Sygefravær og tjenstlig samtale

Information vedrørende coronavirus

Danmarks Lærerforening følger udviklingen i coronasituationen tæt. Find information om coronavirus på denne siden, via din lokale kreds eller hos myndighederne.

Smitten med coronavirus er igen stigende, og vi ser en bekymrende udvikling i smittetilfælde på skolerne hos både børn og ansatte. I Danmarks Lærerforening følger vi udviklingen tæt i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet og sundhedsmyndighederne. 

Find mere viden:

Har du konkrete spørgsmål til forholdene på din arbejdsplads, skal du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller kreds, som kan hjælpe dig.

Find din lokale kreds


Gravide og COVID-19

Langt de fleste personer i øget risiko kan gå på arbejde, som de plejer, hvis Sundhedsstyrelsens smitteforebyggende råd kan overholdes. Det gælder både færdigvaccinerede og personer, som ikke er vaccinerede.

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer behøver gravide derfor som udgangspunkt ikke at blive flyttet til en anden funktion eller arbejde hjemmefra - heller ikke selvom de til hverdag har kontakt med mange mennesker.

Der kan dog være individuelle faktorer, der medfører, at der er behov for særlige forholdsregler. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis den gravide er i særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 på grund af en kombination af flere risikofaktorer som visse kritiske sygdomme og svær overvægt. Den gravides praktiserende læge eller behandlende sygehuslæge kan bidrage med en konkret individuel vurdering af risikoen.

Det er arbejdsgiver, der har ansvaret for at sikre, at arbejdsmiljøet på arbejdspladsen generelt er sikkert. Hvis du er gravid og føler dig utryg, er det vigtigt, at du taler med din arbejdsgiver om, hvorvidt der skal foretages nogle ændringer i forhold til dine arbejdsopgaver eller arbejdsforhold, så smitte forebygges mest muligt, og du kan føle dig tryg, når du går på arbejde.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller lokale kreds.

Publiceret 19.01.2022.


Karantæne eller syg uden symptomer

Der kan være tilfælde, hvor man skal i karantæne, indtil det er afgjort, om man er smittet med corona eller ej. Samtidig er der nogle, der oplever at være smittet med corona, men som ikke har nogen symptomer. Spørgsmålet er, om man er forpligtet til at arbejde hjemmefra i disse to situationer.

Hvis man er i karantæne, skal man udføre det arbejde, der er muligt fra hjemmet. Det kan enten være digital undervisning, forberedelse eller andre relevante opgaver. Det skal man drøfte med sin leder.

Selvom man er testet positiv for corona, kan man alligevel godt skulle arbejde, hvis man er symptomfri. Vurderingen går på, om man er uarbejdsdygtig eller ej. Såfremt man ikke har nogen symptomer på sygdom, er man arbejdsdygtig. Hvis det er muligt at arbejde hjemmefra, er man forpligtet til det.

Hvis man arbejder hjemmefra, fordi man er symptomfri, skal arbejdsgiver være opmærksom på, at der ikke er adgang til sygedagpengerefusion, da det forudsætter uarbejdsdygtighed.

Publiceret 06.01.2022.


Coronapas i forbindelse med positiv test for COVID-19

Coronapasset forsvinder i 11 dage, når du bliver testet positiv for COVID-19. Dette kan være en udfordring, hvis du bliver rask inden for de 11 dage, og arbejdspladsen stiller krav om fremvisning af coronapas.

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer må man ophæve sin selvisolation 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet. Hvis man ikke har nogen symptomer, kan man ophæve selvisolationen 7 dage efter, at den positive test blev taget.

Danmarks Lærerforening anbefaler, at du går i dialog med din arbejdsgiver, hvis du bliver rask i den periode, hvor du ikke har et coronapas. Arbejdspladsen har mulighed for at dispensere fra kravet om coronapas, hvis de vurderer, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt at lade medarbejderne komme på arbejde.

Som følge af de pt. høje smittetal er det besluttet, at der skal fremvises coronapas i den kollektive trafik. Personer, der er afhængige af kollektiv transport for at kunne komme til og fra arbejde, vil dog kunne blive undtaget kravet om coronapas, hvis de bliver raske tidligere end 11 dage efter positiv test.

Hvis du får en kontrolafgift for manglende coronapas på en rejse til eller fra din arbejdsplads, kan kontrolafgiften annulleres, hvis du efterfølgende kan fremvise en erklæring fra din arbejdsgiver, hvor de vurderer, at du ikke er omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom der foreligger et positivt testresultat, der er mindre end 11 dage gammelt.

Publiceret 21.12.2021.
Opdateret 19.1.2021 (coronapas kommer tilbage 11 dage efter positiv test, hvor det tidligere var 14 dage)


Barselsdagpenge ved pasning af coronasmittede eller hjemsendte børn

Når børn under 14 år hjemsendes pga. coronasmitte i dagtilbud, skole eller institution m.v., har en af barnets forældre ret til barselsdagpenge under pasningen. Det samme gælder, hvis barnet er konstateret smittet med corona, og derfor skal være hjemme.

Reglerne blev vedtaget i Folketinget den 9. december 2021, men de har tilbagevirkende kraft, og dækker perioden fra og med den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022. I perioden kan der sammenlagt udbetales op til 10 fraværsdage for det enkelte barn.

Efter overenskomsterne er der kun mulighed for løn ved pasning af et sygt barn den første og anden sygedag, og der er ingen ret til løn i forbindelse med pasning af et barn, der er hjemsendt som nær kontakt til en coronasmittet. Men der er nu mulighed for barselsdagpenge.

Det er en betingelse, at forælderen ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra, og forælderen må ikke have afspadsering, der kan bruges til pasning af barnet. Samtidig kan der ikke betales barselsdagpenge, hvis lønmodtageren holder ferie. Deler forældrene bopæl, så skal begge forældre opfylder betingelserne. Under de tidligere regler på området var det i øvrigt et krav, at alle omsorgsdage skulle være afholdt først. Dette er ikke længere tilfældet.

Der ansøges om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark.

Publiceret 9.12.2021.


Vaccination mod COVID-19

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man vaccineres mod COVID-19. Der er ikke mangel på vacciner, men vaccineprogrammet kører efter fast procedure.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at alle borgere over 18 år, som afsluttede deres første vaccinationsforløb for seks måneder siden, tilbydes revaccination.

Læs mere om revaccination hos Sundhedsstyrelsen

Publiceret 30.11.2021


Brug af mundbind/visir

Så længe COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, kan et forebyggende tiltag være at anvende værnemidler som mundbind/visir. Det er sundhedsmyndighederne, der vurderer, i hvilke situationer der skal anvendes mundbind.

Hvis der er krav om brug af mundbind i offentlig transport, gælder det også, hvis skoleklasser er på tur med deres lærere. Bemærk dog, at børn under 12 år er undtaget.

Der skal ikke anvendes mundbind ifm. undervisning i skolerne.

Danmarks Lærerforening anbefaler en lokal risikovurdering. Det vil sige, at ledelsen i dialog med arbejdsmiljøgruppen vurderer behovet for brug af værnemidler, fx visir, som beskyttelse mod smitte for den ansatte.

Publiceret 30.11.2021


God smitteforebyggelse og rengøring mm.

KL oplyser, at der er afsat midler til ekstra rengøring på skolerne. Det er vigtigt at følge de gode erfaringer fra tidligere ift. rengøring, ventilation/udluftning, hyppig tømning af skraldespande, afspritning af kontaktflader og selvfølgelig brug af håndsprit. 

Bliv hjemme ved sygdom – det gælder både for ansatte og elever. Skolen kan hjemsende elever, der viser tegn på sygdom uanset om det er tegn på coronavirus eller andre smitsomme sygdomme.

Læs foreningens pjece, hvor man finder gode råd til risikovurdering og forebyggelse

Læs Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø, velfærd og offentlig administrations forslag til smitteforebyggelse

Publiceret 30.11.2021


Coronapas og test

Folketinget vedtog den 25. november 2021 Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v.

Loven giver arbejdsgiver mulighed for at kræve, at medarbejderne skal vise coronapas, så længe corona kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Samtidig kan arbejdsgiver kræve, at medarbejderne bliver testet for corona, hvis det er for at begrænse spredningen af smitte med corona. Det kan fx være, hvis en lærer har været nær kontakt til en smittet kollega eller elev.

Hvis en medarbejder enten bliver pålagt en test som nær kontakt eller skal testes til brug for coronapas, skal testen så vidt muligt placeres i arbejdstiden. Hvis det ikke er muligt, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen, og have eventuelle rimelige udgifter dækket.

Hvis en medarbejder nægter at vise coronapas eller tage en coronatest, kan medarbejderen blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner, hvis medarbejderen er blevet skriftligt oplyst om sanktionerne.

Publiceret 30.11.2021.

Det eksisterende krav om coronapas ved fremmøde er fortsat gældende på statslige arbejdspladser.

Publiceret 14.12.2021.


Anmeld COVID-19 som en arbejdsskade

Hvis jeg bliver smittet med COVID-19 på arbejdet, skal det så anmeldes som en arbejdsskade?

Smitte med COVID-19 vil efter en konkret vurdering kunne anerkendes som arbejdsskade.

For at COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, skal man sandsynliggøre, at man i forbindelse med arbejdet har været i kontakt med personer, der har været smittet med COVID-19.

Arbejdsskademyndighederne skal vurdere, om den sygdomsramte har været udsat for smitte med COVID-19 i forbindelse med sit arbejde. Som udgangspunkt skal man kunne bevise det, men på grund af COVID-19’s karakteristika er det ofte svært at dokumentere en konkret smitte som følge af arbejdet. I stedet vil en sandsynliggørelse af smitterisiko være tilstrækkelig.

Hvis sagen anerkendes som en arbejdsskade, kan man få godtgørelse for varigt mén eller erstatning for tab af erhvervsevne, hvis man får varige følger efter sygdommen. Det er også muligt at få dækket nogle af sine behandlingsudgifter.

DLF kan hjælpe med behandlingen af din arbejdsskadesag. Du skal bare henvende dig til din lokale kreds, som sørger for den videre proces.

Publiceret 7.12.2021