Skoletid

Her kan du læse om den del af arbejdstiden, der kaldes skoletid. Det kaldes den, fordi den hovedsageligt udføres på skolen. Der er tale om alle de opgaver, der ligger ud over egentiden og eventuel aldersreduktion.

Skoletid er betegnelsen for den del af arbejdstiden, du anvender til undervisning, kostskoletilsyn, tilsyn, frikvarterer, fælles forberedelse og samarbejde med andre, udviklingstimer, efter- og videreuddannelse, møder i lærerråd samt andre opgaver med tilknytning til undervisningen og skolens øvrige virksomhed.

Skoletiden tilrettelægges og administreres af skolens ledelse. I skoletiden foregår arbejdet på skolen. Hvis arbejdet skal udføres uden for skolen, skal det ske efter nærmere drøftelse med ledelsen.

I det følgende vil de enkelte dele af skoletiden blive uddybet.

Undervisning

Undervisning er den målrettede aktivitet, som du og dine kolleger udfører med henblik på at øge elevernes kompetencer ud fra uddannelsens målsætning eller med henblik på at understøtte den kompetenceudvikling, der i øvrigt finder sted.

Ud over undervisning i klasser, på hold og som individuel undervisning, finder undervisning i princippet sted ved mange forskellige aktiviteter med eleverne, f. eks.

 • gruppearbejde
 • løbende evaluering
 • elevsamtaler
 • lejrskoler og ekskursioner
 • sociale og kulturelle arrangementer
 • rådgivning/sparring/vejledning.

Listen er ikke udtømmende.

Den øvrige skoletid ud over undervisning er f.eks.:

 • Kostskoletilsyn
 • tilsyn med samlinger
 • pauser/frikvarterer
 • prøver
 • fælles forberedelse
 • udvikling, efter- og videreuddannelse
 • samarbejdsopgaver
 • mødevirksomhed
 • tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant mm.
 • pædagogiske dage

Listen er ikke udtømmende.

125/150-timers pulje

Af skoletiden skal der afsættes en pulje på mindst 125 timer pr. fuldtidsansat. Skolens ledelse skal før hvert skoleår beslutte, hvilke formål puljen anvendes til. Skolen kan vælge mellem følgende 3 modeller:

 • Udvikling og lærersamarbejde
 • Udvikling og efter- og videreuddannelse
 • Samarbejde

Du skal have mindst 50 timer til det formål, skolen har valgt. Da der skal afsættes mindst 125 timer pr. fuldtidsansat, betyder det, at tiden til den valgte model kan differentieres lærerne imellem afhængig af, hvad den enkelte lærer har af opgaver.

I stedet for de 125 timer kan skolen vælge at afsætte en pulje på mindst 150 timer til:

 • Lærersamarbejde, udvikling samt efter- og videreuddannelse.

Det forudsættes, at skolen over for din tillidsrepræsentant kan redegøre for, hvordan puljetimerne er anvendt.

Pauser/frikvarterer

Pauser/frikvarterer for eleverne fastlægges enten af skolens ledelse eller af de involverede ansatte og eleverne. Pauser/frikvarterer er skoletid for de ansatte. Ved fastsættelsen af tidsforbruget til pauser/frikvarterer kan der tages højde for spisepauser samt tilsyn med eleverne før skoledagens begyndelse og afslutning.

Prøver

Ved medvirken ved folkeskolens afsluttende prøver som eksaminator og censor medregnes den tid, der medgår til prøven. I tidsfastsættelsen indregnes opgaver, der varetages før/under/efter prøven samt andre forhold, der bør tages højde for fx holdstørrelse og transport. Tilsyn ved de skriftlige prøver afregnes med den tid, der medgår til prøven. Tiden, der afsættes til prøver, er ikke undervisningstid, men anden skoletid.

Tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant

Inden for skoletiden afsættes der tid til hverv som tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant.

Kurser

Tiden til kursusdeltagelse kan aftales som en akkord. Hvis det er tilfældet indgår kurserne i arbejdstidsopgørelsen med det timetal pr. dag, som fremgår af akkorden.

Hvis der ikke indgås en akkordaftale mellem din tillidsrepræsentant og skolens ledelse medregnes hver kursustime af 60 minutters varighed som 1 arbejdstime. Der kan højest medregnes 8 timer pr. kursusdag. Herudover medregnes eventuel transporttid til og fra kurset.