandsynliggørelse af smitterisiko være tilstrækkelig.

I den samlede vurdering af, om det kan lægges til grund, at den sygdomsramte har været udsat for en påvirkning som led i arbejdet, vil indgå følgende fire elementer:

 1. Karakteren af sygdomsramtes arbejde.
 2. Sygdomsramtes og eventuelle andres forklaring om personkontakt med smittede og potentielt smittede personer.
 3. Betydningen af adfærdsmæssige tiltag og muligheden for anvendelse af værnemidler.
 4. Arbejdsgivers udtalelse om påvirkningen.

Lærere tilhører lige som pædagoger en medarbejdergruppe, der har risiko for at blive smittet med COVID-19, hvis en elev f.eks. hoster eller ikke holder to mesters afstand. For lærere gælder derfor også, at de kan være udsat for smitte med COVID-19 i forbindelse med arbejdet, den samlede vurdering af dette afhænger af de fire ovennævnte elementer.

Hvis sagen anerkendes som en arbejdsskade, vil du kunne få godtgørelse eller erstatning, hvis du får varige følger, har udgifter til behandling eller i værste fald afgår ved døden som følge af coronavirus.

DLF kan hjælpe med behandlingen af din arbejdsskadesag. Du skal blot henvende dig til din lokale kreds, som sender din arbejdsskadesag til sekretariatet.

Læs mere om vurdering af arbejdsskadesager og COVID-19 hos Beskæftigelsesministeriet

Udskydning af lejrskoler i.f.m. coronakrisen 

DLF oplever, at nogle kommuner har et ønske om at kunne flytte lejrskoler fra indeværende skoleår, som er blevet aflyst på grund af COVID-19, til det kommende skoleår. Kommunerne ønsker samtidig, at eventuelle (supplerende) timer til lejrskoler, som lærerne er planlagt med, overføres til det kommende skoleår med henblik på at indgå i afviklingen af lejrskolerne i næste skoleår i stedet for at medgå i lærernes arbejdstid i indeværende skoleår.

En overflytning af arbejdstimerne vil indebære, at de overførte arbejdstimer skal præsteres som yderligere arbejdstimer ud over lærernes sædvanlige bruttoarbejdstid i det kommende skoleår, og at en fuldtidsansat lærers gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i skoleåret vil overstige 37 timer - men uden at læreren ydes kompensation herfor, som fx overarbejdsbetaling. Dertil kommer arbejdsmiljømæssige hensyn.

Der er ikke adgang i de eksisterende arbejdstidsregler til at overføre arbejdstimer fra indeværende skoleår til det kommende skoleår. Årsnormen giver arbejdsgiver væsentlig fleksibilitet i tilrettelæggelsen af lærernes arbejde i forhold til andre kommunalt ansatte. DLF ønsker derfor ikke, at der, hverken centralt eller lokalt, indgås aftale om overførsel af arbejdstimer fra indeværende skoleår til det kommende.

For DLF er udgangspunktet, at lærernes arbejdstid bruges til at sikre den bedst mulige nødundervisning i disse helt særlige covid19-tider. Det forekommer uhensigtsmæssigt at sætte lærerne ned i arbejdstid i indeværende skoleår og i stedet overføre arbejdstimerne til det kommende skoleår, da der er rigeligt brug for lærernes arbejdskraft her og nu i forbindelse med genåbning af skolerne og varetagelse af nødundervisningen.

DLF opfordrer fortsat de lokale parter til – givet den helt særlige situation som følge af COVID-19 – at udvise fleksibilitet og samarbejde om konkrete, pragmatiske lokale løsninger i indeværende skoleår.

Det bemærkes, at der intet er til hinder for, at de lejrskoler, som ikke har kunnet gennemføres i indeværende skoleår, i stedet for afholdes i det kommende skoleår. Det forudsætter blot, at der inden for de berørte læreres arbejdstid for det kommende skoleår (1924 bruttoarbejdstimer for fuldtidsbeskæftigede) prioriteres tid til at varetage opgaven med at deltage i den overflyttede lejrskole frem for at varetage andre opgaver eller, hvis dette ikke er muligt, at lærerne ydes overarbejdsbetaling for de yderligere pålagte timer.

 


Hold dig generelt orienteret

Situationen udvikler sig løbende, og det er vigtigt, at du holder dig orienteret. Danmarks Lærerforening orienterer medlemmer gennem foreningens centrale kanaler.

Derudover kan du hente informationer om COVID-19 her:

Læs Børne- og Undervisningsministeriets information om corona

Læs Børne- Undervisningsministeriets information om genåbning af skolerne

Læs spørgsmål og svar om corona på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hold dig orienteret om coronavirus generelt på politi.dk 

Læs FH’s vejledning på hovedorganisationens hjemmeside

Læs om kommunernes håndtering af coronavirusset hos KL 

Læs Skolelederforeningens løbende information på skoleledernes hjemmeside 

Læs Sundhedsstyrelsens svar på spørgsmål fra DLF vedr. særlige risikogrupper (PDF)