Medlemskab og kontingent Kontingent i Danmarks Lærerforening

Fritagelse for betaling af kontingent

Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du under visse omstændigheder blive fritaget for kontingentbetaling

Det gælder når:

  • Pensionist i fraktion 4: Kontingentfritagelse opnås automatisk fra den 1. i måneden efter, at der er gået 12 år fra opnåelsen af ret til folkepension.
  • Du har orlov uden løn: Du kan få kontingentfritagelse for hele orlovsperioden. Det forudsættes, at du ikke er beskæftiget inden for foreningens organisationsområde eller modtager dagpenge m.m.

  • Du er selvforsørger og står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet: Hvis du i en periode ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du få kontingentfritagelse i denne periode, dog maksimalt seks måneder. 

  • Du har mistet retten til dagpenge: Har du mistet retten til dagpenge og ikke er berettiget til at modtage kontanthjælp el.lign., kan du få kontingentfritagelse for en periode på seks måneder ad gangen.  

  • Du er frihedsberøvet: Er du frihedsberøvet, kan du få kontingentfritagelse for hele perioden.  

  • Du aftjener værnepligt: Medlemmer, der aftjener værnepligt, kan få kontingentfritagelse for hele perioden. 

  • Du har et borgerligt ombud: Er du blevet valgt til et politisk embede fx borgmester eller folketingsmedlem, kan du blive fritaget for at betale kontingent. 

  • Særlige situationer: Ved ekstraordinære situationer (fx alvorlig sygdom, tvangsauktion el.lign.) kan Danmarks Lærerforening bevilge en kontingentnedsættelse eller en fritagelse for at betale kontingent.  


Sådan søger du om fritagelse for betaling af kontingent 

Du søger om kontingentfritagelse ved at sende en mail til medlemsservice@dlf.org.

Vær opmærksom på, at der bevilges ikke kontingentfritagelse med tilbagevirkende kraft.