Arbejdets tilrettelæggelse

Her kan du læse om, hvordan din arbejdstid tilrettelægges. Det drejer sig om hvilke planlægningsdokumenter, du har krav på, samt muligheden for at din tillidsrepræsentant kan aftale akkorder på dele af skoletiden

Aktivitetsplanen

Du skal have en aktivitetsplan udleveret senest 4 uger før den træder i kraft. Den gælder for normperioden – dvs. typisk for et skoleår. I din aktivitetsplan skal du kunne se alle dine arbejdsopgaver og det forventede tidsforbrug. Alle arbejdstimer og -opgaver indgår i aktivitetsplanen.

Udgangspunktet i din aktivitetsplan er det samlede arbejdstimetal – 1924 timer i normperioden, tid, hvis normperioden omfatter hele skoleåret, og du er på fuld tid

Fra de 1924 timer trækkes ferietimer og søgnehelligdagstimer. Efter disse fradrag har du nettoarbejdstiden. For den 6. ferieuge gælder særlige regler. Spørg din tillidsrepræsentant eller kredsen, hvilke muligheder der er, og hvordan de vil påvirke din nettoarbejdstid.

I aktivitetsplanen skal du også kunne se, hvad nettoarbejdstiden forventes anvendt til:

Egentid
Du skal af aktivitetsplanen kunne se, hvor megen egentid du har. Det gælder også, hvis du har undervisningsforløb, der kræver særlig forberedelse, og som du kan have fået ekstra egentid til.

Undervisning

Dit planlagte undervisningstimetal skal fremgå. Det kan bestå af flere elementer. Typisk skelnes der mellem klasse-/holdundervisning og øvrig undervisning. Klasse-/holdundervisningen er de timer, der fremgår af skemaet.

Øvrig undervisning kan dække over mange forskellige aktiviteter. Det kan være undervisning, der erstatter skemaet på første og sidste skoledag, i uger med alternativt skema, på lejrskoler mv. Det kan også være undervisning, der ligger ud over undervisningen efter skemaet – fx ved sociale arrangementer, teaterture, koncerter, dramaopførelser, elevsamtaler mv.

S
koletid
Du skal kunne se, hvor megen tid, der er afsat til de opgaver, du skal varetage inden for skoletiden. Det drejer sig eksempelvis om:

- Pauser og frikvarterer
- Teamsamarbejde
- Lærermøder
- Forældresamarbejde
- Klasselærerfunktionen
- Kurser og transport i denne forbindelse

Listen her er ikke fuldstændig, det er kun eksempler

Akkord eller arbejdstidsplan?

Der er som udgangspunkt to planlægnings- og afregningsformer: Akkord eller Arbejdstidsplan

En akkord er en aftale indgået mellem tillidsrepræsentanten og skolens ledelse, hvor der er afsat et bestemt antal arbejdstimer til en nærmere beskrevet opgave. Det betyder, at der tidsmæssigt er afregnet for den samlede arbejdsfunktion, der er beskrevet i akkorden. Du tilrettelægger selv hvor, hvornår og hvordan, du vil udføre arbejdet.

Opgaver, der er aftalt akkord for, skal indgå i aktivitetsplanen med de aftalte timer. For opgaver, der skal på arbejdstidsplanen, skal skolelederen beregne det forventede tidsforbrug. Det skal indgå i aktivitetsplanen, og derefter skal det fremgå af din arbejdstidsplan, hvornår du skal løse opgaven.

En arbejdstidsplan udarbejdes af skolens ledelse. Den skal gælde i mindst 4 uger, men kan også godt gælde et helt skoleår. Arbejdstidsplanen indeholder alle opgaver i skoletiden, der ikke er omfattet af en akkord. Arbejdstidsplanen skal angive, hvornår din arbejdstid begynder og slutter, og fortælle hvilke opgaver du skal løse, og hvornår det skal foregå. Inden for arbejdstiden kan skolens ledelse pålægge dig at varetage andre opgaver end dem, der fremgår af arbejdstidsplanen.

Når du har fået din aktivitetsplan, vil de opgaver, der står på den, altså enten blive fastlagt i arbejdstidsplaner af mindst 4 ugers varighed eller være aftalt som akkorder. Arbejdstidsplanerne skal ligesom aktivitetsplanen udleveres til dig senest 4 uger, før de træder i kraft.
 

Hvis forudsætningerne for planlægningen ændres væsentligt i løbet af normperioden, kan aktivitetsplanen ændres for den resterende del af normperioden, dog først med virkning fra det tidspunkt, hvor den førstkommende arbejdstidsplan træder i kraft.

I din aktivitetsplan kan der afsættes op til 100 timer årligt til vikartimer og andre uforudsigelige opgaver.