Nationale test

Danmarks Lærerforening er kritisk over for obligatoriske nationale test. Det kan ikke dokumenteres, at elevernes resultater bliver bedre, fordi der anvendes nationale test.

Danmarks Lærerforening mener

  • at resultater af de nationale test er et alt for snævert parameter at måle folkeskolen på
  • at folkeskolens resultater skal vurderes med udgangspunkt i den samlede formålsbeskrivelse
  • at test kan være et godt redskab for læreren, men ansvaret for valg af test og andre evalueringsformer bør være et anliggende for den enkelte skole

Nationale test medvirker til at indsnævre undervisningen

Der findes omfattende international og national forskning, der viser, at alene tilstedeværelsen af nationale test har en tendens til at indsnævre undervisningen til de specifikke områder, der testes.

Forskning peger desuden på, at de nationale test måler for upræcist til at danne baggrund for evaluering af den enkelte elev, og lærerne oplever ikke, at nationale test er et brugbart pædagogisk redskab, der giver dem viden, de ellers ikke ville have haft.

Forskning påviser også, at offentliggørelse af nationale test ikke bidrager til  åbenhed om skolen, men har skadelig virkning på fagligheden, fordi det drejer undervisningen i retning af de begrænsede elevresultater, som kan måles i testene.

 

De nationale test og målstyring

Elevernes resultater i de nationale test indgår i målstyringen af folkeskolen, og det er en del af folkeskolereformens mål, at mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test, og andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Elevens testresultat skal iflg. Folkeskoleloven indgå i den løbende underretning af forældrene om elevens udbytte af undervisningen.

 

Danmark tester mest

En undersøgelse fra Eurydice af de europæiske landes brug af test i grundskolen viser, at Danmark nu er blevet et af de lande i EU, der tester mest.

Rapporten peger også på, at det ikke er afklaret, hvordan man bedst kan modvirke de negative effekter af test, heriblandt indsnævring af undervisningens indhold.

 

Åbenhed om elevernes trivsel og læring

Folkeskolen skal være åben om elevernes trivsel og læring.

Folkeskolen løser sin opgave i samarbejde med forældrene, og undersøgelser viser, at forældrene oplever en høj grad af åbenhed om deres barns undervisning, udvikling og resultater gennem jævnlige samtaler med klassens lærere. Forældrene har via dette samarbejde medansvar for deres barns skolegang.

Målet bør være åbenhed om elevernes resultater, som bygger på professionel og fyldestgørende vurderinger i forhold til de samlede, brede mål for undervisningen.