For tillidsvalgte og særlige medlemsgrupper Nyvalgte tillidsrepræsentanter

TR-uddannelsen

Styrker dine politiske, personlige og strategiske egenskaber og giver dig viden om væsentlige forhold på dit overenskomst- og ansættelsesområde, så du bliver klædt på til at varetage din rolle, dine opgaver og dit ansvar som tillidsrepræsentant.

Uddannelsen henvender sig til alle nyvalgte tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer, der ikke tidligere har været på TR-uddannelsen. Hvis du tidligere har været TR, så drøft med din kreds, hvorvidt du bør deltage igen. Som tommelfingerregel er det en god ide at tage uddannelsen igen, hvis det er mere end 10 år siden, du sidst var TR.

Indhold og generelle forhold

I TR-uddannelsen er de faglige, personlige og sociale kompetencer i centrum. Der vil være et særligt fokus på:

  • TR-rollevaretagelsen og det personlige lederskab
  • TR’s muligheder for at arbejde strategisk og helhedsorienteret på arbejdspladsen
  • de overenskomst- og lovgivningsmæssige forhold, der gælder på din arbejdsplads
  • det lokale afsæt – herunder et tæt samspil med kredsene.

Hold 11 og 12 er særlige hold for dig, der IKKE er ansat i folkeskolen

  • Hold 11 (TR-UDD-11) er for TR’er for PPR, KUI/UU-vejledere og kommunale konsulenter.
  • Hold 12 (TR-UDD-12) er er for de øvrige TR´er uden for folkeskolen.

Begge hold følger i store træk det samme indhold som på de øvrige hold. Der vil dog blive lagt mere vægt på de særlige forhold, der gør sig gældende for de enkelte faggrupper, herunder særligt overenskomst og arbejdsforhold.

De øvrige hold er for TR’er, der er ansat i folkeskolen. Bemærk, at du godt kan være ansat i folkeskolen, selvom du er på en specialskole, og du skal derfor tilmelde dig et af folkeskoleholdene.

Hvis I er flere nyvalgte TR’er med ansættelse i folkeskolen i samme kreds, opfordrer vi jer til at søge det samme hold. I kan få meget glæde af hinanden både undervejs på uddannelsen og efter uddannelsen. Vi kan imidlertid ikke garantere, at I kommer på samme hold, men vi vil bestræbe os på det. Det er mest hensigtsmæssigt for dynamikken på holdet, hvis der ikke deltager flere end 5 - 6 fra samme kreds. Kredsen kan hjælpe jer med at få koordineret, at I laver en fælles prioritering af tre hold. Hvis du er ansat uden for folkeskolen, skal du på enten hold 11 eller 12 uanset, om der er andre nyvalgte fra din kreds, da disse hold er mere målrettet dig, der ikke er i folkeskolen.

For alle holdene gælder, at uddannelsen består af 4 moduler, hvor du er sammen med de samme deltagere og undervisere, så I kommer til at kende hinanden rigtig godt. Der er 2 undervisere på hvert hold – en konsulent fra Danmarks Lærerforening og en konsulent/kredsstyrelsesmedlem fra en af foreningens kredse.

Din egen aktive deltagelse er altafgørende for dit udbytte. Modulerne er derfor tilrettelagt, så du får mulighed for at bringe dig selv og det lærte i spil. Før og efter modulerne vil der være noget forberedelse – læsestof, refleksioner eller lokalt arbejde – i relation til de emner, der arbejdes med på modulerne.

Hvert modul slutter med, at du skal sætte dig nogle personlige læringsmål til næste gang, og du skal vælge, hvilke konkrete opgaver, du vil tage fat på lokalt. Vi forventer, at de opgaver, du tager fat på, vil være nogle, som du under alle omstændigheder skulle i gang med – nu blot fra et mere oplyst grundlag.

På det efterfølgende modul bliver der fulgt op på det arbejde, der er foregået i den mellemliggende periode. Hjemmeopgaverne er derfor en vigtig del af udbyttet af den samlede uddannelse.

De 4 moduler holdes på foreningens egne ejendomme Sinatur hotellerne, som alle ligger meget naturskønt og har gode undervisningsforhold. Alle moduler begynder på 1. dagen kl. 11.00 og slutter på 3. dagen kl. 15.00.

Ved afslutningen af modul 4 får du et uddannelsesbevis, der beskriver, hvilket indhold du har været igennem. Forudsætningen for at få uddannelsesbeviset er, at du har deltaget i fuldt omfang på hele uddannelsen. Efter du har færdiggjort TR-uddannelsen, vil du i årene efter også have mulighed for at deltage i de øvrige kurser, foreningen udbyder for TR’er, som er dagskurser med specifikke målgrupper.