Barsel og børn

Regler for barselsorlov før august 2022

Alle forældre har ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet, barsels- og forældreorlov. Adoptanter er omfattet af samme regler som biologiske forældre.

 Få hjælp til at planlægge din orlov

Kontakt din TR eller lokale kreds, som kan hjælpe dig med at sammensætte din orlov og rådgive dig om din lønret. 
Find din kreds

Adoptanter er omfattet af samme regler som biologiske forældre. Dog er der særlige regler for kommende adoptanter ifm. modtagelse af barnet i Danmark eller udlandet. 
Se afsnittet Særligt for kommende adoptanter 

Alle forældre har ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet, barsels- og forældreorlov. Er du tilknyttet arbejdsmarkedet, f.eks. ved at være i arbejde eller dagpengeberettiget medlem i en a-kasse, kan du også modtage barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Reglerne for retten til fravær og dagpenge følger af Barselsloven og gælder alle, uanset om du er privatansat eller ansat på det offentlige område.

 Vær opmærksom på, at du som medlem af Danmarks Lærerforeningen kan søge om nedsat kontingent under orloven og i visse situationer også kan søge kontingentfritagelse. 
Læs om kontingent i Danmarks Lærerforening

Her på siden kan du få overblik over barselsreglerne.   

Barselsloven indeholder regler om ret til at være fraværende fra arbejdet samt ret til at modtage barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, såfremt vise betingelser er opfyldt. Reglerne er ikke helt parallelle, idet der er mere ret til fravær, end der er ret til barselsdagpenge. 

Udover barselslovens regler for fravær og dagpenge har du som offentlig ansat ret til at holde en del af orloven med sædvanlig løn. 

En samlet oversigt over reglerne kan ses i nedenstående figur. En nærmere beskrivelse af de enkelte elementer fremgår længere nede på siden.

Orlovsperioderne for graviditet og barsel er fordelt på perioder før og efter fødsel, og der anvendes forskellige begreber for orlovsperioderne:

Før fødsel = graviditetsorlov (mor)

14 uger efter fødsel = barselsorlov (mor)

2 uger efter fødsel = fædreorlov (far/medmor)

32 uger efter de 14 uger = forældreorlov (begge forældre)

Graviditetsorlov

Som mor har du ret til graviditetsorlov med dagpenge i 4 uger før forventet fødsel. Den dag fødslen forventes at finde sted, regnes med i 4 ugers perioden. Hvis fødslen sker senere end forventet, får du en længere graviditetsorlov. Sker fødsel før forventet, får du en kortere graviditetsorlov.

Løn: På det offentlige område er der ret til graviditetsorlov med sædvanlig løn. Vær opmærksom på, at perioden begynder tidligere end lovens regler, dvs. allerede fra 8 uger (kommune/region) og 6 uger (statsansatte) før forventet fødsel.

Barselsorlov

Mor har ret til 14 ugers barselsorlov på dagpenge. De 14 uger tæller fra kalenderdagen efter den dag, hvor fødslen fandt sted. Barselsorloven er øremærket mor og kan i udgangspunktet ikke overdrages til den anden forælder. 

Løn: På det offentlige område er der ret til sædvanlig løn under barselsorlov.

Fædreorlov

Som far/medmor har du ret til 2 ugers sammenhængende fædreorlov med barselsdagpenge efter fødslen. Ugerne er øremærkede og kan ikke overdrages til mor. Fædreorloven kan efter aftale med din arbejdsgiver afholdes indenfor de første 14 uger efter fødsel, også som ikke sammenhængende uger. 

Løn: På det offentlige område er der ret til sædvanlig løn i de 2 ugers orlov til far/medmor.

Forældreorlov

I har som forældre hver ret til 32 ugers fravær fra arbejdet under forældreorlov. I samme periode har I tilsammen ret til 32 ugers barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, som frit kan fordeles mellem jer.  Det betyder, at der samlet set er mere ret til fravær, end der er ret til barselsdagpenge.

Løn: På det offentlige område har du som mor ret til 6 ugers øremærket orlov med sædvanlig løn i forældreorlovsperioden. Som far/medmor har du i samme periode 7 ugers øremærket orlov med sædvanlig løn.

Ugerne kan ikke overdrages til den anden forælder.

Herudover er der ekstra 6 ugers fælles forældreorlov med sædvanlig løn, som I kan dele mellem jer eller beslutte, at kun den ene af jer benytter. De 6 fælles uger skal I dog kun dele, hvis mor og far/medmor er omfattet af den samme barselsaftale – dvs. henholdsvis kommune, region og stat.

Er I som forældre derimod omfattet af hver jeres barselsaftale, kan I hver især tage de 6 ugers ekstra lønret. Er mor eksempelvis ansat i staten og far i kommunen, har I hver de 6 ugers forældreorlov med sædvanlig løn.

Forældreorlov kan anvendes og planlægges fleksibelt, f.eks. ved at forlænge eller udskyde en del af orloven.
Læs mere i afsnittet: planlæg din orlov 

Din ret til at modtage barselsdagpenge

Når du skal på orlov, kan du få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis du er tilknyttet arbejdsmarkedet. Det er du i udgangspunktet, hvis du er i arbejde eller er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse. 
Læs regler om Barsel og orlov - barselsdagpenge

I har som forældre samlet set ret til 52 ugers barselsdagpenge pr. fødsel, og det er Udbetaling Danmark, der udbetaler og administrerer reglerne. 

Du bør altid kontakte Udbetaling Danmark for reglerne om barselsdagpenge. Kontakt også din kreds for at få råd om din orlovsplan inden du varsler din plan overfor din arbejdsgiver. 
Kontakt Udbetaling Danmark

Hvornår skal jeg give min leder besked?

En betingelse for at kunne gøre brug af din ret til at være fraværende fra arbejdet pga. orlov, er, at du overholder reglerne for varsling af din arbejdsgiver. Der gælder følgende frister:

Graviditetsorlov:
Som kommende mor skal du senest 3 måneder før forventet fødsel give din leder besked om, at du er gravid og oplyse det forventede fødselstidspunkt.

Fædreorlov/medmor:
Senest 4 uger før det forventede fødselstidspunkt skal du give din leder besked om, hvorvidt du ønsker at holde hele eller dele af din fædreorlov. Det er muligt at aftale med arbejdsgiver, at de 2 uger afvikles i flere perioder eller på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødsel. 

Forældreorlov:
Senest 8 uger efter barnets fødsel skal du som forælder oplyse din arbejdsgiver om afholdelse af forældreorlov, herunder om den afholdes i flere perioder. Du skal også varsle, om du ønsker at forlænge orloven eller udskyde mellem 8-13 uger af orloven til et senere tidspunkt (retsbaseret udskydelse).

Har du retsmæssigt udskudt mellem 8-13 uger til senere afholdelse uden at planlægge hvornår, skal du med 16 ugers varsel give din leder besked om, hvornår du ønsker at udnytte de udskudte uger. 

Har du efter aftale med din arbejdsgiver udskudt op til 32 uger af forældreorloven til et senere tidspunkt (aftalebaseret udskydelse) skal du varsle afholdelse af orloven med løn senest 8 uger før påbegyndelsen af orloven. Dette gælder kun det kommunale/regionale område. 

Hvis du som far/medmor ønsker at påbegynde hele eller dele af din forældreorlov med løn i 14 ugers perioden, skal dette varsles overfor din arbejdsgiver med 4 uger. Dette g gælder kun det kommunale/regionale område.

Vær opmærksom på, at din samlede orlovsplan skal være varslet overfor din arbejdsgiver senest 8 uger efter barnets fødsel. 

Ledige på barsel

Hvis du er ledig og dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, kan du få barselsdagpenge under orloven. Det betyder, at du i stedet for arbejdsløshedsdagpenge modtager barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark under din orlov.

Kontakt din a-kasse hvis du er ledig og skal på orlov.

Der er en række muligheder i barselsloven, som ikke kan anvendes, hvis du er ledig. Der er ikke mulighed for at udskyde orlov eller benytte udskudt orlov under din ledighed. Derudover kan man som ledig kun forlænge orloven med 8 uger (modsat 14 uger som lønmodtager).
Læs mere om ledige og barsel hos borger.dk

Sygdom under barsel og forældreorlov

Der gælder forskellige regler for orlov og sygdom, afhængig af om det er barnet eller forælderen, der er syg.

Sygdom hos forældrene:
Hvis du bliver syg under din barsel og forældreorlov, ændrer det i udgangspunktet ikke din planlagte orlov. Det betyder, at du fortsætter med barselsdagpenge/løn under orloven. 

I helt særlige tilfælde kan du som far/medmor overtage mors 14 ugers barselsorlov, hvis mor dør eller er så syg, at hun er ude af stand til at passe barnet. Det er lægen, der vurderer om mor er for syg til at passe barnet.

Sygdom hos barnet
Bliver dit barn indlagt på sygehus inden 46 uger efter fødslen, har du ret til at få din orlov med løn forlænget svarende til indlæggelsesperioden – under forudsætning af, at du ikke genoptager arbejdet. Orloven kan dog højst forlænges med 3 måneder. Retten til at forlænge orloven gælder ikke fars/medmors 2 ugers orlov efter fødsel. 

Orloven kan også udsættes, hvis du genoptager arbejdet i indlæggelsesperioden.

Du skal uden ugrundet ophold kontakte din arbejdsgiver, hvis dit barn bliver indlagt og du ønsker at forlænge/udsætte orloven. 

Kontakt din TR eller lokale kreds for at høre nærmere om mulighederne for fravær ved dit barns sygdom. 
Find din kreds