Inspiration til lærerarbejdet Specialundervisning

Specialundervisning af unge og voksne

Specialundervisning af unge

Folketinget har i forsommeren 2007 vedtaget en lov, der sikrer unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse efter undervisningspligtens ophør. Uddannelsen skal tilpasses de unges særlige forudsætninger og behov. Ungdomsuddannelsen, der omfatter unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, skal tilbydes fra 1. august 2007.

Specialundervisning for voksne

Voksne handicappede har ret til specialundervisning. Undervisningen af voksne har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af handicappet. Du finder lovteksten her.

Voksenspecialundervisningen er et lille, men meget specialiseret undervisningstilbud til voksne med særlige behov. Undervisningen er målrettet personer, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen.

Tilrettelæggelsen af undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og involverer deltagernes hele livssituation.

Undervisningen tilbydes på kommunale og regionale institutioner og skoler. Det er kommunerne, der visiterer til undervisningen.

Danmarks Lærerforening mener:

Danmarks Lærerforening mener, at voksenspecialundervisning er et unikt tilbud til voksne med handicap eller særlige behov, der bidrager til at de pågældende på egne præmisser bliver i stand til at leve det liv, de gerne vil. Den særlige ungdomsuddannelse sikrer unge med handicap og særlige behov reelle ungdomsuddannelsesmuligheder i lighed med dem, andre unge har. Undervisningsområderne er således væsentlige led i velfærdssamfundets kerneydelser til personer med handicap eller særlige behov.

Danmarks Lærerforening arbejder for at fastholde og udvikle disse undervisningsområder som relevante på et højt fagligt niveau. Foreningen vil arbejde for, at medlemmerne ved specialundervisningen for unge og voksne kan fastholde, udvikle og udvide deres faglighed og ekspertise, bl.a. ved at sikre medlemmerne relevante grund-, efter- og videreuddannelser på det voksen- og ungdomsspecialpædagogiske område.

Danmarks Lærerforenings fagpolitiske linje og professionsorienterede strategi omfatter også lærerne ved voksenspecialundervisningen og den særlige ungdomsuddannelse. Principprogrammets mål og intentioner gælder centralt og lokalt for medlemmer, der arbejder på kommunale, regionale eller private skoler og institutioner for specialundervisning for voksne og den særlige ungdomsuddannelse, samt arbejdssøgende til områderne.

Foreningen vil understøtte dannelse af og samarbejde med netværk for voksen- og ungdomsspecialunderviserne indenfor organisationen på tværs af specialer, ansvarlige myndigheder og kredse. 

Danmarks Lærerforening vil bidrage til, at områderne er synlige i organisationen.