Medlemskab og kontingent Kontingent i Danmarks Lærerforening

Nedsat kontingent

Under særlige omstændigheder har du som medlem af Danmarks Lærerforening mulighed for at få nedsat dit kontingent i en periode.

Du kan få nedsat dit kontingent ved flere forskellige scenarier.

 • Du er ledig og modtager dagpenge: Hvis du får dagpenge pga. ledighed, kan du søge om kontingentnedsættelse. Du får nedsat kontingentet, hvis dagpenge plus eventuel løn ikke væsentligt overstiger den højeste dagpengesats. Nedsættelse på 50 % bevilges for en periode på seks måneder. Herefter skal du igen søge om nedsat kontingent. Kontingentnedsættelsen ophører, når du kommer i job.

 • Du modtager sociale ydelser: Her gælder de samme regler som for dagpenge ved ledighed (se ovenfor). Pt. får du nedsat kontingent, hvis du modtager en af følgende ydelser:
  * Sygedagpenge
  * Kontanthjælp
  * Ledighedsydelse
  * Revalideringsydelse
  * Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
  * Ressourceforløbsydelse.

 • Du er i fleksjob: Arbejder du i et fleksjob, kan du søge om kontingentnedsættelse. Hvis den samlede ydelse for fleksjobbet samt lønindkomst ikke væsentligt overstiger den højeste dagpengesats, får du nedsat kontingentet for hele perioden i fleksjob.

 • Du modtager barselsdagpenge: Du får 50 % nedsættelse for hele perioden på barselsdagpenge.

 • Du er på forældreorlov: Du får 50 % nedsættelse for hele perioden på forældreorlov. Du må ikke modtage supplerende ydelser eller løn under orloven.

 • Du modtager statens voksenuddannelsesstøtte (SVU): Du får 50 % nedsættelse for hele perioden. Du må ikke modtage supplerende ydelser eller løn i perioden.
   
 • Du er nyindmeldte: Hvis det er første gang, du er melder dig ind i Danmarks Lærerforening fraktion 1 eller 2, får du automatisk 50 % kontingentnedsættelse de første seks måneder af medlemskabet. Det gælder alle nyindmeldte medlemmer undtagen de, der er omfattes af karensbestemmelsen og som betaler fuldt kontingent.

 • Du er dimittend: Er du dimittend og overflyttet fra Lærerstuderendes Landskreds, får du automatisk fuld kontingentfritagelse i to måneder efter afsluttet uddannelse. Herefter får du 50 % kontingentnedsættelse i yderligere fire måneder.

 

Sådan søger du om at få nedsat dit kontingent 

Du søger om nedsat kontingent ved at sende mail  til: medlemsservice@dlf.org

Vær opmærksom på, at der bevilges ikke kontingentnedsættelse med tilbagevirkende kraft.