Kongres Kongres november 2021

02 - Forretningsorden

Forretningsordenen beskriver 'spillereglerne' for kongressens afvikling

Forslag til forretningsorden

1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Foreningens sekretariat sørger for stemmeoptælling og for optagelse af referat. Referatet af kongressens åbne møder udsendes til de delegerede.

2. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Kongressen kan dog standse eller udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. Det er dirigenten, der i den konkrete situation afgør, hvilken betydning evt. tekniske problemer skal have for afviklingen og gennemførelsen af kongressen.

3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Kongressens medlemmer må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser.

4. Talerne får ordet til det enkelte punkt eller underpunkt i henhold til den endelige dagsorden. Talerne godkendes i den rækkefølge, de indtegner sig. Dirigenten tilrettelægger talerrækken, således at forhandlingerne fremmes. Formanden/ordføreren og forslagsstilleren kan dog når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik.

5. En talers første indlæg under et punkt eller et underpunkt i henhold til den endelige dagsorden må ikke overstige 7 minutter. Øvrige indlæg under samme punkt eller underpunkt må ikke overstige 3 minutter. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses yderligere. Formanden/ordføreren og forslagsstilleren er dog undtaget begrænsning af taletiden.

6. Dirigenten eller 5 delegerede kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden/ordføreren og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. Debatten om et forslag eller et ændringsforslag til en kongresresolution, en kongresvedtagelse eller et forslag til ændring af foreningens vedtægter kan først afsluttes, og talerrækken kan først lukkes, efter at forslaget er fremsat og til rådighed for de delegerede i skriftlig form

7. Forslag og ændringsforslag til forslag, der er udsendt til kongressen, kan fremsendes digitalt via kongressystemet. Ændringsforslag vil blive videredistribueret til alle kongresdelegerede, i takt med at de modtages. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning.


8. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægternes
§ 38, hvorefter ændringer af foreningens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende delegerede stemmer herfor. Stemmeret har kun kongressens medlemmer, jf. dog vedtægternes § 21, stk. 3. Afstemningen kan foregå ved håndsoprækning eller elektronisk, men skal være anonym, hvis mindst 25 delegerede eller en fraktion forlanger det. Formanden eller hovedstyrelsen kan til enhver tid forlange anonym afstemning. Ved eventuelt systemsvigt kan dirigenten beslutte, at elektronisk anonym afstemning erstattes af skriftlig afstemning.

9. Under forhandlingerne i plenarforsamlingen kan formanden, hovedstyrelsen, 60 af kongressens medlemmer eller en fraktion forlange debatten afbrudt for at holde et kort fraktions- eller (fælles)møde. Ligeledes kan formanden eller hovedstyrelsen forlange debatten afbrudt for at afholde et kort hovedstyrelsesmøde.

10. Hovedstyrelsen fastlægger de ordinære fraktionsmøder og tilrettelægger eventuelle fællesmøder, der selv vælger dirigent.