Nyheder

Debat: Lærerne og deres fagforening arbejder for bæredygtighed og grøn omstilling

Kredsene kan søge økonomisk støtte hos Lærerforeningen til bæredygtig omstilling til for eksempel netværk for medlemmer til at udveksle erfaringer, søge inspiration på tværs af skoler, til materialer og undervisningsformer med grøn omstilling og bæredygtighed eller til at præge skolen og kommunen i en grøn og bæredygtig retning, skriver næstformand Dorte Lange i et debatindlæg.

Af Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening

Epinion har netop offentliggjort en undersøgelse om undervisning i bæredygtighed i grundskolen. Undersøgelsen dokumenterer, at et stort flertal af lærerne mener, at bæredygtighed er et vigtigt element i undervisningen, og at det bør tænkes ind i alle fag. Emnet hører ikke kun hjemme i natur- og samfundsfag, men også i fag som historie, dansk og madkundskab, og lærerne har især fokus på forbrugskultur og klimaforandringer som væsentlige temaer. Begrundelsen for ønsket om at undervise mere i bæredygtighed handler først og fremmest om, at emnet får eleverne til at tænke og handle anderledes, og at det styrker elevernes tro på, at de kan skabe forandringer. En stor del af lærerne betragter det som et samfundsansvar at undervise i bæredygtighed, og mange peger på, at de ønsker at undervise i temaet, uanset om der er krav om det i lovgivningen. Udfordringerne for lærerne er, at emnet er komplekst for eleverne at forstå. Og så mener mange lærere, at der mangler gode undervisningsmaterialer – medierne er således den primære kilde til inspiration for undervisningen.

I Danmarks Lærerforening ønsker vi at bakke vores medlemmer op i deres ambition i forhold til eleverne, og vi vil samtidig gerne gøre flere i stand til at bidrage aktivt til at arbejde for den nødvendige grønne omstilling i samfundet. Det skal bl.a. ske ved at give vores lokale kredse mulighed for at engagere medlemmerne i aktiviteter bredt set i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling. Kredsene kan få økonomisk støtte til netværk for medlemmerne til fx at udveksle erfaringer, søge inspiration på tværs af skoler, til materialer og undervisningsformer med grøn omstilling og bæredygtighed eller til at præge skolen og kommunen i en grøn og bæredygtig retning. Jeg håber, at mange medlemmer af Danmarks Lærerforening vil bruge den mulighed.   

Kampen mod klimaforandringer er en opgave for fagbevægelsen i stil med den opgave, bevægelsen gennem årene har løftet for gode leveforhold for lønmodtagerne. Det gælder ikke alene løn og arbejdsforhold. Det gælder også ret til f.eks. uddannelse og sundhed. Og generelt har fagbevægelsen kæmpet for et samfund præget af lighed, retfærdighed og demokrati. Klimakrisen truer leveforholdene for mennesker generelt på kloden, og de, der har mindst, vil få det sværest. Klimakrisen risikerer dermed at øge uligheden, og underminere tilliden til demokratiet blandt lønmodtagere. De gule veste i Frankrig er et aktuelt eksempel på den udvikling. Fagbevægelsen har et ansvar for at blive en del af løsningen på de udfordringer, vi står overfor på miljøområdet.

Som fagforening for lærere mener vi desuden, at vi har et særligt ansvar. Vi betegner folkeskolen som en samfundsbærende institution, og når samfundet står overfor store udfordringer i form af menneskeskabte klimaforandringer, der vil kræve en fundamental omlægning af vores måde at leve på – så giver det sig selv, at folkeskolen må og skal spille en afgørende rolle i udviklingen. I folkeskolen danner vi eleverne til at blive aktive, kompetente deltagere i et demokratisk samfund. Spørgsmål om bæredygtighed er en væsentlig del af den almene- og demokratiske dannelse, der finder sted i skolen. Lærerne i folkeskolen står i frontlinjen for at sikre et demokratisk samfund, der er i stand til at handle på et oplyst grundlag på de udfordringer vi møder i fremtiden.

At nutidens og fremtidens borgere har grundlæggende viden om emnet bæredygtighed er en forudsætning for, at der kan handles – og at der kan handles demokratisk. Spørgsmålet om bæredygtighed og ikke mindst klimakrisen vil kun blive mere akut de kommende år. Danmarks Lærerforening er klar til at tage sin del af ansvaret for, at folkeskolen kan løfte sin opgave i den sammenhæng. Der er ingen tid at spilde.

Debatindlægget er bragt i Altinget Uddannelse 4. oktober.