Om kongressen i Danmarks Lærerforening

Kongressen er foreningens højeste myndighed og udstikker de overordnede retningslinjer for foreningens arbejde.

Danmarks Lærerforening holder ordinær kongres hvert år. Hovedstyrelsen eller mindst 93 delegerede kan beslutte eller kræve, at der afholdes ekstraordinær kongres.

Kongressen er som udgangspunkt åben for offentligheden, men kongressen eller hovedstyrelsen kan beslutte at lukke dørene.

Kongressen kan træffe beslutning om emner, der er opført på dagsordenen. Ni hovedstyrelsesmedlemmer, 50 kongresdelegerede eller 200 almindelige medlemmer fordelt på fem kredse kan kræve en sag optaget på kongressens dagsorden.

 

Delegerede ved kongressen

Hvert andet år vælges 242 lærere som delegerede til kongressen. Sammen med hovedstyrelsen udgøres kongressen af følgende delegerede:

  • 10 fra fraktion 2 (børnehaveklasseledere)
  • 2 delegerede fra Landskredsen
  • 4 delegerede fra Skolelederforeningen
  • 10 delegerede fra fraktion 4 (pensionister)
  • 10 fra Lærerstuderendes Landskreds
  • 2 repræsentanter fra den grønlandske lærerorganisation, IMAK.


De delegerede vælges på generalforsamlingen i den enkelte kreds. Hver kreds tildeles et antal delegerede efter medlemstallet i kredsen. Skolelederforeningen vælger fire delegerede, og pensionisterne, børnehaveklasselederne og de lærerstuderende vælger hver 10 delegerede på deres respektive årsmøder.

 

Kongresvedtagelser og resolutioner

Vedtagelser og resolutioner vedtages på kongressen og udtrykker foreningens holdning.

En resolution udtrykker foreningens holdning til et bestemt emne og er rettet mod offentligheden.

 

Hovedstyrelsen foreslår evt. resolutioner i forbindelse med udsendelsen af kongressens dagsorden. Desuden har enhver delegeret mulighed for at foreslå en resolution eller for at foreslå ændringer i en allerede fremsat resolution. Det kan enten ske før kongressen eller mundtligt fra talerstolen. Sekretariatet sørger for, at vedtagne resolutioner straks sendes til de relevante modtagere.

 

Kongresvedtagelser udtrykker også foreningens holdning, men er rettet mod foreningen selv. Vedtagelser foreslås på samme måde som resolutioner.