Undervisningsdifferentiering

For at styrke enhedsskolen må der skabes klarhed over begrebet undervisningsdifferentiering

Hvad siger folkeskoleloven?

Det fremgår af folkeskoleloven, at undervisningens tilrettelæggelse i alle fag skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Undervisningen skal varieres

Læreren skal sikre, at undervisningen varieres, så alle elever gennem de valgte undervisnings- og arbejdsformer til stadighed stilles over for nye udfordringer både intellektuelt, følelsesmæssigt, socialt og med hensyn til opbygning af værdier og holdninger.

Danmarks Lærerforening støtter enhedsskolen

Danmarks Lærerforening støtter den fortsatte udvikling af folkeskolen som en enhedsskole med klassen som det bærende organisatoriske udgangspunkt, da enhedsskolen samlet set har vist sig at skabe de bedste resultater.

Undervisningsdifferentiering er et væsentligt princip i enhedsskolen

Der er tendenser i den aktuelle skolepolitiske debat, som peger i retning af en svækkelse af enhedsskolen. Det er derfor vigtigt at fastholde undervisningsdifferentiering som et vigtigt og bærende princip i folkeskolen og samtidig skabe klarhed over, hvad undervisningsdifferentiering er - og ikke er.

Læs mere om organisering, udførelse, målsætning, grænser og forudsætninger for vellykket undervisningsdifferentiering i Danmarks Lærerforenings notat , eller se det samlede materiale med begrebsafklaring, refleksionsspørgsmål samt to konkrete eksempler fra fagene.