Organisationer: Elevernes rettigheder skal styrkes

Fem organisationer er gået sammen for at sikre, at alle elever får en god skolegang. 8 grundlæggende elevrettigheder skal sætte fokus på børnenes trivsel og undervisning.

 

En skoletid uden mobning. Undervisning, der er tilpasset den enkelte elevs niveau og behov. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet, uddannede lærere og en skole med et sundt indeklima. Det er nogle af de i alt otte elevrettigheder, som Børns Vilkår, Børnerådet, Danske Skoleelever, Skole og Forældre og Danmarks Lærerforening er gået sammen for at sætte fokus på.

”Formålet er at gøre det tydeligt, hvilken slags folkeskole, vi ønsker i Danmark. Med elevrettighederne kan vi sikre, at alle elever i den danske folkeskole kan vokse op og udvikle sig i trygge sociale og faglige rammer. Og det er dét, der skal til, hvis alle elever skal have lige muligheder,” forklarer formand for Danske Skoleelever, Jakob Bonde.

Rettighederne er blevet til i et samarbejde mellem de fem organisationer, der har kunnet supplere hinanden med viden og erfaringer. Det betyder, at elevens fulde trivsel er tænkt ind i rettighederne. Og det er vigtigt, hvis alle elever skal sikres en god skolegang, lyder det fra Per Larsen, der er formand for Børnerådet:

”Skolens væsentligste opgave er at udvikle eleverne til hele mennesker. Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på både faglig og social trivsel, og det er en af styrkerne i de otte elevrettigheder. De giver en helhedsforståelse af, hvordan skolen skal se ud, hvis den skal sikre, at eleverne udvikler sig både fagligt og menneskeligt”.

Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, ser også stort potentiale i elevrettighederne, fordi de sætter fokus på, at forholdene i folkeskolen skal understøtte lærerne i at lykkes med opgaven.

”Alle elever har ret til at blive set og anerkendt, og de har ret til undervisning af høj kvalitet. Det er disse elevrettigheder med til at sikre ved eksempelvis at holde fokus på kompetente lærerkræfter, lavere klassekvotienter og målrettet undervisning. Det er ekstremt vigtigt, hvis skolen skal lykkes med opgaven,” siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

Også inklusionsdagsordenen er værd at understrege som en væsentlig rettighed, lyder det fra Børns Vilkår. ”Alle elever bør have mulighed for at være en del af fællesskabet. Derfor skal vi styrke inklusionen,” siger Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns Vilkår.

I Skole og Forældre fremhæves især elevernes ret til en hverdag uden mobning og forældresamarbejdet som rettigheder, man ikke må tage for givet.

”Ved at give elever rettigheder skaber vi den tryghed, som er afgørende for elevers trivsel i skolen, så selvfølgelig skal elever have ret til at gå i skole uden frygt for mobning. Samarbejdet mellem skole og hjem er vigtigt, fordi forældrenes opbakning, interesse og engagement i skolen smitter af på børnene,” siger Mette With Hagensen fra Skole og Forældre.

De fem organisationer har sammen henvendt sig til kandidaterne til det kommende kommunalvalg i håbet om, at de vil lade sig inspirere af de otte elevrettigheder i det kommunale arbejde med folkeskolen.

 

Fakta: De otte elevrettigheder

  1. Færre elever i klasserne. Et stigende antal elever i folkeskolen går i klasser med 25 eller flere elever, men mange elever i klassen betyder mindre tid med læreren for den enkelte elev og har negativ påvirkning på elevernes trivsel, koncentrationsevne og udbytte af såvel undervisningen som støjniveauet i klassen.
  2. Undervisning tilpasset den enkelte. Undervisningsdifferentiering har været et bærende princip i folkeskolen siden 1993, men der er fortsat behov for at fremme rammer og kompetencer, der sikrer, at alle elever modtager undervisning, der er tilpasset deres behov og forudsætninger - ikke mindst de udsatte elever og dem, der har de svageste forudsætninger.
  3. Alle elever skal trives. Elevernes trivsel hænger uløseligt sammen med deres faglige udbytte af undervisningen, men i gennemsnit oplever otte pct. af eleverne i folkeskolens 4.-9. klasse at blive mobbet. Skolen skal have en strategi for forebyggelse af mobning, de rette kompetencer og en forståelse af, at mobning handler om dårlige mønstre.
  4. Inddragelse af eleverne. Ifølge FN’s børnekonvention har børn ret til at blive inddraget i alle sager, der vedrører dem. Derfor skal skolen inddrage eleverne i planlægningen og gennemførslen af undervisningen. Det styrker elevernes motivation og udbytte af undervisningen.
  5. Et godt samarbejde mellem hjem og skole. Forældres opbakning til og interesse for deres barns skolegang har stor betydning for elevens faglige udvikling og trivsel. Derfor bør alle elever have ret til et godt samarbejde mellem hjemmet og skolen.
  6. En individuel plan for elever med særlige behov. Det er afgørende for en vellykket inklusion af elever med særlige behov, at der ligger en handleplan for den enkelte elev. Det skaber tryghed hos både den inkluderede elev, resten af klassen og klassens forældre.
  7. Uddannede lærere. Lærerens viden og kompetencer inden for didaktik, relationer og klasserumsledelse er den faktor, som har størst betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Det er derfor helt centralt, at eleverne i folkeskolen undervises af uddannede lærere.
  8. Gode fysiske rammer og et godt indeklima. Et godt indeklima i klasselokalerne øger muligheden for, at eleverne kan koncentrere sig og lære. Og gode skolebygninger og -arealer giver eleverne mulighed for at eksperimentere, opleve og forstå, og det øger deres trivsel.

 

I dette notat kan du læse mere om de otte rettigheder; herunder hvordan de tager afsæt i eksisterende lovgivning og understøttes af nutidig forskning.

Emner

Målgruppe