Arbejdets tilrettelæggelse

Her kan du læse om, hvordan din arbejdstid tilrettelægges. Det drejer sig om de planlægningsdokumenter, du har krav på, samt muligheden for at din tillidsrepræsentant kan aftale akkorder på dele af skoletiden

Krav til tjenesteplanen

Du skal have udleveret en tjenesteplan mindst fire uger, før den træder i kraft. Den gælder for en periode af normalt mindst otte uger. Skolens ledelse kan dog vente med at udlevere planen, til der er sikkerhed for, at en aktivitet kan gennemføres.

I din tjenesteplan skal du kunne se dine arbejdsopgaver og det forventede tidsforbrug. Det betyder, at du af tjenesteplanen skal kunne se den tidsmæssige placering af dine undervisningsopgaver, kostskoletilsyn og rådighedstjeneste, andre opgaver samt ferier og fridage.

Din daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet. Pauser af en halv times varighed og derunder medregnes fuldt ud i skoletiden, hvis du bliver på skolen og står til rådighed for skolen. Det gælder også frikvarterer mellem undervisningstimerne. Pauser af over en halv times varighed medregnes derimod kun med en tredjedel af pausetiden.

Hvis du har kostskoletilsyn, kan du kun planlægges med én nattevagt pr. weekend, med mindre du selv er indforstået med at få mere end en.

Din tjenesteplan kan kun undtagelsesvis ændres og kun med et passende varsel. Hvis der ændres i tjenesteplanens start- og eller sluttidspunkt, og det sker med mindre end fire døgns varsel, ydes der en godtgørelse på 10 kr. pr. påbegyndt halve time (grundbeløb pr.1. 10. 1997)

Akkord eller tjenesteplan?

Dine arbejdsopgaver kan som udgangspunkt planlægges på to måder: som akkorder eller fastlagt på en tjenesteplan, eller som en kombination af akkorder og tid, der er fastlagt på en tjenesteplan.

Ved en akkord forstår man en aftale om, at der afsættes et bestemt antal timer til en nærmere beskrevet opgave. Timerne tælles ikke op; man regner med, at timerne er brugt, når opgaven er løst.

Det er din tillidsrepræsentant, der aftaler akkorder om arbejdstiden med skolens ledelse. Opgaver, der er aftalt akkord for, skal indgå i opgørelsen af din arbejdstid med det timetal, der er aftalt. For opgaver, der skal på tjenesteplanen, skal skolelederen beregne det forventede tidsforbrug, og det skal fremgå af din tjenesteplan, hvornår du skal løse opgaven.