Fælles mål

Fælles Mål er nationale mål, der beskriver, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner samt i børnehaveklassen.

Fælles Mål består af fagformål, kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensområder. I udvalgte områder i dansk og matematik er der opstillet opmærksomhedspunkter. I dansk og historie er der også kanonlister.

Læseplanerne uddyber Fælles Mål for folkeskolens fag og emner samt for børnehaveklassen. Ministeriet udstikker vejledende læseplaner, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Skolernes læseplaner skal beskrive udviklingen i undervisningen, der tilrettelægges med henblik på at nå fagenes og emners kompetencemål.

Bekendtgørelsen om Fælles Mål

En bekendtgørelse om lempelserne i bindingerne i Fælles Mål trådte i kraft i 2018. Lempelserne er bl.a. et resultat af et massivt pres fra Danmarks Lærerforening for at sikre skoler og lærere et professionelt råderum ift. planlægning af undervisningen. Det er nu kun fagenes formål og de overliggende kompetencemål, der er bindende, mens de 3170 underliggende færdigheds- og vidensmål er gjort vejledende.

Læs bekendtgørelsen om Fælles Mål på Retsinformation.dk
 

Didaktisk frihed og professionel dømmekraft

Danmarks Lærerforening har medvirket i udarbejdelsen af konkrete anbefalinger for formål og frihed for Fælles Mål i folkeskolen

Rådgivningsgruppen for lempelser af Fælles Mål præsenterede i juni 2018 fem pejlemærker for Fælles Mål ”Formål og frihed – fem pejlemærker for Fælles Mål i folkeskolen”. Pejlemærkerne indeholder bl.a. et øget fokus på didaktisk frihed, forankring i folkeskolens formål og de professionelles dømmekraft.

Samtidig afleverede en arbejdsgruppe vedr. lempelsen af Fælles Mål på læringsplatformene deres anbefalinger. Arbejdsgruppens fem anbefalinger går på, hvordan intentionen med lempelsen af Fælles Mål påvirker anvendelsen og designet af Læringsplatformene. Det fremgår bl.a., at læringsplatformene alene bør anvendes, hvor det er fagligt og didaktisk meningsgivende.

Danmarks Lærerforening har deltaget aktivt i begge gruppers arbejde. Det er foreningens opfattelse, at de to gruppers anbefalinger giver et godt afsæt for, at man på den enkelte skole kan diskutere lempelsen af Fælles Mål - og dermed også ændringen i læringsplatformenes anvendelse.

Det er lærerens ansvar at tilrettelægge en undervisning, der lever op til såvel fagmålet som videns- og færdighedsmålene.

Herunder finder du både pejlemærker, anbefalinger og dialogmateriale, som kan være et godt udgangspunkt for den videre dialog på skolerne:

Hent publikationen "Formål og frihed – fem pejlemærker for Fælles Mål i Folkeskolen" (pdf)

Læs om Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside