Vilkår for politisk valgte

Danmarks Lærerforening har vedtaget regler for, hvordan politisk valgte honoreres for deres arbejde for foreningen.

Løn til formandskab, forretningsudvalg og hovedstyrelse

Hovedstyrelsens aflønning er fastsat af kongressen og senest behandlet på kongressen i 2023.

Nedenstående satser træder i kraft pr. 1. januar 2024.

Formandens løn er fastsat til 1.098.000 kr. pr. år (pr. 31/3 2000).

Det svarer til 1.665.600 kr. pr 1. januar 2024.

Næstformandens løn er fastsat til 768.000 kr. pr. år (pr. 31/3 2000).

Det svarer til 1.165.000 kr. pr. 1. januar 2024.

Øvrige hovedstyrelsesmedlemmer oppebærer lønnen i den stilling, de måtte være frikøbt fra. Derudover modtager de et tillæg som følger:

For øvrige forretningsudvalgsmedlemmer på anciennitetsløn ydes et tillæg på 238.000 kr. pr. år (pr. 31/3 2000). Det svarer til 361.000 kr. pr. 1. januar 2024

For øvrige forretningsudvalgsmedlemmer på ny løn ydes et tillæg på 274.000 kr. pr. år (pr. 31/3 2000). Det svarer til 415.700 kr. pr. 1. januar 2024

For øvrige hovedstyrelsesmedlemmer på anciennitetsløn ydes et tillæg på 74.000 kr. pr. år (pr. 31/3 2000). Det svarer til 112.300 kr. pr. 1. januar 2024

For øvrige hovestyrelsesmedlemmer på ny løn ydes et tillæg på 82.000 kr. pr. år (pr. 31/3 2000). Det svarer til 124.400 kr. pr. 1. januar 2024

Løn og tillæg procentreguleres i forhold til FF-forliget.

Pensionsbidraget følger de kommunale satser, svarende til 17,3 % af lønnen/honoraret, dog 19,8 % for 93-gruppen.

Indtægt fra honorargivende poster, der enten direkte eller indirekte kan henføres til hovedstyrelsesmedlemmers, forretningsudvalgets og formandskabets arbejde for foreningen centralt, tilfalder Hovedkassen.

Frikøb af politisk valgte

Medlemmer af forretningsudvalget er frikøbt fuldt ud fra deres stillinger. 

Øvrige hovedstyrelsesmedlemmer er frikøbt 1.154 timer årligt med mulighed for supplerende frikøb fra en skole/arbejdsplads i folkeskolen til udførelse af foreningsopgaver på de dage, der ikke er fast frikøbte.

Frikøbet gælder ikke repræsentanterne for pensionisterne og Lærerstuderendes Landskreds.

Fratrædelsesordninger

Fratrædelse for formanden af DLF

Ved fratræden ydes løn skoleåret ud, dog i mindst seks måneder. Derudover optjenes yderligere en måned med løn for hvert år som formand.

Perioden med formandsløn suppleres med frikøb i en periode optjent som hovedstyrelsesmedlem efter reglerne herom. Den samlede ydelsesperiode kan dog ikke overstige resten af skoleåret + 12 måneder. Der modregnes for eventuel anden løn i ydelsesperioden.

Årsagen til formandens fratræden er uden betydning.

Fratrædelse for alle øvrige politisk valgte

I forbindelse med udtræden af hovedstyrelsen ved udløbet af en ordinær valgperiode eller som følge af et mistillidsvotum, er et hovedstyrelsesmedlem omfattet af følgende vilkår:

§ 1

Der tilbydes det aktuelt fastsatte frikøb i resten af skoleåret.

I tilfælde af et mistillidsvotum ydes som minimum 6 måneders frikøb. Såfremt der i forbindelse med et mistillidsvotum resterer mere end 7 måneder af skoleåret, anses de overskydende måneder som afviklet ved anvendelse af supplerende frikøb, optjent i henhold til § 2.

§ 2

Hovedstyrelsesmedlemmer, der er frikøbt minimum 59 % af fuld arbejdstid, optjener derudover ret til supplerende fuldt frikøb:

Efter 1. valgperiode er der ret til 1 måneds supplerende frikøb.

Efter 2. valgperiode er der ret til i alt 4 måneders supplerende frikøb.

Efter 3. valgperiode er der ret til i alt 5 måneders supplerende frikøb.

Afviklingen påbegyndes normalt ved førstkommende skoleårs begyndelse.

Det afgåede hovedstyrelsesmedlem kan vælge at afvikle det supplerende frikøb optjent i henhold til denne bestemmelse, enten som fuldt frikøb i de optjente måneder eller som delvist frikøb med en forholdsmæssig afvikling.

§ 3

Der opspares endvidere et beløb til dækning af kursusudgifter, materialer og transport efter følgende:

Efter 1. valgperiode er der ret til et beløb på indtil 10.650 kr.

Efter 2. valgperiode er der ret til et beløb på i alt indtil 13.154 kr.

Efter 3. valgperiode er der ret til et beløb på i alt indtil 15.805 kr.

Satserne for tilskud til efteruddannelse er for 2024 og fremskrives løbende med den årlige pris- og lønudvikling.

§ 4

I tilfælde af, at et tidligere hovedstyrelsesmedlem oppebærer anden lønindtægt i perioden med frikøb efter § 1 eller supplerende frikøb efter § 2, modregnes der fuldt ud i størrelsen af frikøbet efter denne ordning.  I perioden med frikøb efter § 1, sker der ikke modregning hvad angår den hidtidige lønindtægt, der ikke var dækket af frikøbet.

For tidligere hovedstyrelsesmedlemmer, der fortsætter som organisationsvalgt i DLF, udgør frikøbet efter § 1 dog altid 59 % af fuld arbejdstid og frikøbet efter § 2 altid fuldt frikøb.

§ 5

Såfremt helbredsmæssige forhold tvinger et hovedstyrelsesmedlem til udtræden af hovedstyrelsen i løbet af en valgperiode, kan optjente rettigheder i henhold til denne ordning kapitaliseres og udbetales.

§ 6

Der kan ikke efter denne ordning udbetales noget beløb til de efterladte i tilfælde af, at et hovedstyrelsesmedlem afgår ved døden.

Derimod udbetales der ved et hovedstyrelsesmedlems dødsfald en efterindtægt i form af 3 måneders honorar til nærmeste pårørende.

Hovedstyrelsesmedlemmernes repræsentationer

Danmarks Lærerforenings politisk valgte repræsenterer foreningen i en lang række organisationer mv.

Se listen over repræsentationer 2023.

Hovedstyrelsesmedlemmernes arbejde i eksterne repræsentationer er dækket af DLF-honoraret. Indtægter fra honorargivende poster, der enten direkte eller indirekte kan henføres til hovedstyrelsesmedlemmers, forretningsudvalgets og formandskabets arbejde for foreningen centralt, tilfalder således foreningens hovedkasse.