Mellemformer

Samarbejde mellem almenområde og specialområde

Principper vedrørende mellemformer

Med disse principper vedrørende mellemformer vil foreningen beskrive hvilke opmærksomheder, man bør have for øje, i forsøget med at knytte folkeskolens almene område tættere sammen med det specialiserede område.

Danmarks Lærerforenings forståelse af mellemformer

Mellemformer er et begreb, der definerer et skoletilbud eller undervisningsform, som i sin organisering og ressourcetildeling forsøger at lave et skoletilbud, som tilgodeser såvel almenområdet som specialområdet. For elever, som har særlige behov og dermed individuelle støttebehov, skal mellemformen muliggøre et mere fleksibelt og elevfokuseret skoletilbud, som i videst mulige omfang skaber deltagelsesmuligheder for alle. Foreningen mener, at den danske folkeskole skal være en skole for alle elever og skal afspejle det omkringliggende samfund.

Danmarks Lærerforenings principper vedrørende mellemformer:

 • Alle elever har ret til undervisning tilpasset deres individuelle behov i regi af folkeskoleloven.
 • Alle elever har ret til at være tilknyttet en folkeskoleklasse og deltage i klassens fællesskaber.
 • Det skal tilstræbes, at elever kan forblive i deres lokalområde og på distriktskolen.
 • Mellemformer skal understøtte en kvalificering af både det almene og det specialiserede område.

Mangel på definition af mellemformer

Den manglende fælles forståelse og definition af, hvad en mellemform er og betyder, bidrager til uvished og myter hos alle på skoleområdet, elever, forældre, lærere, PPR og politikere. Interessekonflikterne øges, når der både er forventninger til, at et mellemformstilbud skal bidrage til at løse alle inklusionsudfordringerne og at kvaliteten skal sikres for fællesskabet såvel som for den enkelte.

Derfor vil Danmarks Lærerforening arbejde for at:

 • der på baggrund af videnskabelige undersøgelser af praksis laves en fælles definition, alle parter kan tilslutte sig.

 

Elevrettigheder

I et område, som er kendetegnet ved store kommunale forskelle, er der stor risiko for, at elevernes rettigheder i forhold til undervisningen glemmes. Ifølge grundloven skal alle elever have mulighed for et gratis folkeskoletilbud (jf. § 76). Mange kommuner opretter specialpædagogiske tilbud eller mellemformer udenfor folkeskolens rammer. Dermed udelukkes eleverne reelt fra at gå i en folkeskole, og mister dermed sikkerhed for at modtage undervisning af uddannede lærere, der også har kompetencer i specialundervisning, sådan som folkeskoleloven garanterer.

Derfor vil Danmarks Lærerforening arbejde for

 • at alle mellemformer placeres som en del af og/eller i sammenhæng med en folkeskole
 • at alle elever undervises af uddannede lærere med undervisningskompetence i fagene og relevante specialpædagogiske kompetencer
 • at alle elever modtager den undervisning, de har krav på, dvs. fuld fagrække.
 • at der udarbejdes nationale vejledninger, som beskriver inden for hvilke rammer, kommunerne og skolerne kan lave mellemformer
 • at elever, der har behov for et lille specialpædagogisk miljø, fortsat tilbydes et højt specialiseret undervisningstilbud.

Organiseringen af mellemformer

Når mellemformer skal etableres i kommunerne og på skolerne, er der risiko for, at økonomien bliver en styrende faktor for, hvordan man organiserer tilbuddet. Der er eksempler på kommuner, som, inspireret af andre kommuners tilbud, opretter et tilsvarende tilbud uden at inddrage de lokale praktikerne i den konkrete udmøntning. Samtidig er disse tilbud tit en såkaldt lightudgave, altså tilbud, hvor der fx ikke er tilbudt samme efter- og videreuddannelse til lærerne eller på anden måde er sparet på resursetildelingen.

Derfor vil Danmarks Lærerforening arbejde for at

 • organiseringen, rammerne og økonomien om mellemformer tager udgangspunkt i folkeskoleloven.
 • klassen fortsat er det organisatoriske udgangspunkt.
 • organiseringen understøtter samarbejdet og vidensdelingen på tværs af det almene og specialiserede område på den enkelte skole.
 • lærerne inddrages i organiseringen og udviklingen af tilbuddet-

 

Visitation i forbindelse med mellemformer

I en mellemform, som opstår i spændingsfeltet mellem det specialpædagogiske område og almenområdet, er der risiko for, at den lovbestemte visitationsproces tilsidesættes eller helt forsvinder. Dette tilsidesætter elevernes retssikkerhed.

Derfor vil Danmarks Lærerforening arbejde for at sikre, at der udarbejdes en vejledning:

 • som klart definerer visitationsprocessen i forbindelse med mellemformer
 • som minimerer risikoen for langtrukne og/eller usynlige processer ved visitation
 • og som sikrer elevernes retssikkerhed i forbindelse med visitation, sagsgang, PPV’er, mv..

 

Kompetencer og samarbejde om mellemformer

Kvaliteten af et mellemformstilbud er afhængigt af den vidensdeling, der er mellem normalområdet og de specialpædagogiske kompetencer. Ligeledes er kvaliteten af mellemformer afhængig af, at der på den enkelte skole er gode arbejdsvilkår og rammer, der understøtter arbejdet med mellemformer. Lærerne skal have de rette faglige kvalifikationer, og det er vigtigt, at ansvaret for mellemformen ikke hviler på den enkelte lærer.

Derfor vil Danmarks Lærerforening arbejde for

 • at lærerne får mulighed for mere og bedre faglig sparring i forhold til såvel det enkelte fag som den enkelte elevs behov,
 • at det almene område på skolen bliver styrket gennem bedre muligheder for samarbejde og forberedelse sammen med kollegaer fra det specialpædagogiske område,
 • at to-lærerordning/co-teaching bliver en integreret forudsætning for såvel faglige som specialpædagogiske sparringmuligheder,
 • at lærerne sikres kompetencegivende uddannelse på det specialpædagogiske område.
 • At lærerne sikres de nødvendige ressourcer og de rette fysiske rammer, således at de kan etablere lige netop det tilbud som vurderes at tilgodese elevens behov.