Vilkår for politisk valgte

Formandens løn er af kongressen fastsat til løntrin 55 + tillæg 229.000 pr. 31/3 2000. Lønnen udgør pr. 1/10-2020 årligt 1.283.199,96 kr.

Kongressen har også besluttet, at næstformandens løn og de øvrige hovedstyrelsesmedlemmers omkostningstillæg skal fastsættes som procentdele af formandens løn. Næstformandens løn udgør 78,50 % af formandens løn. Øvrige hovedstyrelsesmedlemmer oppebærer lønnen i den stilling i folkeskolen, de måtte være frikøbt fra, og modtager derudover et honorar, der udgør følgende procentdele af formandens løn:

Medlemmer af Forretningsudvalget på "ny løn"

28,25 %

Medlemmer af Forretningsudvalget på "gammel løn"

24,50  %

Øvrige på "ny løn"

   8 %

Øvrige på "gammel løn"

7,25 %

Alle hovedstyrelsesmedlemmer er omfattet af en pensionsordning. Pensionsbidraget følger de kommunale satser, svarende til 17,3 % af lønnen/honoraret, dog 19,8 % for 93-gruppen.

Frikøb

Formanden, næstformanden og de øvrige forretningsudvalgsmedlemmer er frikøbt fuldt ud fra deres stillinger. 

Øvrige hovedstyrelsesmedlemmer er frikøbt 1154 timer årligt med mulighed for supplerende frikøb fra en skole/arbejdsplads i folkeskolen til udførelse af foreningsopgaver på de dage, der ikke er fast frikøbte.

Frikøbet gælder ikke repræsentanterne for pensionisterne og Lærerstuderendes Landskreds.

Fratrædelsesordninger

Formanden
Ved fratræden ydes løn skoleåret ud, dog i mindst seks måneder. Derudover optjenes yderligere en måned med løn for hvert år som formand. Perioden med formandsløn suppleres med frikøb i en periode optjent som hovedstyrelsesmedlem efter reglerne herom. Den samlede ydelsesperiode kan dog ikke overstige resten af skoleåret + 12 måneder. Der modregnes for eventuel anden løn i ydelsesperioden. Årsagen til formandens fratræden er uden betydning.

Alle øvrige
I forbindelse med udtræden af hovedstyrelsen ved udløbet af en ordinær valgperiode eller som følge af et mistillidsvotum, er et hovedstyrelsesmedlem omfattet af følgende vilkår:

§ 1

Der tilbydes det aktuelt fastsatte frikøb i resten af skoleåret.

I tilfælde af et mistillidsvotum ydes som minimum 6 måneders frikøb. Såfremt der i forbindelse med et mistillidsvotum resterer mere end 7 måneder af skoleåret, anses de overskydende måneder som afviklet ved anvendelse af supplerende frikøb, optjent i henhold til § 2.

§ 2

Hovedstyrelsesmedlemmer, der er frikøbt minimum 59 % af fuld arbejdstid, optjener derudover ret til supplerende fuldt frikøb:

Efter 1. valgperiode er der ret til 1 måneds supplerende frikøb.

Efter 2. valgperiode er der ret til i alt 4 måneders supplerende frikøb.

Efter 3. valgperiode er der ret til i alt 5 måneders supplerende frikøb.

Afviklingen påbegyndes normalt ved førstkommende skoleårs begyndelse.

Det afgåede hovedstyrelsesmedlem kan vælge at afvikle det supplerende frikøb optjent i henhold til denne bestemmelse, enten som fuldt frikøb i de optjente måneder eller som delvist frikøb med en forholdsmæssig afvikling.

§ 3

Der opspares endvidere et beløb til dækning af kursusudgifter, materialer og transport efter følgende:

Efter 1. valgperiode er der ret til et beløb på indtil 8.000 kr.

Efter 2. valgperiode er der ret til et beløb på i alt indtil 10.000 kr.

Efter 3. valgperiode er der ret til et beløb på i alt indtil 12.000 kr.

§ 4

I tilfælde af, at et tidligere hovedstyrelsesmedlem oppebærer anden lønindtægt i perioden med frikøb efter § 1 eller supplerende frikøb efter § 2, modregnes der fuldt ud i størrelsen af frikøbet efter denne ordning.  I perioden med frikøb efter § 1, sker der ikke modregning hvad angår den hidtidige lønindtægt, der ikke var dækket af frikøbet.

For tidligere hovedstyrelsesmedlemmer, der fortsætter som organisationsvalgt i DLF, udgør frikøbet efter § 1 dog altid 59 % af fuld arbejdstid og frikøbet efter § 2 altid fuldt frikøb.

§ 5

Såfremt helbredsmæssige forhold tvinger et hovedstyrelsesmedlem til udtræden af hovedstyrelsen i løbet af en valgperiode, kan optjente rettigheder i henhold til denne ordning kapitaliseres og udbetales.

§ 6

Der kan ikke efter denne ordning udbetales noget beløb til de efterladte i tilfælde af, at et hovedstyrelsesmedlem afgår ved døden.

Derimod udbetales der ved et hovedstyrelsesmedlems dødsfald en efterindtægt i form af 3 måneders honorar til nærmeste pårørende.

 

Oversigt over hovedstyrelsesmedlemmernes repræsentationer

Danmarks Lærerforening er repræsenteret i en lang række organisationer mv. Der findes en samlet oversigt over repræsentationerne med angivelse af, hvem der repræsenterer foreningen det pågældende sted. Se listen over repræsentationer.

Honorarer/ydelser for eksterne repræsentationer

Nogle af de repræsentationer, hvor udpegning/valg foretages af andre organisationer mv. udløser et honorar eller en ydelse efter beslutning herom i den pågældende organisation. Det drejer sig om følgende funktioner:

Lærernes Centralorganisation
Formand: 284.988 kr. ekskl. særlig feriegodtgørelse på 2,15 pct. og pension på 17,3 pct. som overenskomstansatte lærere i folkeskolen.

Lån & Spar Bank
Formand: 156.200 kr. årligt (marts 2021)
Repræsentantskabet: 8.900kr. årligt (marts 2021)


Forbrugsforeningen af 1886
Bestyrelsen: 73.313 kr. årligt (pr.1.3.2021)

Lærernes a-kasse
Hovedbestyrelsen: 18.999 kr. årligt 
Formand: 75.996 kr. årlig 
Næstformand: 37.809 kr. årlig 
Suppleanter til hovedbestyrelsen.: Mulighed for betalt a-kassekontingent, betalt af DLF

Tjenestemændenes Låneforening
Forretningsudvalget: 59.189kr. (marts 2021)
Revisor: 59.189 kr. årligt (marts 2021)
Repræsentantskabet: 6 flasker vin årligt.


Hovedstyrelsen godkender i hvert enkelt tilfælde ekstern repræsentation, der udløser honorar.