Samarbejdspartnere

Danmarks Lærerforening arbejder tæt sammen med en række hoved-/centralorganisationer, forhandlingsorganisationer og underviserorganisationer om at varetage lønmodtagernes fælles interesser, overenskomstkrav samt faglige og pædagogiske forhold

Lærernes Centralorganisation (LC)

Danmarks Lærerforening er sammen med en række andre lærerforeninger medlem af Lærernes Centralorganisation (LC). LC forhandler overenskomst for medlemsorganisationerne, og LC forhandler de specielle krav, som fx lønaftale, pension og arbejdstid. Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen, er formand for LC.

Lærernes Centralorganisation har dannet forhandlingsfællesskab med Overenskomstansattes Centralorganisation (OC) og Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) i Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF). SKAF driver Fællessekretariatet, der også er sekretariat for foreningen Kommunale Chefer (KC).

Forhandlingsfællesskabet

Forhandlingsfællesskabets formål at sikre de tilsluttede organisationer størst mulig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansatte i kommuner og regioner. Det sker blandt andet ved at optræde fælles i forhandlinger om generelle løn- og arbejdsvilkår, fx generelle lønstigninger, ferieaftalen og barselsaftalen.

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU)

Danmarks Lærerforening er via Lærernes Centralorganisation medlem af Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), som er overordnet forhandlingsorgan for centralorganisationerne, og forhandler lønvilkår for ansatte i staten - herunder de medlemmer af Danmarks Lærerforening, der er ansat indenfor det statslige område.

FTF

Danmarks Lærerforening samarbejder med andre lærer- og tjenestemandsorganisationer og funktionærer i offentlige virksomheder og private erhverv gennem foreningens medlemskab af FTF.

FTF er ligesom LO og AC en af Danmarks tre store hovedorganisationer. FTF's formål er bl.a. at varetage medlemmernes fælles interesser overfor Folketinget, regeringen og andre offentlige myndigheder og at samarbejde med andre faglige organisationer i ind- og udland.

FTF fungerer bl.a. som konsulentorgan for de tilsluttede organisationer, udarbejder løn- og andre statistikker, arrangerer konferencer og kurser, udgiver publikationer og repræsenterer medlemsorganisationerne i forskellige ministerielle udvalg. Medlemsorganisationerne repræsenterer tilsammen ca. 450.000 medlemmer.

Repræsentanterne for de kommunalt ansatte i FTF koordinerer deres generelle overenskomstkrav i FTF-K inden kravene sendes videre til KTO ligesom de mødes undervejs i forhandlingsforløbet. Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen, er formand for FTF-K.
 

Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS)

Danmarks Lærerforening er medlem af Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS), som er et samarbejdsforum for samtlige af landets underviserorganisationer. DUS' formål er at sikre de tilsluttede underviserorganisationer størst mulig indflydelse på de faglige og pædagogiske forhold. Formålet søges bl.a. opfyldt ved, at organisationerne samarbejder, koordinerer og informerer tættest muligt om fælles interesseområder. Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen, er formand for DUS.