Arbejdsmiljø APV

Risikovurdering

Risikovurdering er en erfaringsbaseret eller ”sund fornuft” vurdering af ændringer i arbejdet, som er svære at forudse eller først er kendt kort tid før de indtræder.

Hvor arbejdsplads vurdering (APV) er en metode til at arbejde systematisk med forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme.

Såvel APV som risikovurdering er operationelle handlinger, som ledelsen er ansvarlige for finder sted i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten.

Retningslinjer for hvordan det forebyggende arbejdsmiljøarbejde praktisk tilrettelægges, kan aftales i samarbejdsorganerne alt efter organisering af samarbejdet om virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde.

 

Lejrskole

For medarbejderne betyder det, at være på lejrskole, at arbejdspladsen for en periode er flyttet. Det kan også være, at medarbejderen i en periode må acceptere arbejdsvilkår, som er forskellige fra de sædvanlige. Men det betyder IKKE, at en medarbejder skal udsætte sig for større ulykkes eller sygdoms risiko. Det sidste skal der tages højde for ved, at der foretages en risikovurdering.

Medarbejderen må ofte tåle længere arbejdsdage, og skulle stå til rådighed i princippet døgnet rundt. Det er også sandsynligt, at medarbejderne må tåle en lavere standard af velfærdsforanstaltninger under lejrskolen, men mulighederne for at holde en høj standard af hygiejne skal være muligt.

Medarbejderne skal f.eks. have mulighed for uforstyrret at komme i bad og vaske hænder efter toiletbesøg.

Er arbejdet af mere socialpædagogisk karakter og forholdene primitive, skal dette være at betragte, som en naturlig del af arbejdets indhold. Medarbejderen skal være indforstået, men arbejdsgiveren skal alligevel vurdere mulige risici i arbejdet og søge at forebygge ulykker og sygdom.

Såfremt lejrskolen ikke er kendt i forvejen bør stedet besøges og gennemgås med henblik på, at forebygge, at nogen kommer til skade.

Det kan være, at visse områder af lejrskolen skal være ”forbudt område” på grund af elevernes alder. Det kan også være, at medarbejdernes overnatningssteder skal placeres på en særlig måde af hensyn til tilsynspligten.

I planlægningen skal medarbejderne også have mulighed for, at vurdere aktiviteterne der er planlagt, og om der skal træffes særlige foranstaltninger.

Det skal vurderes om transporten til og fra lejrskolen kan foregå forsvarligt.

Det er endvidere vigtigt at vurdere, om der skal træffes særlige foranstaltninger af hensyn til gruppen af elever. Det kan betyde, at en elev ikke kan komme med eller eleven skal have en egen tilsynsperson med.

For en vurdering af om man har været hele vejen rundt - og til erfaringsopsamling - anbefales en vis grad af skriftlighed om risikovurderingen der foretages.

 

Ekskursioner 

Ekskursioner har ofte karakter af en aktivitet der er led i - eller understøtter - undervisningen om bestemte emner. Transporten er ofte af kortere varighed, og kan være på cykel eller gående.

Her gælder helt samme forebyggelsesprincipper – der foretages en risikovurdering af aktiviteten. Det kan være nødvendigt også her, at medarbejderen har besøgt målet for ekskursionen, og afprøvet ruten.
Det skal vurderes om rute, sted, mm., er egnet for størrelsen og sammensætning af elevgruppen.

En ekskursion kan, som udgangspunkt, ikke gennemføres med en medarbejder. Der vil altid være en risiko for, at en elev får brug for hjælp, der kræver medarbejderens fulde opmærksomhed. Tilsynspligten kan derfor være i fare for, at være utilstrækkelig eller ikke eksisterende. Det er sjældent tilstrækkeligt at hjælp fra ledelse kan tilkaldes, da der måske skal handles hurtigt og/eller lederen ikke kan frigøre sig.

Arbejdsgivers ledelsesret betyder, at en medarbejder kan pålægges, at være alene med en gruppe børn på tur. Medarbejderen bør så, overfor lederen begrunde, hvorfor der børe to medarbejdere af sted. Om nødvendigt kan medarbejderen bede om at få det skriftligt.

 

Øvelser og prøver

Ved gennemførelse af forsøg der kan indebære en risiko for medarbejdere og elever, skal der ligeledes fortages en konkret risikovurdering.

Det forebyggende element kan gå lige fra, at elev og medarbejder skal have en kittel på til, at den pågældende aktivitet ikke skal gennemføres.