DLF mener Kønsopmærksomhed

Projekt om kønsopmærksomhed i folkeskolen

Projekt sætter fokus på kønsstereotyper og læreres kønsopmærksomhed. Det løber fra foråret 2022 og til slut 2023.

Villum Fonden har bevilliget 2,4 mio. kr. til et projekt om kønsopmærksomhed i folkeskolen. Projektet skal understøtte og udvikle arbejdet med kønsopmærksomhed i skolen. Projektet er udviklet af Danmarks Lærerforening og skal gennem aktiv involvering af interesserede lærere udvikle konkrete redskaber til og formidle viden om kønsopmærksomhed i undervisningen og skolens øvrige liv.

Projektet har til hensigt at sætte fokus på grundlæggende stereotype forståelser og opfattelser og lærernes kønsopmærksomhed i den pædagogiske og didaktiske praksis, herunder udvikle konkrete initiativer på området. 

Projektet løber med projektstart i foråret 2022 og frem til ultimo 2023.

Projektets målgruppe og indhold

Projektets målgruppe er interesserede lærere, som gerne vil arbejde med at sætte spot på behovet for kønsbevidsthed i skolen og i undervisningen og indgå i et netværk herom.

Dernæst er det hensigten, at outputtet fra netværket, herunder konkrete tiltag af oplysende karakter, udbredes og gøres tilgængelige for alle lærere.

Følgende aktiviteter er en del af projektet:

  • To webinarer i foråret 2022 med henblik på at etablere et netværk på ca. 50 lærere. Indholdet på webinarerne vil være vidensindspark ved eksterne oplægsholdere og skabelse af motivation, inspiration og ejerskab til det videre arbejde.

  • Tre seminarer á hver to dages varighed i ultimo 2022/primo 2023. Seminarerne planlægges og gennemføres af DLF i samarbejde med eksterne faglige ressourcepersoner. Indholdet vil være udvikling og konkret udarbejdelse af oplysende materiale, som skal formidles bredt ud til lærere i forbindelse med kommende regionale møder.

  • Regionale møder marts/maj 2023. Med henblik på at få indsatsen og arbejdet i netværket bredt ud til et større udsnit af landets lærere mv. afholdes en række regionale møder rundt i landet. Udover netværkslærerne skal deltagerkredsen på møderne omfatte øvrige lærere, skoleledere samt personaler fra PPR, pædagogisk læringscenter, vejledere, UU-vejledere m.fl. På de regionale møder fremlægges viden på området og netværkets arbejde og konkrete output (materialer mv.) præsenteres for deltagerne.

  • Opfølgende seminar for netværket ultimo 2023.

Et eksempel på en af opgaverne for netværket er en drøftelse af stereotype udtryk og forestillinger om køn i folkeskolen. F.eks. bruges ordene tøsefornærmet, tøsedreng, politimand og kassedame. Det er ikke ligegyldigt, hvad vi siger eller skriver, for ord er med til at reproducere kønsnormer. 

Tag som eksempel ordet drengestreger. Det karakteriserer handlinger, som er en særlig form for brud på regler, og i et vist omfang opfattes som en acceptabel handling, da det anses som ’typisk drengeadfærd’.

I praksis betyder det, at læreren hurtigere irettesætter larmende piger end larmende drenge. Man kan på den ene side kalde det for en kønnet tolerance, og på den anden side er det med til at afskære drengenes udviklingsmuligheder i forhold til f.eks. social ansvarlighed.

Hvordan bringes denne viden og bevidsthed om kønsstereotyper i spil på skolerne?

Der er lukket for ansøgninger

Vi takker for de mange ansøgninger til at deltage i projektet. Ansøgerne har fået besked, om de er optaget i projektet. For deltagerne i projektet bliver der afholdt to webinarer, hhv. 4. april og 5. maj 2022  - begge dage kl. 13.30 - 16.00.

Har du spørgsmål til projektet, kan du rette henvendelse til Rikke Sørensen ris@dlf.org .