Den inkluderende skole

Til børn i folkeskolen, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, skal der gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Specialundervisning er en del af folkeskolens samlede undervisningstilbud.

Det er karakteristisk, at vi i Danmark betragter alle børn som underviselige og værende omfattet af folkeskoleloven, herunder formålsparagraffen. Det gælder også børn med meget vidtgående behov for specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Hvem kan tilbyde specialundervisning?

Specialundervisning gives til elever i specialklasser og specialskoler og til elever i den almindelige klasse, hvis undervisning kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. 

Bekendtgørelse om specialundervisning mv.

Bestemmelserne om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er for størstedelens vedkommende »skal-bestemmelser«. De er samlet i bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand dateret 20. juni 2014.

Klagemuligheder

Forældre har mulighed for at klage over afgørelser om henvisning eller afslag på henvisning til specialundervisning til Klagenævnet for specialundervisning. Klagen skal indsendes senest 4 efter afgørelsen er truffet, og skal sendes via kommunen.

Supplerende undervisning

Elever, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte i henhold, jf. folkeskoleloven.

Udgifterne til specialundervisning

Antallet af elever der får specialundervisning har været stigende, og specialundervisning kræver en stadig større andel af udgifterne til folkeskolen. Der er derfor aktuelt et politiks ønske om nedbringe henvisningerne til de specialiserede tilbud ved øget inklusion. Det er Danmarks Lærerforenings opfattelse, at dette mål kun kan nås ved, at kommunerne i langt højere grad end i dag investerer i forebyggende indsatser i tilknytning til almenundervisningen, efteruddannelse af lærerne og sikring af et velfungerende PPR.