Arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø

Skole og SFO i samme lokaler

Deler skole og SFO lokaler eller fællesarealer, er det vigtigt med klare aftaler om oprydning osv. Der skal aftales fælles retningslinier for brugen af fælleslokaler, og gensidig hensyntagen er en forudsætning for et positivt samarbejde mellem skole og fritidsordning.

Der skal være fokus på brugen af faglokaler, f.eks. madkundskab og design, hvor der er særligt krav om tilsyn og respekt for oprydning, orden og materialer.

Herudover skal der aftales fælles retningslinier for, hvordan lokalerne anvendes, f.eks. forhold til fysiske aktiviteter og møblering/lokaleindretning.

Rammerne skal leve op til de krav, der stilles i bygningsreglementet, arbejdsmiljøloven samt undervisningsmiljøloven og børnemiljøvurderingsloven.

Et veludviklet samarbejde mellem skole og fritidsordning kan af pædagogiske årsager være godt for børnene. BUPL og DLF er enige om, at børn - hvad enten de går i skole, eller i fritidsordning - skal være i  fysiske rammer, der understøtter og stimulerer deres udviklingsmuligheder. Lokalerne skal give gode rammer for både undervisning og fritid, give mulighed for en differentieret pædagogik, med basislokaler til begge områder.

Fælleslokaler på skolen i nærheden af basislokalerne er en mulighed, f.eks. garderober, toiletter, køkken og alrum.

Vigtigt at lærere og pædagoger samarbejder tæt

Det kræver planlægning og samarbejde mellem pædagoger og indskolingslærere, så større aktiviteter i skolen ikke støder sammen med større aktiviteter i fritidsordningen, så der bliver brug for de samme faciliteter.

Det handler derfor om at have aktivitetsplaner/undervisningsplaner i henholdsvis fritidsordning og skole, der ikke kolliderer. Der skal være åbenhed og viden om planerne, så man kan få aktiviteterne til at spille sammen.

Lokaler og materialer skal bruges, men under hensyn til de aktiviteter, der skal foregå for børnene. Det er op til medarbejderne at aftale og koordinere aktiviteterne ud fra de beskrevne formål med at være i børnehaveklassen/indskolingen eller i fritidsordningen.

Indskolingen

Børnene i børnehaveklassen/indskolingen skal have et basisklasselokale, som er deres i den tid, undervisningen varer. Lokalet skal være så stort, at det kan indrettes, så der kan foregå flere forskellige aktiviteter på én gang.

Indretningen skal tilgodese en høj grad af fleksibilitet, så der kan arbejdes med opgaver, der kræver opmærksomhed og fordybelse - og opgaver, som kræver plads til at kunne eksperimentere, opfinde, lege og udtrykke sig på forskellige måder.
Der er særlige krav til rum, hvor der foregår aktiviteter som f. eks. musik og dans.

Arbejder klassen med emner, skal der være mulighed for at arbejde med emnet over en længere periode, uden at det hele skal pakkes helt sammen hver dag. Projekter undervejs skal kunne opbevares i lokalet, ligesom de færdige resultater skal kunne fremvises i lokalet en tid.
Selvom der skal være en kultur om, at man passer på tingene og ikke rører eller ødelægger andres arbejde, er det nødvendigt med en vis grad af beskyttelse. Dette kan ske ved, at visse ting låses inde i skabe, eller dele af lokalet afskærmes ved foldevægge.

Såfremt børnehaveklassen/indskolingen ikke får opfyldt det mest optimale i forhold til lokaler, skal der aftales retningslinier for, hvordan fælleslokalerne (inkl. basisfunktionen) skal kunne opfylde behovene i forhold til undervisning og fritid, f.eks. behovet for fælles samlingssted, fordybelsesområder, værkstedsaktiviteter, bevægelsesområder, lege- og hyggekroge og udstillingsmuligheder. 

Fritidsordningen

Det er hensigtsmæssigt, at fritidsordningen har til huse i tæt forbindelse med indskolingen, og har eget basis område.  Af hensyn til medarbejdernes opsynspligt er det vigtigt, at det er muligt at have overblik over aktiviteter uden for basisområderne. Børnene må f.eks. ikke kunne sprede sig over hele skolen. Hvis der skal foregå særskilte aktiviteter f.eks. i et musiklokale et andet sted på skolen, skal der deltage en medarbejder.

Børn skal kunne skelne mellem fritid og skole

Det er vigtigt, at børnene i deres fritid kan foretage reelle valg om, hvad de vil bruge deres tid til. For det pædagogiske arbejde er det vigtigt, at det er muligt at tilbyde mangesidige aktiviteter, der styrker børnenes udvikling, men som nævnt skal de også selv kunne vælge.

Kravene til muligheder for valg af aktiviteter stiller særlige krav til lokalerne. Som i skolen skal man i fritidsordningen kunne planlægge aktiviteter og forvente, at materialer er til rådighed som planlagt. Der skal være depotrum, aflåselige skabe, køle- og tørreskabe nok, og et lokale der er så stort, at alle børn kan samles men også kroge, hvor der kan findes fred.

Det er godt, at lokaler udnyttes, men det stiller også store krav til rengøring og vedligeholdelse. Der bør altid være en sluse (garderobe), hvor børnene kan hænge tøj, skifte sko mm. så der hives mindst muligt snavs med ind, som belaster indeklimaet. Der skal gøres opmærksom på, at toiletforholdene for såvel børn som voksne skal være i orden, ligesom der skal være gode personalelokaler, der opfylder de krav, som både pædagoger og undervisere har.

Udearealer

Der gælder mange krav til legepladser, og de skal overholdes. Skole- og fritidsordning kan godt bruge samme udearealer. Det er vigtigt, at være opmærksom på, at udeområdet da skal opfylde behov, der kan være forskellige.

Skolen har kortere pauser, og selvom børnene bør "tvinges" ud i disse pauser, behøver tilbuddene ikke være helt så mangfoldige som i fritidsordningen. I fritiden skal børnene fx have mulighed for at cykle, køre i mooncar eller spille fodbold. Der skal være plads til opslag af telte og bålplads. Derfor skal udearealer, som er fælles med skolen, i højere grad opfylde fritidsbehovet end skolebehovet.

Bemærk

  • Er børnehaveklassen/indskolingen og fritidsordningen i nær forbindelse, er det en god ide, at de har samme indgang og garderobe, hvor tøj kan hænges og sko skiftes.

  • Vær opmærksom på at alle krav stillet af brandmyndighederne overholdes.

  • Vær opmærksom på at der gælder forskellige regler for skole og fritidsordning  i Bygningsreglementet. Ved fælles brug skal de mest vidtgående krav overholdes.

  • Bestemmelserne i arbejdsmiljøloven skal altid overholdes

  • Bestemmelse om god hygiejne m.m. skal følges

  • Vær særlig opmærksom på indeklimaforhold, herunder støj

Fælles lokaler på Ubberud skole

Ubberud skole er en skole med ca. 430 elever fordelt på tre afdelinger. I indskolingen er der 160 børn og størsteparten af disse går i fritidsordning.

Da fritidsordningen startede, blev den indrettet i fire klasselokaler, som blev ombygget, så de kunne fungere som fritidsordning. Efterhånden som børnetallet voksede, blev pladsen for trang, og derfor aftalte man at bruge klasselokalerne til aflastning.

I indskolingen er pædagogerne med i undervisningen ca. 8 timer om ugen og skolen lægger timer i fritidsordningen til morgenpasning.
Det er aftalt, at det er de samme børn, der er i klasserne om formiddagen og om eftermiddagen.

Det vil sige, at børnehaveklasseeleverne må lege i deres eget lokale om eftermiddagen, og det er aftalt, hvad der må bruges hvornår. De må gerne invitere børn fra de andre klasser med ind og lege, men det er dem, der går i klassen, som har ansvaret for at rydde op og passe på tingene. Visse ting er låst inde, men legetøjet er fælles, og det er klassens elever, der skal passe på det hele dagen.

I starten af skoleåret spiser børnehaveklasserne i klasselokalet om eftermiddagen for at det skal være trygt for dem.
Indskolingen har også værksted fælles med fritidsordningen og her er alle materialer fælles.

Læs branchevejledning om støj i SFO