Medlemskab og kontingent Kontingent i Danmarks Lærerforening

Fritagelse for betaling af kontingent

Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du under visse omstændigheder blive fritaget for kontingentbetaling i en periode

Du søger om kontingentfritagelse via Min side (Benyt menupunktet [Kontakt DLF] vælg modtager - Medlemsservice - skriv din besked).

Vær opmærksom på, at der ikke bevilges kontingentfritagelse med tilbagevirkende kraft.

  • Du har orlov uden løn: Du kan søge om kontingentfritagelse. Det forudsættes, at du ikke er beskæftiget inden for foreningens organisationsområde eller modtager dagpenge m.m.

  • Du er selvforsørger og står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet: Hvis du i en periode ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du søge om kontingentfritagelse, dog maksimalt seks måneder. 

  • Du har mistet retten til dagpenge: Har du mistet retten til dagpenge og ikke er berettiget til at modtage kontanthjælp el.lign., kan du søge om kontingentfritagelse for en periode på seks måneder ad gangen.  

  • Du er frihedsberøvet: Er du frihedsberøvet, kan du søge om kontingentfritagelse.  

  • Du aftjener værnepligt: Medlemmer, der aftjener værnepligt, kan du søge om kontingentfritagelse. 

  • Du har et borgerligt ombud: Er du blevet valgt til et politisk embede fx borgmester eller folketingsmedlem, kan du blive fritaget for at betale kontingent. 

  • Pensionist i fraktion 4: Kontingentfritagelse opnås automatisk fra den 1. i måneden efter, at der er gået 12 år fra opnåelsen af ret til folkepension.
  • Særlige situationer: Ved ekstraordinære situationer (fx alvorlig sygdom, tvangsauktion el.lign.) kan Danmarks Lærerforening, ud fra konkret vurdering, bevilge en kontingentnedsættelse eller en fritagelse for at betale kontingent i en periode.