Medlemskab og kontingent Kontingent i Danmarks Lærerforening

Nedsat kontingent

Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du under visse omstændigheder få nedsat dit kontingent i en periode

Du søger om nedsat kontingent via Min side (ved ledighed benyttes [Min situation]. For at søge om anden nedsættelse, benyt [Mit Kontingent] [Nedsat kontingent]).

Vær opmærksom på, at der ikke bevilges kontingentnedsættelse med tilbagevirkende kraft.

Du kan få nedsat dit kontingent ved flere forskellige scenarier.

 • Du er ledig og modtager dagpenge: Hvis du får dagpenge pga. ledighed, kan du søge om kontingentnedsættelse. Du får nedsat kontingentet, hvis dagpenge plus eventuel løn ikke væsentligt overstiger den højeste dagpengesats. Nedsættelse på 50 % bevilges for en periode på seks måneder. Herefter skal du igen søge om nedsat kontingent. Kontingentnedsættelsen ophører, når du kommer i job.

 • Du modtager sociale ydelser: Her gælder de samme regler som for dagpenge ved ledighed (se ovenfor). Pt. kan du søge om nedsat nedsat kontingent, hvis du fx modtager en af følgende ydelser:
  * Sygedagpenge
  * Kontanthjælp
  * Ledighedsydelse
  * Revalideringsydelse
  * Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
  * Ressourceforløbsydelse

 • Du er i fleksjob: Arbejder du i et fleksjob, kan du søge om kontingentnedsættelse. Hvis den samlede indtægt bestående af flekstilskudsydelse samt lønindkomst ikke væsentligt overstiger den højeste dagpengesats, får du nedsat kontingentet fra ansøgningstidspunktet og perioden ud.    
 • Du modtager barselsdagpenge: Du får 50 % nedsættelse fra ansøgningstidspunktet og perioden ud.
 • Du er på forældreorlov: Du får 50 % nedsættelse fra ansøgningstidspunktet og perioden ud. Du må ikke modtage supplerende ydelser eller løn under orloven.

 • Du modtager statens voksenuddannelsesstøtte (SVU): Du får 50 % nedsættelse fra ansøgningstidspunktet og perioden ud. Du må ikke modtage supplerende ydelser eller løn i perioden.
 • Du er nyindmeldte: Hvis det er første gang, du melder dig ind i Danmarks Lærerforening i fraktion 1 eller 2, får du automatisk 50 % kontingentnedsættelse de første seks måneder af medlemskabet. Det gælder alle nyindmeldte medlemmer undtagen de, der er omfattes af karensbestemmelsen og som betaler fuldt kontingent.

 • Du er dimittend: Er du dimittend og overflyttet fra Lærerstuderendes Landskreds (LL), får du automatisk fuld kontingentfritagelse i to måneder efter afsluttet uddannelse. Herefter får du 50 % kontingentnedsættelse i yderligere fire måneder.