Undervisningsdifferentiering

Undervisningsdifferentiering er et væsentligt princip for at enhedsskolen skal lykkes.

 

Danmarks Lærerforening støtter enhedsskolen

Danmarks Lærerforening støtter den fortsatte udvikling af folkeskolen som en enhedsskole med klassen som det bærende organisatoriske udgangspunkt, da enhedsskolen samlet set har vist sig at skabe de bedste resultater.

 

Undervisningen skal varieres

Princippet i undervisningsdifferentiering er at tage udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger, potentialer, behov og interesser - og udnytte forskellighederne til at opnå fælles og individuelle mål.

Læreren skal sikre, at undervisningen varieres, så alle elever gennem de valgte undervisnings- og arbejdsformer til stadighed stilles over for nye udfordringer både intellektuelt, følelsesmæssigt, socialt og med hensyn til opbygning af værdier og holdninger.

 

Et væsentligt princip i enhedsskolen

Der er tendenser i den aktuelle skolepolitiske debat, som peger i retning af en svækkelse af enhedsskolen. Det er derfor vigtigt at fastholde undervisningsdifferentiering som et vigtigt og bærende princip i folkeskolen og samtidig skabe klarhed over, hvad undervisningsdifferentiering er - og ikke er.

Læs mere om organisering, udførelse, målsætning, grænser og forudsætninger for vellykket undervisningsdifferentiering i Danmarks Lærerforenings notat , eller se det samlede materiale med begrebsafklaring, refleksionsspørgsmål samt to konkrete eksempler fra fagene.