Arbejdstid Arbejdstid for ansatte i staten

Frie Fagskoler

Hvis du er ansat som lærer på en af de frie fagskoler, er du omfattet af en række regler for din arbejdstid.

Vær opmærksom på at der i 2021 blev indgået en ny aftale om arbejdstid på det statslige område. For skoler, som har skoleåret som normperiode, gælder aftalen fra skoleåret 2022/23. Dele af aftalen træder dog i kraft før. Bl.a. ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer, mod tilsvarende lønnedgang, når du fylder 60 år. Denne ret gælder fra 1. august 2021 for skoler som følger skoleåret som normperiode. Retten indtræder fra den normperiode, hvori du fylder 60 år.

Du kan læse hele den nye aftale ved at følge linket til højre.

Gældende arbejdstidsregler kan du læse herunder.

Hvis du har brug for konkret rådgivning om din arbejdstid, skal du tale med din TR eller med kredsen.

 

Generelle arbejdstidsregler

Arbejdstidsreglerne for lærere på frie fagskoler findes i protokollater om arbejdstid mv. for lærere ved efterskoler samt frie fagskoler og Statens arbejdstidsaftale. Du kan finde aftalerne til højre.

Hertil har Finansministeriet – Medarbejder- og Kompetencesstyrelsen – lavet en vejledning om arbejdstidsreglerne for lærere på frie grundskoler og frie fagskoler.

Til det lokale arbejde om forholdene vedr. arbejdstid henvises til parternes fælles initiativer om arbejdstid fra OK 15. For at fremme dialogen om arbejdstiden på den enkelte arbejdsplads har foreningen udarbejdet et arbejdstidshjul.

Planlægning af arbejdstiden

Den normale arbejdstids længde udgør gennemsnitligt 37 timer ugentligt for en fuldtidsansat - 7,4 timer pr. arbejdsdag. For deltidsansatte nedsættes arbejdstiden og lønnen forholdsmæssigt. Ledelsen kan tilrettelægge arbejdstiden, så den ugentlige arbejdstid varierer hen over året.

For at sikre kvaliteten af undervisningen og en effektiv udnyttelse af tiden er det vigtigt, at der planlægges, så læreren har mulighed for sammenhængende og effektiv tid til forberedelse, og at det er muligt at følge op på undervisningen i forhold til planlægningen af de kommende undervisningsforløb i faget.

Det er også vigtigt, at der ved planlægningen af arbejdstiden er opmærksomhed på, at lærerne får reelle muligheder for at mødes om opgavevaretagelsen både i fagene og i tværfaglige sammenhænge.

Planlagt forberedelsestid bør som udgangspunkt respekteres. Når der er behov for at ændre lærerens tid til forberedelse, skal ledelsen forholde sig til, hvordan læreren får mulighed for at forberede undervisningen. 

Opgaveoversigt

Ledelsen udarbejder en opgaveoversigt til den ansatte, som overordnet angiver de opgaver, den ansatte forventes at løse i normperioden.

Kostskoletilsyn

Kostskoletilsynet fastlægges for den enkelte lærer til mindst 200 og højst 650 timer årligt. Mindstetimetallet kan fraviges, hvis kun en mindre del af eleverne bor på skolen.

Ved tilrettelæggelse af kostskoletilsynet skal der tages hensyn til arbejdet med undervisning, forberedelse og skolens øvrige virksomhed.

For at begrænse, hvor mange timer den enkelte lærer kan planlægges med i løbet af en uge, kan der kun planlægges med én nattevagt i en weekend (fredag kl. 23 til mandag kl. 06), medmindre læreren er indforstået med, at der planlægges med flere.

Ved kostskoletilsyn mellem kl. 7.00 og kl. 23.00 medregnes ? fuldt ud som arbejdstimer. Ved rådighedstjeneste mellem kl. 23.00 og kl. 7.00 medregnes tiden med 1/3 af arbejdstimetallet, når læreren kan opholde sig i eget hjem og med 3/4, når læreren har pligt til at tage natophold i vagtværelse eller på skolen. 

Årsnorm

Arbejdstiden beregnes inden for en årsnorm, som normalt løber fra skoleårets start 1. august til skoleåret slutter 31. juli - normperioden. Nærmere om beregning af arbejdstiden inden for årsnormen findes i vejledning om arbejdstidsreglerne for lærere på frie grundskoler kapitel 5.2.

For at sikre et godt arbejdsmiljø skal arbejdsopgaverne så vidt muligt fordeles jævnt hen over normperioden.

Tilstedeværelse

Ifølge arbejdstidsreglerne er udgangspunktet, at den ansatte er tilstede på arbejdsstedet fra mødetidspunktet, til arbejdsstedet kan forlades igen. Ledelsen kan imødekomme den ansattes ønske om at arbejde hjemme.

Den tid, ledelsen har givet tilsagn om, at den ansatte kan arbejde hjemme, vil medgå i arbejdstidsopgørelsen som tid, hvor den ansatte har været på arbejde.

Ønskes der en egentlig aftale om flekstid på skolen, vil det være en fravigelse af arbejdstidsreglerne, og det vil være nødvendigt at indgå en kollektiv lokal aftale. I sådanne tilfælde, skal der søges rådgivning i kredsen.