Arbejdstid Arbejdstid for ansatte i staten

Undervisere på SOSU-skolerne

I 2021 er der indgået en ny aftale om arbejdstid på det statslige område.

I 2021 er der indgået en ny aftale om arbejdstid på det statslige område.

På skoler som følger kalenderår som normperiode gælder Arbejdstid for lærere m.fl. i staten (A21) pr. 1. januar 2022. Dele af aftalen træder dog i kraft før.

På skoler som følger som følger skoleåret som normperiode gælder A21 fra skoleåret 2022/23. Dele af aftalen træder i kraft før. Dermed gælder de ”gamle” arbejdstidsregler for skoleåret 2021/22.

Et af de forhold, som træder i kraft før, er ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer, mod tilsvarende lønnedgang, når du fylder 60 år. Denne ret gælder fra 1. august 2021 for skoler som følger skoleåret som normperiode. Retten indtræder fra den normperiode, hvori du fylder 60 år.

På skoler som følger kalenderår som normperiode gælder retten fra 1. januar 2022.

Du kan læse hele A21 ved at følge link til højre.

Hvis du har brug for konkret rådgivning om din arbejdstid, skal du tale med din TR eller med kredsen.


Gældende regler (før A21 træder i kraft):

Undervisere på social- og sundhedsskolerne følger det arbejdstidsregelsæt, som langt de fleste statsansatte følger og som hedder ”Arbejdstid for tjenestemænd i staten”. Også ikke-tjenestemænd følger dette. Dog er der den undtagelse, at der i Lov 409 står, at der på skolerne er en årsnorm, i stedet for den månedsnorm, som følger af arbejdstidsregelsættet.

Arbejdets tilrettelæggelse

Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne. Det betyder, at det er kapitlet vedrørende almindelig dagarbejdstid, kapitel 3, der følges – også når underviseren undtagelsesvist arbejder uden for almindelig dagarbejdstid fx på studieture.

Ulempegodtgørelse

Der ydes en ulempegodtgørelse svarende til 25 procent af timelønnen i følgende situationer:

 • for arbejde i tidsrummet 17-06 på hverdage
 • for arbejde i weekender (fra lørdagsdøgnets begyndelse til søndagsdøgnets afslutning)
 • på helligdage, der ikke falder på en søndag (søgnehelligdage)
 • Grundlovsdag efter kl. 12
 • Juleaftensdag efter kl. 14

Der kan altså kun ydes én gang ulempegodtgørelse af gangen.

Ulempegodtgørelsen kan efter aftale mellem underviseren og ledelsen konverteres til afspadsering.

Weekendgodtgørelse

Arbejde i weekender eller på helligdage, der ikke falder på en søndag (søgnehelligdage) godtgøres med et tillæg på 50 procent eller med timeløn med et tillæg svarende til 50 procent.

Weekendarbejde kan finde sted fra lørdagsdøgnets begyndelse ved midnat og frem til søndagsdøgnets afslutning ved midnat.

For dette arbejde ydes samtidig ulempegodtgørelse.

Udebetaling af arbejdstidsbestemte tillæg mv. sker efter afvikling af det pågældende arbejde ved førstkommende lønudbetaling efter registrering.

Helligdage er:

 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • Påskedag
 • 2. påskedag
 • Store bededag
 • Kristi himmelfartsdag
 • Pinsedag
 • 2. Pinsedag
 • Juledag
 • 2. Juledag
 • Nytårsdag

Juleaftensdag, Nytårsaftensdag og Grundlovsdag er ikke helligdage.

Normperiode

Normperioden er 1 år. Det kan være et kalenderår, et skoleår eller et andet rullende år. Det fastsættes af den enkelte skole. 

Arbejdstiden for perioden beregnes som 7,4 timer gange antallet af kalenderdage, eksklusive fridage (det vil sige lørdage og søndage) og eventuelle helligdage, der ikke falder på en søndag (søgnehelligdag).

Deltid

Ved ansættelse på deltid nedsættes arbejdstiden og lønnen forholdsmæssigt. Ved ansættelse på 30 timer om ugen ganges lønnen derfor med 30/37.

Fravær med løn

Dage med ret til fravær med løn medregnes i arbejdstidsopgørelsen med det antal timer, den ansatte skulle have arbejdet den pågældende dag. Dette gælder både for deltidsansatte og fuldtidsansatte.

Det er derfor vigtigt, at arbejdstiden er planlagt med et defineret antal timer pr. dag. 

Rejsetid

Ved studieture mv sker der en transport hen mod det sted, hvor studieturen skal finde sted. Transporttiden er rejsetid og denne medregnes som arbejdstid, dog højest med 13 timer pr. døgn.

Pauser

En pause medregnes i arbejdstidsopgørelsen, og er dermed betalt, såfremt den varer mindre end en halv time og den ansatte står til rådighed for arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdsstedet.

Overarbejde

Hvis den præsterede arbejdstid har oversteget arbejdstiden for perioden godtgøres timerne med afspadsering af samme varighed plus 50 procent ekstra tid eller med timeløn med et tillæg på 50 procent. Altså 1:1,5. Dette gælder for fuldtidsansatte. Fristen for afspadsering er den efterfølgende normperiode – først herefter skal timerne udbetales.

Merarbejde

Deltidsansatte godtgøres med overarbejde, når timerne overstiger 37 timer om ugen og med merarbejde, når den præsterede arbejdstid overstiger arbejdstiden for perioden; men er under de timer, en fuldtidsansat skulle have erlagt.

Merarbejde godtgøres med afspadsering af samme varighed, som det optjente, eller med almindelig timeløn. Altså 1:1.

Rådighedstjeneste

Ved rådighedstjeneste i hjemmet ydes 1/3-del timeløn og ved rådighedstjeneste på arbejdsstedet ydes ¾-dele timeløn.

Undervisere har typisk rådighedstjeneste under studieture, idet studerende kan opsøge dem for at få hjælp om natten.

Opgaveoversigt

Forud for hver normperiode udarbejdes en opgaveoversigt. Denne angiver de arbejdsopgaver, som underviseren har i løbet af normperioden.

Ved OK18 blev det indført, at leder og tillidsrepræsentant forud for skoleåret (normperioden) drøfter, hvordan arbejdsåret skal foregå på skolen, herunder hvordan skolen kan strukturere dialogen om opgaveoversigten. Ledelsen og den enkelte underviseren drøfter løbende indholdet af opgaveoversigten – i særdeleshed i den situation, hvor det bliver nødvendigt at ændre væsentligt på indhold eller omfang af arbejdsopgaver. Opgaveoversigten udarbejdes gennem en kvalificeret dialog med underviseren og skal sikre, at underviseren har reelle muligheder for at nå målene for uddannelsen.

Præsteret arbejdstid

Ledelsen skal løbende holde sig opdateret om den enkelte undervisers præsterede arbejdstid og underviseren skal have mulighed for at få kendskab til denne.

Studieture

Forud for en studietur skal faglige og andre aktiviteter planlægges og det skal afgøres hvor meget og hvor ofte underviseren skal stå til rådighed. Her skal hviletidsbestemmelserne overholdes. Rejsetiden hen til stedet, hvor studieturen finder sted, medregnes som præsteret arbejdstid – dog kun de første 13 timer. Tid med faglige aktiviteter, fælles oplevelser, fx kulturelle oplevelser som teater eller koncert samt fælles evaluering af dagens program og hvordan det har påvirket elevernes udvikling er eksempler på, hvad der bør medregnes som præsteret arbejdstid.  

Tilstedeværelse

Ledelsen kan pålægge underviserne fuld tilstedeværelse på skolen i en defineret dagarbejdstid. Ledelsen kan også imødekomme en undervisers ønske om at arbejde hjemme. Ledelsen kan ikke pålægge underviseren at arbejde hjemme.

Flekstid

Aftaler om flekstid kan ikke ensidigt indføres af ledelsen på skolen. Sådanne skal forhandles med de faglige organisationer.