Arbejdsmiljø Arbejdsmiljørepræsentant

Tid til arbejdet

Arbejdsgiveren skal stille så meget tid til rådighed, at der er reel mulighed for, at arbejdsmiljøorganisationens medlemmer i det daglige kan varetage deres pligter. Tiden skal være rimelig i forhold til virksomhedens art og dens arbejdsmiljømæssige standard.

Tidsbehovet afhænger af arbejdspladsen

Det afhænger af afdelingernes, arbejdsområdernes eller virksomhedens art, størrelse og de arbejdsmiljøpåvirkninger, de ansatte er udsat for, hvor meget tid medlemmerne i arbejdsmiljøorganisationen skal have til rådighed.  Vurderingen heraf ligger hos arbejdsgiveren efter høring af arbejdsmiljøorganisationen. Opstår der uoverensstemmelser, kan spørgsmålet forelægges Arbejdstilsynet. 

Tidsbehovet kan ændres i en periode

Arbejdsmiljøgruppens opgaver og tidsbehov varierer over året og i forhold til de aktuelle problemer. Arbejdsmiljørepræsentanten på den skole, hvor der eksempelvis finder en ombygning sted, eller hvor man står over for massive indeklimaproblemer, har brug for mere tid i en periode.

Ligeledes kan det være formålstjenligt at regne med, at arbejdstagerrepræsentanterne i arbejdsmiljøudvalget har brug for tid til udførelsen af arbejdet som medlem af arbejdsmiljøudvalg / MED-udvalg.

Hvor meget tid bruger du egentlig?

Danmarks Lærerforening anbefaler, at du holder regnskab over dit tidsforbrug med angivelse af dato og aktivitetens art.

Arbejdsmiljøgruppen kan aftale fordelingen af aktiviteterne mellem sig, og skolelederen kan jævnligt attestere arbejdsmiljørepræsentantens tidsforbrug.

Læs mere om tid og ansvarsfordeling i At-vejledning F.3.3 afsnit 6.2

3 måder at opgøre tid til sikkerhedsarbejdet

  1. Konkret optælling. Den tid der anvendes som arbejdsmiljørepræsentant optælles konkret og afregnes efter gældende regler, som beskrevet under punkt A.
  2. Akkord. Timeantallet ligger fast på forhånd uanset opgavemængden. Størrelsen på denne akkord bør nøje overvejes, herunder at den ofte må være forskellig fra skole til skole, fra år til år og være afhængig af, om man som arbejdsmiljørepræsentant også er medlem af et arbejdsmiljøudvalg osv.
  3. Akkord + optælling. Tilgodeser et uventet tidsforbrug ved ekstra krævende opgaver. Er yderligere beskrevet under punkt B.

A. Det samlede tidsforbrug til sikkerhedsarbejdet i en normperiode opgøres ved normperiodens afslutning og indgår som skoletid. Hvis det forud fastsatte timetal til sikkerhedsarbejdet ikke slår til, må arbejdsmiljørepræsentanten efter aftale med skolens leder have stillet yderligere timer til rådighed. Hvis der opstår uenighed om størrelsen af tidsforbruget, kan uenigheden forelægges Arbejdstilsynet til afgørelse.

B. Nogle kommuner har tildelt arbejdsmiljørepræsentanterne 0,2 ugentlig time som en fast godtgørelse for et skønnet tidsforbrug til læsning af nye bestemmelser og andre fast tilbagevendende opgaver. Herudover har arbejdsmiljørepræsentanterne bogført deres forbrug af tid til løsning af opgaverne i arbejdsmiljøorganisationen. Der er generelt gode erfaringer med denne model, fordi den tager højde for de situationer, hvor der opstår et behov for et stort tidsforbrug, f.eks. ved en byggesag.

Hvor meget tid har du?

Har din kommune indgået en MED-aftale, skal det fremgå heraf, hvor meget tid du har til opgaverne som arbejdsmiljørepræsentant.
Spørg evt din kreds om hjælp.

 

Vil du vide mere?