Bliv aktiv som tillidsvalgt på din skole eller i din lokale lærerkreds

Overvejer du at stille op til en tillidspost? Eller er du bare nysgerrig på, hvad det vil sige at være tillidsvalgt? Så læs med her!

Som tillidsvalgt i Danmarks Lærerforening har du indflydelse på dit og dine kollegers arbejdsliv, og du er med til at forme foreningens strategi. Her på siden kan du finde viden, blive inspireret og høre fra nogle af foreningens tillidsvalgte, hvorfor de har valgt at være aktive i Danmarks Lærerforening. Du kan også finde ud af, hvordan man bliver valgt og læse mere om organisationsuddannelsen for tillidsvalgte. 

Du kan også læse mere i pjecen Bliv aktiv i DLF, som kan downloades her.


Mød de tillidsvalgte

Tillidsrepræsentanten

Kristina Kristensen har været tillidsrepræsentant i 2,5 år, og for hende handler tillidsposten rigtig meget om at gøre en forskel for kollegerne. I videoen kan du høre hende fortælle, hvorfor man bare skal springe ud i det, hvis man går og overvejer at blive aktiv. 

Som tillidsrepræsentant er du Danmark Lærerforenings repræsentant på arbejdspladsen, og det er din opgave at varetage medlemmernes interesser overfor ledelsen og formidle og udøve foreningens politik. Du er altså nøgleperson i forbindelse med medarbejderindflydelse og medbestemmelse på din arbejdsplads, og du har ligesom ledelsen pligt til at medvirke til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold. Du er også forbindelsesled mellem Danmarks Lærerforening og medlemmerne, når det kommer til foreningspolitiske og tekniske spørgsmål.

 

Kredsstyrelsesmedlemmet

Irene Nim Hansen er kredsstyrelsesmedlem og blev aktiv i foreningen, fordi hun gerne ville være med til at tilføre noget nyt til kredsen. Hør, hvorfor hun anbefaler at blive aktiv i DLF i videoen her.

Som kredsstyrelsesmedlem er du med til lokalt at varetage interesserne for de medlemmer, der er ansat i kredsens område.  Det er her, medlemmerne henvender sig med spørgsmål, problemer eller forslag til politik. Det er kredsstyrelsens opgave at formidle kredsens og foreningens politik til tillidsrepræsentanterne og medlemmerne. Kredsstyrelsen står også for at orientere hovedstyrelsen om, hvad der sker lokalt, når det har foreningsmæssig interesse.

Kredsstyrelsen udfylder foreningens politik gennem kontakt til kommunalbestyrelse, andre faglige organisationer, lokalafdelinger af Skole og Forældre samt andre relevante samarbejdspartnere. Kontakten til de lokale medier er også en væsentlig opgave.

 

Hovedstyrelsesmedlemmet

Regitze Flannov har altid haft lyst til at blande sig og præge udviklingen. Derfor har hun siden 2012 siddet i hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening, så hun kan være med til at tage ansvar for det hun brænder for - lærerne og folkeskolen. 

Som hovedstyrelsesmedlem er du med til at lede det daglige arbejde i Danmarks Lærerforening. Du er med til at udvikle foreningens politik på diverse områder, repræsenterer foreningen udadtil og har tæt samarbejde med foreningens øvrige tillidsvalgte. 

Hovedstyrelsen leder det daglige arbejde efter de rammer, kongressen har besluttet. Inden for disse rammer har hovedstyrelsen den fulde bemyndigelse til at handle på foreningens vegne.


Fakta om Danmarks Lærerforening

71 % af DLF's medlemmer er kvinder, 29 % er mænd

Der er i alt

  • 1.720 tillidsrepræsentanter
  • 430 kredsstyrelsesmedlemmer
  • 80 formænd
  • 23 hovedstyrelsesmedlemmer

60 % af tillidsrepræsentanterne er kvinder, 40 % er mænd

52 % af kredsstyrelsesmedlemmerne er kvinder, 48 % er mænd

46 % af kredsformændene er kvinder, 54 % er mænd.

35 % af hovedstyrelsesmedlemmerne er kvinder, 65 % er mænd

Gennemsnitsalderen for medlemmer i fraktion 1, 2 og 3 er 45,8 år

Hent grafik her. 


Sådan bliver du valgt

I Danmarks Lærerforening er det medlemmerne, der bestemmer. Det er nemlig både dem, der er og vælger tillidsrepræsentanterne, kredsstyrelsen, de kongresdelegerede og hovedstyrelsen. I diagrammet nedenfor kan du se en grafisk fremstilling af, hvem der vælger hvem i Danmarks Lærerforening. 

Download diagram: Hvem vælger hvem i DLF

Tillidsrepræsentantvalg

Der er som hovedregel valg til tillidsrepræsentant og tillidsrepræsentantsuppleant hvert andet år. Her kan foreningens medlemmer stille op til valg. Kredsstyrelsen skal sørge for, at der vælges TR og TR-suppleant på tjenestestederne.

Valget varsles, så alle stemmeberettigede kan blive bekendt med tid og sted for valget. Kredsstyrelsen kan fastsætte regler for valget. Hvis kredsstyrelsen ikke har fastsat regler for valget, anvendes de regler, som er fastsat af hovedstyrelsen og Danmarks Lærerforening.

Kredsstyrelsesvalg

Valget til kredsstyrelsen kan foregå på forskellige måder. I nogle kredse vælger de fremmødte medlemmer på en generalforsamling  kredsstyrelsesmedlemmer, kredsformand og kongresdelegerede, mens personvalg andre steder sker via urafstemning. I andre kredse er der tale om en TR-styrelse, hvilket betyder, at det er alle tillidsrepræsentanterne i kredsen, der udgør kredsstyrelsen sammen med de generalforsamlingsvalgte. Der er valg hvert andet år i lige år.

Hovedstyrelsesvalg

Hovedstyrelsen har 23 medlemmer og består af formanden, næstformanden, 19 valgte medlemmer, samt formanden for skolelederforeningen og formanden for Lærerstuderendes Lærerkreds. Der er valg til hovedstyrelsen hvert 4. år – næste valg er i 2023.

Imellem kongresserne har hovedstyrelsen ansvaret for at lede foreningen, jf. foreningens vedtægter § 30.

Til dagligt er hovedstyrelsens arbejde organiseret i en række udvalg og fora. Danmarks Lærerforening bestræber sig på, at begge køn er ligeligt repræsenteret i foreningens besluttende organer.


Alt det praktiske

Uddannelse for tillidsvalgte

Organisationsuddannelsen er for alle, der bliver valgt til et tillidshverv i foreningen. Den består af:

  • TR-uddannelse – 4 moduler à 3 dage i et tæt samarbejde med din lokale kreds
  • Politisk Lederuddannelse – 1 modul for næstformænd, kredsstyrelsesmedlemmer og kredskasserer samt et længere forløb for kredsformænd

TR-uddannelsen tilbydes alle nyvalgte tillidsrepræsentanter (TR). Du er sammen med de samme deltagere og undervisere på hele uddannelsen, så I kommer til at kende hinanden rigtig godt. På hvert modul vil der også være en eftermiddag med et fagligt og politisk tema, hvor du vil møde et hovedstyrelsesmedlem. Der er to undervisere på hvert hold – en konsulent fra Danmarks Lærerforening og en konsulent/kredsstyrelsesmedlem fra en af foreningens kredse. Derudover vil der i forbindelse med enkelte temaer også deltage andre konsulenter fra foreningen.

Hvis du vælges til kredsstyrelsen uden at have været TR, bør du også tilmelde dig TR-uddannelsen.

Læs mere om organisationsuddannelsen her.

Frikøb

Bliver du bedt om at deltage i opgaver, der relaterer sig til Danmarks Lærerforening, som eksempelvis deltagelse på organisationsuddannelsen, bliver du frikøbt. Foreningen betaler så din arbejdsgiver for det antal timer, du skulle have arbejdet de pågældende dage.

Tillidsrepræsentant og arbejdstid

Du får at vide af din lokale lærerkreds, om der er indgået aftaler om, hvor meget tid du har til arbejdet. Under alle omstændigheder skal du drøfte med din leder, hvor meget tid du har til dine tillidsrepræsentantopgaver. For dig der arbejder under lov 409, skal det fremgå af din opgaveoversigt, på hvilken måde der er taget højde for dit tillidsrepræsentantarbejde, for eksempel i form af færre undervisningstimer.

Som tillidsrepræsentant må du ikke lide et indtægtstab. Derfor kan der være tale om, at du får et tillæg. Herudover vil du få, hvad der kaldes et funktionstillæg som en økonomisk anerkendelse af, at du har påtaget dig opgaven. Oplysninger om, hvilke lokale aftaler der er indgået mellem lærerkreds, arbejdsgiver og kreds, kan du få oplyst af kredsen.

Erfaringsmæssigt svinger omfanget af opgaver og hermed tidsforbruget meget over året og indenfor en overenskomstperiode.

Læs mere om tillidsrepræsentantarbejdet og vilkårene i TR-håndbogen på DLFInsite.

Kredsstyrelsesmedlem og vilkår

Kredsstyrelsesmedlemmernes vilkår aftales lokalt. Oftest bliver vilkår, tidsforbrug og løn besluttet på kredsgeneralforsamlingen.