Kongres

Kongres november 2021

Danmarks Lærerforenings ordinære kongres 2021 blev afholdt i Tivoli Hotel & Congress Center 2.-4. november 2021.

Hent beslutningsreferatet fra kongressen her
(opdateret den 4. januar 2022)

 

Dagsorden for kongressen

 1. Mødets åbning og valg af dirigenter
   
 2. Forretningsorden

 3. Formandens beretning 
  På den ordinære kongres i ulige årstal skal formanden afgive beretning om foreningens virksomhed, jf. foreningens vedtægter §20, stk. 2.

 4. Principprogrammet
  Formålet med at dagsordenssætte principprogrammet på kongressen er at behandle udvalgte dele af principprogrammet. Hovedstyrelsen har besluttet at stille forslag om, at der indarbejdes et digitaliseringsafsnit i principprogrammet.

  Under punktet vil forslag fra Fraktion 4 vedr. en tilføjelse om pensionistarbejdet i principprogrammet, også blive behandlet. Hovedstyrelsen vil efter kongressen vurdere evt. yderligere forslag til ændringer i Principprogrammet, der kan arbejdes videre med til behandling på kommende kongresser.

 5. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter

  Kongressen skal behandle indkomne forslag til vedtægtsændringer. Hovedstyrelsen vedtog på mødet den 15.–16. juni 2021 at indstille følgende fem forslag til kongressens vedtagelse:
  • Forslag om ændring af vedtægternes reference til offentliggørelse af informationer i medlemsbladet.
  • Forslag om ændring af vedtægternes bestemmelser om ret til medlemskab
  • Forslag om ændring af foreningens karensbestemmelser
  • Forslag om ændring af vedtægternes bestemmelser om udmeldelse i forbindelse med blokade
  • Forslag om ændring af foreningens fuldmagtsregler.
  Jf. foreningens vedtægter, § 38, stk. 1, er fristen for fremsættelse af forslag til vedtægtsændringer den 21. september 2021.

 6. Årsrapport for 2019 og 2020

  På den ordinære kongres i ulige år skal hovedstyrelsen, jf. foreningens vedtægter, §20, stk. 2, fremlægge de samlede regnskaber for de 2 foregående regnskabsår.

 7. Fastsættelse af kontingentet for 2022 og kontingentramme for 2023

  På den ordinære kongres i ulige år skal hovedstyrelsen fremkomme med indstillinger vedrørende kontingent for det næstfølgende regnskabsår samt kontingentramme for det derefter følgende regnskabsår, jf. foreningens vedtægter § 20, stk. 2.

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant for perioden 1.1.2022 – 31.12.2026

  Af vedtægterne for Danmarks Lærerforening § 20, stk. 4 fremgår det, at der på den ordinære kongres i ulige årstal vælges en af foreningens to revisorer og en suppleant for denne. Revisoren fungerer i de 4 efter valget følgende kalenderår.

 9. Eventuelt.

 

Gæstetale af børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

 

Gæstetale af KL-formand Jacob Bundsggaard