Sygefravær og tjenstlig samtale

Information vedrørende coronavirus

Find information om bl.a. genåbning, nødundervisning på specialskoler, værnemidler, adgang til test, ansættelsesret og rejser i forbindelse med coronavirus.

Myndighederne ændrer løbende retningslinjer, hvilket betyder, at vi også løbende opdaterer denne side. 

Har du konkrete spørgsmål til forholdene på din arbejdsplads, skal du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller kreds, som kan hjælpe dig.
Find din lokale kreds 

Du kan også følge med i anbefalinger og retningslinjer i nyhedsbrevet Aktuelt om Arbejdsmiljø.

Find de nyeste retningslinjer på grundskoleområdet fra Børne- og Undervisningsministeriet her. 


Lejrskoler 

På grund af en stabil epidemi og det øgede antal vaccinerede har Sundhedsstyrelsen lempet på anbefalingerne om afholdelse af arrangementer.

Arrangementer, der primært har et socialt formål, både dem der afholdes hjemme privat og på skolen som for eksempel fødselsdage, klassefester, sommerfester, social samvær efter aktiviteter mm., bør fortsat afholdes inden for stamklassen/primærgruppen/holdet/på stuen eller den faste gruppe/holdet, som man går til fritidsaktivitet med.

Arrangementer, der primært har et fagligt formål kan afholdes uden for almindelig dagstid over flere dage, og kan omfatte overnatning, eksempelvis lejrskoler, kolonier, camps, og studieture mv. Arrangementer af denne karakter bør også afholdes inden for stamklassen/primærgruppen/holdet/stuen eller den faste gruppe/holdet, som man går til fritidsaktivitet med.

På baggrund af dette har Sundhedsstyrelsen i en ny publikation udarbejdet anbefalinger, som muliggør afholdelse af arrangementer med særligt fokus på arrangementer med overnatning, herunder lejrskoler mv., i dagtilbud mv., på grundskoler (herunder efterskoler mv.), fritidstilbud (SFO og klub mv.), ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser samt arrangementer i det frivillige idræts- og foreningsliv.

Særligt om forebyggelse inden lejrskolen lyder rådene:

Ved planlægning af en tur med overnatning er det vigtigt, at de ansvarlige sikrer, at turen er forberedt, så der ikke opstår fx mylder ved afrejse, uklarhed ved håndtering af opstået smitte undervejs, og så det er let af følge de smitteforebyggende råd, herunder:

 • At der gives information til deltagerne/forældre, der beskriver smitteforebyggende anbefalinger, herunder at man ikke skal møde op ved symptomer på sygdom, og eventuelle øvrige forholdsregler forud for fremmøde, herunder en plan for ankomst/afrejse for at undgå mylder.
 • At der bør foreligge en plan for håndtering af personer med opståede symptomer under turen, herunder selvisolation indtil personen kan komme hjem.
 • Aftale om afhentning af børn af forældre/værge i tilfælde af opstået smitte.
 • Planlæg med at flest mulige aktiviteter afholdes udendørs.

Opdateret 28. maj 2021


Test 

Med den gradvise genåbning af skolerne er testning af lærerne blevet endnu mere afgørende for effektiv smittebekæmpelse. I anbefalingerne om test er der ikke forskel på, hvilken typen af test man anvender. Anbefalingerne dækker PCR-test og hurtigtest. Ved nærkontakt og symptomer er det fortsat PCR-test, som skal bruges. Får man et positivt svar fra en hurtigtest, så skal man få taget en PCR test straks.

Når der kommer et resultat af en test, så er det medarbejderen selv, som umiddelbart efter skal give testresultatet videre til arbejdsgiver. Testudbydere kan kun sende svar videre til arbejdsgiveren, hvis det er aftalt med medarbejderen. Hvis der er tale om en frivillig test, så er der ikke pligt til at orientere om negative svar.

De testsvar, som arbejdsgiveren modtager fra medarbejderne, kan registreres fx i en personalemappe. Der er i henhold til journaliseringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare testsvar fra covid-19 test i 10 år.

Hvis der er en medarbejder på arbejdspladsen, der er testet positiv, så kan det oplyses af skolens ledelse overfor fx kollegaer og elever, hvis det sker af hensyn til at træffe de nødvendige forholdsregler for at stoppe en smittespredning. Samtidig skal positive testsvar anmeldes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Dette gælder uanset, hvem der rent praktisk foretager testen. Anmeldelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed skal indeholde navnet på den testede, telefonnummer, CPR-nummer, testtype, adresse for fysisk teststed og endelig dato for testen.

Opdateret 9. marts 2021


Pålagt test for COVID-19

Arbejdsgivere kan pålægge ansatte at blive testet for COVID-19 og få oplyst resultatet af testen. Det blev besluttet ved lov den 19. november 2020. 

Arbejdsgiverne kan kun kan kræve testning, hvis der er en saglig begrundelse. Da lærere har tæt kontakt til mange elever eller andre borgere i løbet af deres arbejdsdag, vil der som oftest være en saglig begrundelse, såfremt læreren fx har været i tæt kontakt med en person, der er testet positiv.

Testen skal så vidt muligt foretages i arbejdstiden. Det betyder, at test ikke kan pålægges på et tidspunkt, hvor medarbejderen skulle have afholdt ferie. Hvis testen ikke kan ligge i arbejdstiden, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Derudover kan man få dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af testen. Det kan fx være transportomkostninger.

Arbejdsgiveren skal have resultatet oplyst, derfor opfordrer Beskæftigelsesministeren til, at det elektronisk svar, som modtages gennem sundhed.dk, så vidt muligt sendes videre til arbejdsstedet. Såfremt dette ikke er muligt, så kan arbejdsgiver i stedet anvende en tro og love-erklæring.

Loven har en fastsat udløbsdato den 1. juli 2021. 

Opdateret 2. december 2020


Vedr. genåbning af skolerne for 0.-4. klasse

Foreningen er i kontakt med myndighederne om en sikker genåbning af skolerne for lærere og elever. Det bekymrer forståeligt mange medlemmer at blive udsat for smitte, når de er fysisk på arbejde – både dem, der har været det hele tiden, mens andre har været hjemsendt, og dem, der står foran en genåbning i nærmeste fremtid. Det er derfor afgørende for DLF, at medlemmerns arbejdsmiljø bliver sikret, for at alle trygt kan gå på arbejde.

Læs pressemeddelelse fra DLF om genåbning for 0.-4. klasse her.

Foreningen følger Sundhedsstyrelsens (SST) retningslinjer for en genåbning, når de foreligger. Fra foråret 2020 har vi gjort os nogle erfaringer om, hvordan genåbningen kan gennemføres sikkert, herunder med fokus på:

 • God håndhygiejne og hosteetikette
 • Rengøring og afspritning
 • Afstand og værnemidler
 • Smitteopsporing, hyppig testning og bliv hjemme v. tegn på sygdom
 • Bekendtgørelsen om nødundervisning

Desuden er det foreningens anbefaling, at der kigges på rammerne for undervisningen og lærernes arbejde, herunder muligheden for at afkorte skoledagen, forskudte mødetider for elever, få lærere om hver klasse, forberedelse og mødeaktivitet hjemmefra mv. 

Foreningen har desuden samlet en lang række arbejdsmiljømæssige anbefalinger i nedenstående pjece. 

Læs pjecen om COVID19's betydning for arbejdsmiljøet her.

Din kreds, TR og AMR er informeret yderligere ift. handeanvisninger ifm. en genåbning og kan hjælpe med at svare på dine spørgsmål vedr. genåbningen.

Opdateret 1. februar 2021


Adgang til lyntest

Sundhedsmyndighederne har opfordret alle, der fysisk møder op på arbejde til at blive testet 1 gang om ugen, da den opbyggede testkapacitet ikke udnyttes fuldt ud pt.

Lærerne er pt. sidestillet med andre faggrupper ift. lyntest
Alle faggrupper er ligestillede ift. at få adgang til lyntest. Fokus er på dem, der møder fysisk på arbejde. Leverandørerne af de mobile testenheder gør opmærksom på, at de fx kan bruges som pop-up faciliteter evt. på enkelte arbejdspladser eller v. supermarkeder og lign. Nogle kommuner har allerede benyttet sig af muligheden for at sende mobile testenheder ud til arbejdspladser.

Praktisk info ift. testning
Man skal via egen kommune melde ind, hvis man ønsker at få testet en arbejdsplads og dermed få en mobil testvogn ud – dog gør leverandørerne opmærksomme på, at det er frivillig test og man bedes undersøge med personalet inden de kommer ud på arbejdspladsen, at de faktisk ønsker at blive testet.

Alle borgere kan også benytte de mobile testcentre, så hvis den mobile vogn er placeret i kommunen, kan alle altså, uanset faggruppe, dukker op og blive testet.

Opdateret 28. januar 2021


Tilsyn og fjernundervisning

Børne- og Undervisningsministeriet har på foreningens opfordring opdateret retningslinjerne vedr. ansvar for tilsynsforpligtelsen under fjernundervisning. Ministeriet har oplyst følgende:

Skolens tilsynsforpligtigelse kan under normale omstændigheder ske ved instruktion af eleverne om, hvad de skal lave og hvordan, fx når eleverne sendes ud på en løbetur i idræt. Det gælder også under nedlukningen, hvor tilsynet kan gennemføres virtuelt ved instruktion.

Svaret er også at finde på ministeriets side med spørgsmål og svar vedr. corona

Opdateret 28. januar 2021


Udgifter i forbindelse med hjemmearbejde

Hvis du på grund af corona arbejder hjemmefra og fx underviser elektronisk, så oplever du naturligvis en helt anden arbejdsdag, end du har været vant til. Både arbejdsgangene er væsentlig anderledes, men dit hjem er nu blevet din faste arbejdsplads.

I den forbindelse er spørgsmålet hvilke udgifter, som din arbejdsgiver skal dække. Svaret er, at de merudgifter, som du afholder på arbejdets vegne, skal arbejdsgiver dække. Hvis der derimod er tale om private udgifter, så har du ikke krav på, at arbejdsgiver dækker dem, og hvis det alligevel skulle ske, så er det en skattepligtig indtægt.

Merudgifter på arbejdets vegne, som skal dækkes, kan fx være nye elektroniske undervisningsmaterialer, der skal bestilles fra private firmaer, efter aftale med din leder. Udgifter, som man ville have afholdt alligevel, skal ikke dækkes. Hvis man fx i forvejen havde et fast internetabonnement, som ikke er afhængigt af forbrug, og det kører videre under arbejdet hjemmefra, så er det ikke en ny udgift, som arbejdsgiver skal dække. Hvis du tænker, at du er nødt at afholde en udgift i forbindelse med arbejdet, så skal du først tale med din leder, så du på forhånd er sikker på, at udgiften bliver dækket.

Opdateret 26. januar 2021


Opdaterede retningslinjer for opsporing og håndtering af nære kontakter

Sundhedsstyrelsen har opdateret retningslinjerne for opsporing og håndtering af nære kontakter. De midlertidige skærpelser er gældende til 7. februar 2021

Ud fra en forventning om, at mutationen af corona-virus (B117) fortsat vil sprede sig i Danmark, er den anbefalede afstand i det offentlige rum midlertidigt skærpet fra 1 til 2 meter. Derfor skærper Sundhedsstyrelsen nu også retningslinjer for opsporing og håndtering af nære kontakter. Skærpelsen er midlertidig og baseret på et forsigtighedsprincip. Der er lavet følgende skærpelser, som midlertidigt erstatter de gældende anbefalinger i retningslinjen COVID-19:

Opsporing og håndtering af nære kontakter:

 • Afstandskriteriet ændres fra 1 meter til 2 meter.
 • Ny anbefaling: Man er nær kontakt, hvis man har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus

Selvisolation og test af nære kontakter:

 • Når man identificeres som nær kontakt, skal selvisolation ske hurtigst muligt, og man skal testes på dag 4 og dag 6 efter, man sidst var i nær kontakt til en smittet person. Perioden for selvisolation forlænges og kan først ophøre ved andet negative testsvar frem for efter første negative testsvar.
 • Ny anbefaling: Når man identificeres som nær kontakt, skal selvisolation ske hurtigst muligt og fastholdes indtil andet negative testsvar.

Eksponering for smitte over længere periode:

 • Er man nær kontakt til en smittet person, hvor man løbende har været eksponeret for smitte (ofte ved husstandsmitte), skal man testes hurtigst muligt og efterfølgende på dag 4 og dag 6 efter sidste nære kontakt. Perioden for selvisolation skærpes fra ophør efter negativt testsvar på dag 4 til ophør af selvisolation efter negativt testsvar på dag 6:
 • Ny anbefaling: Én test hurtigst muligt. Herefter følges det generelle testinterval for nære kontakter, dvs. yderligere to tests på hhv. dag 4 og dag 6 efter ophør af eksponering, med mulighed for ophør af selvisolation ved negativ test på dag 6.

Der ændres ikke ved de nuværende anbefalinger for antal af og tidspunkter for test af nære kontakter.

Desuden opfordres til øget og skærpet opmærksomhed på at efterleve de generelle, smitteforebyggende anbefalinger om at blive hjemme ved sygdom, god håndhygiejne og rengøring, host og nys i ærmet, begrænsning af fysisk kontakt og holde afstand. De midlertidige ændringer gælder alle personer, som er nære kontakter til en person, som er testet positiv for ny coronavirus, og er foreløbigt gældende indtil 7 februar 2021.

Ring til Coronaopsporing på tlf. 32320511 for at få rådgivning omkring nære kontakter, selvisolation samt testtidspunkter.

Læs mere her: COVID-19 Smitteopsporing af nære kontakter - Sundhedsstyrelsen

Opdateret 20. januar 2021


Fælles brev om nødvendige tilpasninger ved fysisk fremmøde

Foreningen har sammen med Børne- og Undervisningsministeren samt resten af sektorpartnerskabet sendt et fælles brev til kommuner og specialskoler med opfordring til at tilpasse organiseringen af undervisningen på specialområdet for at skabe mest mulig tryghed for elever og lærere, der har fysisk fremmøde. 

Læs brevet her.

Opdateret 20. januar 2021


Regler og krav til hjemmearbejdspladsen

Hvis du sendes hjem for at arbejde i forbindelse med f.eks. COVID-19 epidemien, gælder Arbejdsmiljøloven fortsat. Det betyder, at arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejdsforholdene er i orden, når du arbejder hjemme hos dig selv.

Læs mere om reglerne for at arbejde hjemme på kropogkontor.dk.

Derudover skal du være opmærksom på dine arbejdsstillinger, når du arbejder med bærbar pc og/eller tablets, da de ofte giver anledning til dårlige arbejdsstillinger. Brug løst tastatur og en mus, når det er muligt. Og husk at holde pauser, og variér din arbejdsstilling.

Du kan få flere gode råd til din arbejdsstilling her.

Opdateret 20. januar 2021


Opdaterede retningslinjer for lærere, der forestår nødundervisning, specialundervisning af specialklasser samt på specialskoler

På baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne fastholder regeringen, at det fortsat som udgangspunkt er forsvarligt at opretholde undervisningen på specialskoler, -klasser, STU m.m. Børne- og Undervisningsministeriet har dog pr. 12. januar 2021 opdateret retningslinjerne og opfordrer til, at nødpasning og undervisning på specialområdet foregår i mindre, faste grupper.

Derudover understreger ministeriet i de opdaterede retningslinjer, at muligheden for lokalt at overgå til nødundervisning findes, såfremt de fysiske rammer, lokaleforhold, indretning mv. umuliggør at undervisningen kan foregå indenfor rammerne af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Herunder bl.a. at der ved stillesiddende aktiviteter skal kunne holdes to meters afstand mellem lærer og elever.

Du kan kontakte din kreds, hvis du har henvendelser vedr. muligheden for at overgå til nødundervisning.

I modsætning til forårets nedlukning gælder reglerne om, at forældre til elever med mere end 15 pct. ulovligt fravær i et kvartal kan blive trukket i børnechecken fortsat. Men ministeriet præciserer i de opdaterede retningslinjer, at det eksempelvis kan være lovligt at være hjemme og få fjernundervisning, hvis man har særligt sårbare familiemedlemmer i husstanden. Sygdom er også lovligt fravær, herunder også psykisk sygdom som f.eks. alvorlig angst for at blive smittet med corona. Forældre har desuden mulighed for at anmode skoleledelsen om ”ekstraordinær frihed” og selv forestå undervisningen i en periode. 

Find de opdaterede retningslinjer her.

Opdateret 12. januar 2021


Vedr. lærere, der forestår nødundervisning, undervisning af specialklasser samt på specialskoler 

Til forskel fra nedlukningen i foråret 2020, så er elever i specialklasser og specialskoler ikke hjemsendt. En stor gruppe af disse elever har behov for en kendt struktur om deres skoledag – og havde store udfordringer med nødundervisningen i foråret.

Undervisningen på specialområdet skal således foregå så ”normalt som muligt”. Hvis der opstår omfattende smitte og/eller stort fravær blandt børn eller personale, så vil man også her kunne gå over til nødundervisning.

Danmarks Lærerforening opfordrer til, at man på alle specialskoler og skoler med specialklasser drøfter organiseringen af undervisningen. Det burde være muligt at etablere en organisering af undervisningen, hvor den enkelte lærer har en fast mindre grupper børn om sig. I og med, at de øvrige børn er hjemsendte, burde det også være muligt at skabe fysiske rammer for den nødvendige afstand, samt sikre den nødvendige rengøring, øvrige hygiejne samt værnemidler.
Se også publikation om COVID-19's betydning for arbejdsmiljøet

Derudover er der mulighed for, at visse elever nødundervises på skolerne. Skolerne skal sørge for, at børn, der har helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov fortsat møder op på skolen. Der er på baggrund af erfaringerne fra foråret 2020 generelt opmærksomhed på, at nedlukning har store omkostninger for de ”sårbare” børn.

Læs også formand Gordon Ørskov Madsens medlemsbrev om corona fra 6. januar 2021 (pdf)

Opdateret 5./6. januar 2021


Fælleserklæring i kommunerne

Forhandlingsfællesskabet og KL har den 21. maj 2021 fornyet fælleserklæringen om fælles løsninger på de udfordringer, som Covid-19 skaber for de kommunale arbejdspladser: Fælleserklæring den 21. maj 2021. Den omfatter alle landets kommuner.

Fælleserklæringen giver fortsat kommunerne mulighed for at bede medarbejdere om at varetage opgaver i kritiske funktioner på andre overenskomstområder, tidspunkter eller lokaliteter end normalt. Det kræver, at der lokalt indgås en aftale, som omfatter både den organisation, som har overenskomst for de pågældende medarbejdere, og organisationen, som har overenskomsten på det arbejdsområde, hvor opgaver ligger. Der er ingen særlige formkrav til aftalerne. Da behovet for fleksibilitet fx ved personalemangel kan udvikle sig med meget kort varsel, skal der kunne forhandles en lokal aftale hurtigst muligt og senest inden for 1 uge.

De medarbejder, der ønskes flyttet eller skal have ændrede arbejdsopgaver, skal tages med på råd så tidligt som muligt i processen. Alle ændringer bør baseres på frivillighed, og arbejdsgiver har ansvaret for den nødvendige oplæring. Medarbejdere, der varetager opgaver på andre tidspunkter, lokaliteter, fagområder eller overenskomster fortsætter med deres sædvanlige løn og får ulempetillæg samt mer- og overarbejde efter den sædvanlige overenskomst.

Fælleserklæringen udløber den 15. august 2021. De lokale aftaler ophører senest den 29. august 2021 med mindre, at et tidligere ophørstidspunkt er aftalt.

Eventuelle nuværende lokale aftaler, som er indgået på baggrund af Fælleserklæringen af 14. december 2020 eller 29. marts 2021 løber med den fornyede fælleserklæring videre, medmindre kredsen eller kommunen beslutter, at der er grundlag for at genforhandle dem.

Opdateret 25. maj 2021


Rejser til områder, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til

Overvejer du en rejse til et land, som er markeret med orange på Udenrigsministeriets rejsevejledning, så skal du være opmærksom på, at din arbejdsgiver kan have iværksætte forskellige arbejdsretlige tiltag for at imødegå coronasmitte på arbejdspladsen.

Samtidig er du forpligtet til at oplyse din leder om rejsen, og din leder kan kræve, at Udenrigsministeriet og sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges. Disse er for det første, at når du kommer hjem, så skal du gå i selvisolation i 10 dage. Selvisolationen kan afbrydes, hvis du tager en COVID-19-test. Testen skal tidligst tages på fjerdedagen efter hjemkomst, og det anbefales, at det er en PCR-test (altså ikke en kviktest). Hvis testen er negativ, kan selvisolationen afbrydes.

Såfremt der er en periode efter, at ferien er afsluttet, hvor du opholder dig hjemme enten i selvisolation eller afventer testsvar, så kan du aftale med din leder, at du arbejder hjemmefra, fortsat holder ferie eller afspadserer mv. Hvis dette ikke er muligt, så kan lederen trække dig i løn for de pågældende dage. Derfor opfordrer Danmarks Lærerforening medlemmerne til forud for en eventuel rejse at aftale med lederen, hvordan man fx kan løse sine opgaver under et hjemmeophold.

Hvis ledelsen har udstukket retningslinjer for, at medarbejdere skal opholde sig i hjemmet 10 dage efter hjemkomst eller tage en test ved hjemkomst, og undlader du at følge retningslinjerne, så kan det få ansættelsesretlige konsekvenser. Det betyder, at hvis du ikke fortæller din leder om en rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, og du møder på arbejde umiddelbart efter hjemkomst, så kan du blive bortvist.

Se rejsevejledninger hos Udenrigsministeriet

Opdateret 15. december 2020


Gravide folkeskolelærere og coronasmitte

Sundhedsstyrelsen har ud fra et forsigtighedsprincip fastslået, at gravide er i en særlig risikogruppe ved coronasmitte. Derfor indskærpes rådene om afstand, afspritning og mundbind overfor gravide. Reglerne for hvornår den gravide kan gå på barsel er i udgangspunktet uændrede. Det betyder, at gravide lærere ansat i folkeskolen kan gå på barsel, når der er 8 uger til forventet fødsel.

I særlige tilfælde kan det være nødvendigt for gravide folkeskolelærere at blive hjemsendt fra arbejdet af hensyn til helbredet. Hvis en gravid folkeskolelærer mener, at hendes helbred kan være særligt udsat ved coronasmitte, det kan fx være på grund af helbredsudfordringer såsom ellers velbehandlet astma, så skal egen læge kontaktes. Lægen skal vurdere, om risikoen for helbredet er betydeligt øget, så der må forventes et alvorligt sygdomsforløb med fx indlæggelse og eventuel intensiv behandling ved coronasmitte. Hvis dette er tilfældet, så udsteder lægen den nødvendige dokumentation.

Den gravide folkeskolelærer skal udlevere dokumentationen til arbejdsgiveren, og de skal i en dialog vurdere, om arbejdet kan tilrettelægges eller omplaceres således, at smitterisikoen reduceres. Hvis dette ikke er muligt, har den gravide folkeskolelærer ret til fravær med løn, og arbejdsgiveren kan modtage sygedagpengerefusion, jf. aftale om løn under fravær efter sygedagpengelovens kapitel 21a.

Opdateret 8. december 2020


Retningslinjer ift. hvornår man er nær kontakt

Definitionen på nær kontakt er at have været tættere end 1 meter på personen i mere end 15 minutter. 

Pr. 24. november har Sundhedsstyrelsen udvidet definitionen af en nær kontakt til alle, der har været indenfor 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der har fået påvist ny coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:

 • Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb
 • Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse
 • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning

Dette kan give anledning til, at I genbesøger skolens retningslinjer for hjemsendelse af elever og personale, der defineres som nære kontakter.

Læs mere i nedenstående materialer fra Sundhedsstyrelsen:

Opdateret 2. december 2020


Rengøring og begrænsning af smittespredning

Børne- og undervisningsminsteren har indskærpet retningslinjerne om rengøring og begrænsning af smittespredning på skolerne. 

Ift. rengøring har ministeren indskærpet overfor kommunerne, at "Pengene til ekstra rengøring er bevilliget. De penge skal ud at arbejde på skoler og institutioner, fordi det er afgørende for at mindske smittespredningen, at der bliver gjort ordentligt rent. Det skal ske alle steder".

Ift. begrænsning af smittespredning på skolerne har ministeren svaret, at der skal være ekstra stort fokus på ikke at blande børn på tværs af klasser med de undtagelser, som sektoren kender ifm. valgfag.

Ministeriet understreger desuden væsentligheden af at alle inden for børne- og undervisningsområdet genbesøger corona-retningslinjerne og får undersøgt, om man overholder dem i det omfang, der skal til, for at smitten ikke spreder sig i skolerne.

Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af smittespredning (opdateret 3. oktober 2020)  

Børne- og undervisningsministeriets retningslinjer og lovgivning.

Opdateret 28. oktober 2020


Brug af visir og mundbind

Der er ikke krav om at skulle anvende visir, men ifølge sundhedsmyndighederne er det nu præciseret, at lærere i grundskolen må bære visir. Foreningen anbefaler en lokal risikovurdering, hvor ledelsen i dialog med arbejdsmiljøgruppen vurderer behovet for brug af værnemidler (visir), i de situationer, hvor afstandskravet ikke kan overholdes.

Hvis arbejdsmiljøgruppen eller MED ud fra skolens risikovurdering anbefaler brug af visir, skal det stilles til rådighed på skolerne og udgiften til værnemidlerne afholdes af arbejdsgiver jf. bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Hvis man efter eget ønske vil bære visir som en ekstra beskyttelse, uden der er øget smitterisiko, kan man med henvisning til sundhedsmyndighedernes retningslinjer vælge selv at betale og medbringe det.

Myndighederne har pr. 29. oktober indført krav om mundbind på alle offentlige steder, ligesom der fortsat er krav om mundbind i offentlig transport og på restauranter og cafeer. Kravet gælder også børn og unge over 12 år. Det kan påvirke aktiviteter ifm. skolen som bl.a. udflugter. Skolen skal stille mundbind til rådighed for elever, når de anvendes ifm. undervisningsaktiviteter

Opdateret 28. oktober 2020


Aflysning af brobygning

Børne- og undervisningsministeriet har besluttet, at brobygningsforløb med fysisk fremmøde på ungdomsuddannelserne kan aflyses allerede fra tirsdag den 27. oktober 2020 og skal aflyses senest torsdag den 29. oktober.

Opdateret 28. oktober 2020 


Foreningens anbefalinger vedr. tilstedeværelse og hjemmearbejde

Alle offentlige arbejdspladser anbefales pt. at arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt.

Skolerne holdes åbne, men foreningen mener, at skolerne skal vurdere, hvilke aktiviteter, der ikke direkte har med undervisning af elever at gøre, som kan foregå hjemme - eksempelvis at forberedelsen foregår hjemmefra og mødeafvikling afholdes digitalt i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt, indtil udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen og regeringen ændres. 
Der bør på alle skoler foretages en risikovurdering ift. smitte, og hvordan arbejdsdagen tilrettelægges sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt både ift. at holde afstand, hyppig rengøring og god håndhygiejne. 

Ligeledes bør der med efterårets kommende skole/hjem samtaler laves lokale retningslinjer for, hvordan de afvikles. Om de kan afholdes forsvarligt på skolerne med god afstand, eller om de skal foregå digitalt, skal drøftes på den enkelte skole.

Opdateret 28. oktober 2020


Hurtig adgang til corona-testsystemet, når man er nær kontakt

Som opfølgning på Anders Bondo Christensens brev den 21. september om adgang til hurtigere test for COVID-19, har Sundhedsstyrelsen præciseret overfor foreningen, hvordan man som ansat skal booke en test uden at vente i flere dage.

Sundhedsstyrelsen har præciseret, at pædagogisk personale, der i konkrete tilfælde betragtes som nære kontakter til en smittet, kan komme i ”fast trackkøen” til corona-test. For nære kontakter gælder, at man skal testes to gange.

For at få en fast track-testtid er det nødvendigt at:

Bestille test via corona-opsporingsenheden på tlf.nr.: 32 32 05 11 og ikke via coronaprøver.dk

Der er ikke tale om, at nogle faggrupper qua deres funktion eller stilling kan komme foran i køen. Det afgørende er, at man vurderes at være en nær kontakt til en smittet.

I kan læse mere om, hvordan man skal forholde sig ift. isolation og test i pjecen ”Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus” 

Foreningen har erfaret, at KL ligeledes har informeret arbejdspladserne om adgang til hurtigere test, hvorfor vi forventer, at skolerne er bekendt med ovenstående.

Sundhedsstyrelsen oplyser yderligere, at der løbende arbejdes på, at alle både nære kontakter og andre der ønskes testet kan komme til hurtigt og få et svar hurtigst muligt.

Opdateret 21. oktober 2020Har du et hjemsendt barn?

Har du barn i skole eller daginstitution, som er hjemsendt for at blive testet for COVID-19, selvom barnet er symptomfrit, fx fordi en klassekammerat er testet positiv?

I det tilfælde kan du ikke kræve at bruge barnets 1. eller 2. sygedag, for barnet ikke er sygt. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, som giver ret til barselsdagpenge til forældre, der må blive hjemme for at passe deres barn som følge af COVID-19, både hvis barnet er hjemsendt for at blive testet, men er symptomfrit, og hvis barnet selv er testet positiv.

Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år. Forældrene tildeles i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn for perioden 1. april 2021 til 30. juni 2021. Der kan kun gives dagpenge til én forælder pr. hjemsendelsesdag. Det er en betingelse, at ingen af forældrene har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har omsorgsdage eller afspadsering, der kan bruges til pasning af barnet.

Forældrene skal fremlægge dokumentation for, at skolen eller institutionen har sendt barnet hjem som følge af et konkret smittetilfælde. Såfremt begge forældre er lønmodtagere og deler bopæl, skal der fremlægges erklæring fra begge forældres arbejdsgivere om, at forældrene ikke har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har ubrugte omsorgsdage eller afspadsering.

Hvis barnet er konstateret syg med COVID-19, kan der også udbetales barselsdagpenge efter samme procedure og regler, dog med det forbehold, at barnets 1. og 2. sygedag skal anvendes, før der kan udbetales barselsdagpenge.

Arbejdsgiver skal melde fraværet ind, men barselsdagpengene udbetales direkte til forælderen og kan ikke udbetales som refusion til arbejdsgiver, idet der ikke er ret til ydelsen, hvis der udbetales løn fra arbejdsgiveren. Der må således ikke udbetales løn eller holdes ferie for samme arbejdsdag, der ydes barselsdagpenge for.

Læs loven om barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn.

Opdateret 10. september 2020


Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er i en af risikogrupperne?

Sundhedsstyrelsen har d. 6. maj 2020 opdateret retningslinjerne for hvilke personer, der kan betragtes som værende i øget risiko, samt hvordan disse skal forholde sig bl.a. i forhold til at gå på arbejde.

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Grundlaget for Sundhedsstyrelsens nye præcisering og de supplerende anbefalingerne er, at der hele tiden kommer mere viden om sygdommen, og at Sundhedsstyrelsen fortsat bliver klogere på, hvordan sygdomsforløbet med COVID-19 påvirkes af forskellige sygdomme eller tilstande.

Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med COVID-19. Sundhedsstyrelsen definerer disse grupper som følgende personer: 

 • Personer med høj alder
 • Beboere i plejebolig
 • Personer med overvægt
 • Personer, hvor det må antages, der er en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb

Følgende sygdomme eller tilstande:

 • Svær hjertekarsygdom, fx svært hjertesvigt, alvorlig arvelig eller medfødt hjertesygdom, nylig blodprop i hjertet mv
 • Svær lungesygdom, fx svær astma eller KOL, alvorlige lungesygdomme eller voksne med kronisk respirationsinsufficiens tilknyttet respirationscenter (dog ikke patienter med velbehandlet søvnapnø) mv
 • Lungekræft, udbredt (metastatisk) kræft uanset kræfttype, strålebehandling mod lunger, eller hvor lungerne rammes samt pneumonitis som bivirkning til immunterapi
 • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion (eGFR < 15, plasma albumin < 20)
 • Kronisk leversygdom med komplikationer
 • Dårligt reguleret diabetes med HbA1c > 70 mmol/mol, uanset diabetes-type – især opmærk-somhed ved samtidig svær overvægt, hjertekarsygdom eller svær nyresygdom
 • Tilstande med nedsat ernæringstilstand og påvirket almentilstand, fx svære mavetarmlidelser, korttarmssyndrom
 • Muskulære, neuromuskulære og neurodegenerative sygdomme og tilstande, der medfører nedsat hostekraft eller problemer med at komme af med slim fra luftvejene, fx ALS, myasteni, svære myositter og bindevævslidelser, senfølger til apopleksi mv
 • Fremskreden demenssygdom, uanset baggrund for denne, og personer med let til moderat kognitiv svækkelse og samtidig høj alder og komorbiditet

 Nedsat immunforsvar:

 • Sygdomme med nedsat immunforsvar, fx primær immundefekt, myelomatose, seglcelle-anæmi, vaskulit mv
 • HIV-positive med udtalt immundefekt
 • Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi, højdosis steroid og biologiske lægemidler
 • Transplantation foretaget inden for de seneste seks måneder
 • Visse børn med kronisk sygdom
 • Personer uden fast bopæl
 • Gravide

Det er Sundhedsstyrelsen vurdering, at personer i øget risiko i udgangspunktet ikke behøver at blive omplaceret i deres arbejde eller at arbejde hjemmefra, selvom de daglig har kontakt med mange mennesker. Der vil ifølge Sundhedsstyrelsen være få personer i øget risiko, som på baggrund af en individuel vurdering fra deres læge, skal tage mere vidtrækkende forholdsregler.

Sundhedsstyrelsen skriver i deres retningslinjer følgende om personer i risikogruppen:

”Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en individuel vurdering fra deres læge, skal tage mere vidtrækkende forholdsregler.

Det er Sundhedsstyrelsen vurdering, at personer i øget risiko i udgangspunktet ikke behøver at blive omplaceret i deres arbejde eller at arbejde hjemmefra, selvom de daglig har kontakt med mange mennesker. Personer i øget risiko, skal dog ikke udsættes for oplagt smitterisiko, det vil sige, at de ikke skal have kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for at have eller har COVID-19. I sådanne tilfælde skal personer i øget risiko flyttes til anden opgave eller funktion, hvor der ikke er denne smitterisiko.

Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en konkret individuel vurdering fra deres læge, slet ikke bør møde på arbejde. I den konkrete og individuelle vurdering skal det bl.a. inddrages hvilke muligheder, der er for omplacering til arbejdsforhold, hvor der kan sikres afstand og hygiejne, samt den enkeltes egen trygheds- og risikovurdering ved den vanlige arbejdsopgave/-funktion. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at langt de fleste personer i øget risiko kan deltage i sociale sammenhænge, herunder også arbejdssituationer, hvis der tages hensyn til de særlige forholdsregler, herunder skærpet hygiejne og afstand.”

Du skal snakke med din egen læge, om han/hun efter en konkret og individuel vurdering ud fra ovenstående retningslinjer fra Sundhedsstyrelsens vurderer, om du bør møde fysisk på arbejde.  

Er det din læges vurdering, at der ud fra ovenstående retningslinjer er en sundhedsmæssig risiko ved, at du går på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver og aftale omplacering til andre arbejdsopgaver eller hjemmearbejde. Du skal kunne fremvise en lægeerklæring, hvis din arbejdsgiver ønsker det.

Det er meget vigtigt, at du kontakter din lokale kreds, hvis du er bekymret for at gå på arbejde, og det er vigtigt, at du ikke bliver væk fra arbejdet uden en aftale med din leder om f.eks. omplacering eller hjemmearbejde.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har en pårørende, der er i en af risikogrupperne?

Hvis man bor i husstand med en person, der er i øget risiko, kan man i udgangspunktet godt gå på arbejde eller komme i dagtilbud, vurderer Sundhedsstyrelsen. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at pårørende til en person i øget risiko ikke i sit arbejde skal have kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for at have eller har COVID-19. I sådanne tilfælde skal pårørende til personer i øget risiko flyttes til anden opgave eller funktion, hvor der ikke er denne smitterisiko.

Du skal snakke med din egen læge, om han/hun efter en konkret og individuel vurdering ud fra ovenstående retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen vurderer, om du bør møde fysisk på arbejde. Er det din læges vurdering, at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt af hensyn til din nærmeste familie, at du møder på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver og aftale omplacering til andre arbejdsopgaver eller hjemmearbejde. Du skal kunne fremvise en erklæring fra din læge, hvis din arbejdsgiver ønsker det.

Det er meget vigtigt, at du kontakter din lokale kreds, inden du bliver væk fra arbejdet uden en aftale med din leder.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg ikke kan møde på arbejde?

Det kan i enkeltstående tilfælde være nødvendigt for ansatte, der er i en særlig risikogruppe i forhold til coronasmitte, at være fraværende fra arbejdet af hensyn til helbredet, selvom man ikke er direkte uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Dette kan også gælde for ansatte, som deler husstand med et familiemedlem, der er i en særlig risikogruppe, som man ikke må udsætte for coronasmitte. I så fald er der åbnet mulighed for at få løn eller sygedagpenge.

Der er dog en række krav, der skal være opfyldt. Først og fremmest skal egen læge eller den behandlende læge kunne dokumentere, at risikoen for helbredet er betydeligt øget, så der må forventes et alvorligt sygdomsforløb med fx indlæggelse og eventuel intensiv behandling ved coronasmitte.

Dernæst skal den ansatte og arbejdsgiveren i dialog foretage en vurdering af, om arbejdet kan tilrettelægges eller omplaceres således, at smitterisikoen reduceres. Kun såfremt dette ikke er muligt, har den ansatte ret til fravær.

Hvis man er ansat i en kommune, region eller staten, så er der indgået særlige aftaler, hvorefter der er ret til løn under fraværet. Når arbejdsgiver udbetaler løn under fraværet, kan arbejdsgiver modtage sygedagpengerefusion.

Læs aftale om løn under fravær for kommunalt ansatte
Læs aftale om løn under fravær for regionalt ansatte
Læse aftale om løn under fravær for statsligt ansatte hos Retsinformation

På nuværende tidspunkt er alle tre aftaler forlænget til den 31. juni 2021.

På det private arbejdsmarked er der ikke direkte krav på løn, da den ansatte ikke aktuelt er syg. Til gengæld kan den ansatte modtage sygedagpenge. Det kan også konkret aftales, at arbejdsgiver udbetaler løn, hvormed der er ret til sygedagpengerefusion.

Sygedagpenge kræver i alle tilfælde, at den ansatte opfylder det sædvanlige beskæftigelseskrav, hvorefter man skal have haft 240 arbejdstimer inden for de foregående seks måneder.”

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis én i hustanden har fået påvist COVID-19?

Børn med coronasmittede i familien skal ifølge seneste udmelding fra regeringen ikke møde i skole, før de er blevet testet for COVID-19.

Kan jeg nægte at gå på arbejde af frygt for at blive smittet?

Hvis risikoen for at blive smittet på dit job er så konkret, at du kan anskueliggøre, at din ”sikkerhed, sundhed eller integritet” er truet, dvs. hvis skolen f.eks. ikke lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, vil du kunne blive hjemme med løn.

Men du løber selv risikoen for, at der ikke vurderes at være en konkret og nærliggende fare for dit helbred, og at du dermed ikke har krav på løn – og i sidste ende en risiko for, at det anses som arbejdsvægring. 

Inden du bliver hjemme, skal du som minimum have forsøgt at finde en løsning med din arbejdsgiver. Vi anbefaler, at du tager kontakt til din lokale kreds og arbejdsmiljørepræsentant, inden du tager et så drastisk skridt at blive hjemme.

Du eller din arbejdsmiljørepræsentant kan evt. kontakte Arbejdstilsynet vedrørende den manglende overholdelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Hvad sker der, hvis jeg bliver sat i karantæne af sundhedsmyndighederne eller bliver syg med COVID-19?

Hvis du bliver sat i karantæne på grund af coronavirus, kan du ikke blive fyret, selvom karantænen betyder, at du ikke kan møde på arbejde. Samtidig betyder karantæne iværksat af egen læge eller sundhedsmyndighederne, at du har krav på løn under fraværet, da karantæne kan sidestilles med sygdom.

Hvis egen læge eller sundhedsmyndighederne sætter dig i karantæne, uden at du er syg, skal du straks underrette din arbejdsgiver. Det samme gælder, hvis du bliver smittet med coronavirus. I en sådan situation har du også krav på løn under fraværet.

Hvad sker der, hvis min arbejdsgiver sender mig hjem på grund af frygt for, at jeg smitter mine kolleger?

Hvis din arbejdsgiver vælger at sende dig hjem, f.eks. fordi du er forkølet, har du krav på løn under fraværet, da det er din arbejdsgivers valg ikke at ville benytte sig af din arbejdskraft. Du skal udføre så meget arbejde hjemmefra som muligt, hvis du kan.

Hvad sker det, hvis jeg er i karantæne uden at være syg, og min arbejdsgiver ønsker, at jeg arbejder hjemmefra?

Hvis du ikke kan møde på arbejde på grund af karantæne, og du modtager løn, så skal du i videst muligt omfang stå til rådighed for at udføre så meget som muligt af arbejdet hjemmefra.

Hvis jeg bliver smittet med COVID-19 på arbejdet, skal det så anmeldes som en arbejdsskade?

Smitte med COVID-19 vil efter en konkret vurdering kunne anerkendes som arbejdsskade.

For at kunne anerkende sygdom med COVID-19 som en arbejdsskade skal den sygdomsramte kunne sandsynliggøre, at vedkommende har været i kontakt med personer, der har været smittet med COVID-19, i forbindelse med arbejdet.

Arbejdsskademyndighederne skal vurdere, om det kan lægges til grund, at den sygdomsramte har været udsat for smitte med COVID-19 i forbindelse med sit arbejde. Som udgangspunkt har den sygdomsramte bevisbyrde for det, men det vil på grund af COVID-19’s karakteristika - herunder inkubationstid og symptomudvikling - ofte ikke være muligt for den sygdomsramte at dokumentere en konkret smitte som følge af arbejdet og i stedet vil en sandsynliggørelse af smitterisiko være tilstrækkelig.

I den samlede vurdering af, om det kan lægges til grund, at den sygdomsramte har været udsat for en påvirkning som led i arbejdet, vil indgå følgende fire elementer:

 1. Karakteren af sygdomsramtes arbejde.
 2. Sygdomsramtes og eventuelle andres forklaring om personkontakt med smittede og potentielt smittede personer.
 3. Betydningen af adfærdsmæssige tiltag og muligheden for anvendelse af værnemidler.
 4. Arbejdsgivers udtalelse om påvirkningen.

Lærere tilhører lige som pædagoger en medarbejdergruppe, der har risiko for at blive smittet med COVID-19, hvis en elev f.eks. hoster eller ikke holder to mesters afstand. For lærere gælder derfor også, at de kan være udsat for smitte med COVID-19 i forbindelse med arbejdet, den samlede vurdering af dette afhænger af de fire ovennævnte elementer.

Hvis sagen anerkendes som en arbejdsskade, vil du kunne få godtgørelse eller erstatning, hvis du får varige følger, har udgifter til behandling eller i værste fald afgår ved døden som følge af coronavirus.

DLF kan hjælpe med behandlingen af din arbejdsskadesag. Du skal blot henvende dig til din lokale kreds, som sender din arbejdsskadesag til sekretariatet.

Læs mere om vurdering af arbejdsskadesager og COVID-19 hos Beskæftigelsesministeriet

Udskydning af lejrskoler i.f.m. coronakrisen 

DLF oplever, at nogle kommuner har et ønske om at kunne flytte lejrskoler fra indeværende skoleår, som er blevet aflyst på grund af COVID-19, til det kommende skoleår. Kommunerne ønsker samtidig, at eventuelle (supplerende) timer til lejrskoler, som lærerne er planlagt med, overføres til det kommende skoleår med henblik på at indgå i afviklingen af lejrskolerne i næste skoleår i stedet for at medgå i lærernes arbejdstid i indeværende skoleår.

En overflytning af arbejdstimerne vil indebære, at de overførte arbejdstimer skal præsteres som yderligere arbejdstimer ud over lærernes sædvanlige bruttoarbejdstid i det kommende skoleår, og at en fuldtidsansat lærers gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i skoleåret vil overstige 37 timer - men uden at læreren ydes kompensation herfor, som fx overarbejdsbetaling. Dertil kommer arbejdsmiljømæssige hensyn.

Der er ikke adgang i de eksisterende arbejdstidsregler til at overføre arbejdstimer fra indeværende skoleår til det kommende skoleår. Årsnormen giver arbejdsgiver væsentlig fleksibilitet i tilrettelæggelsen af lærernes arbejde i forhold til andre kommunalt ansatte. DLF ønsker derfor ikke, at der, hverken centralt eller lokalt, indgås aftale om overførsel af arbejdstimer fra indeværende skoleår til det kommende.

For DLF er udgangspunktet, at lærernes arbejdstid bruges til at sikre den bedst mulige nødundervisning i disse helt særlige covid19-tider. Det forekommer uhensigtsmæssigt at sætte lærerne ned i arbejdstid i indeværende skoleår og i stedet overføre arbejdstimerne til det kommende skoleår, da der er rigeligt brug for lærernes arbejdskraft her og nu i forbindelse med genåbning af skolerne og varetagelse af nødundervisningen.

DLF opfordrer fortsat de lokale parter til – givet den helt særlige situation som følge af COVID-19 – at udvise fleksibilitet og samarbejde om konkrete, pragmatiske lokale løsninger i indeværende skoleår.

Det bemærkes, at der intet er til hinder for, at de lejrskoler, som ikke har kunnet gennemføres i indeværende skoleår, i stedet for afholdes i det kommende skoleår. Det forudsætter blot, at der inden for de berørte læreres arbejdstid for det kommende skoleår (1924 bruttoarbejdstimer for fuldtidsbeskæftigede) prioriteres tid til at varetage opgaven med at deltage i den overflyttede lejrskole frem for at varetage andre opgaver eller, hvis dette ikke er muligt, at lærerne ydes overarbejdsbetaling for de yderligere pålagte timer.

Opdateret 18. december 2020


Hold dig generelt orienteret

Situationen udvikler sig løbende, og det er vigtigt, at du holder dig orienteret. Danmarks Lærerforening orienterer medlemmer gennem foreningens centrale kanaler.

Derudover kan du hente informationer om COVID-19 her:

Læs Børne- og Undervisningsministeriets information om corona

Læs spørgsmål og svar om corona på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs FH’s vejledning på hovedorganisationens hjemmeside

Læs om kommunernes håndtering af coronavirusset hos KL 

Læs Skolelederforeningens løbende information på skoleledernes hjemmeside 

Læs Sundhedsstyrelsens svar på spørgsmål fra DLF vedr. særlige risikogrupper (PDF)