Målsætninger

Målsætningerne skal ses i en sammenhæng med foreningens øvrige retningsgivende politikker og principper, herunder særligt principprogram, folkeskoleideal, professionsideal samt vision og mission.

Strategiske målsætninger for Danmarks Lærerforening 2024-2027

Vedtagelse

Hovedstyrelsen indstiller til kongressen, at der vedtages fælles strategiske målsætninger for hele Danmarks Lærerforening, der skal være retningsgivende for foreningens arbejde i den kommende hovedstyrelsesperiode 2024-2027.

I den kommende hovedstyrelsesperiode vil foreningen arbejde med følgende fem strategiske målsætninger: 

Der skal investeres i folkeskolen, så folkeskolen kan leve op til sit formål for alle elever og være en samfundsbærende institution

For at indfri denne målsætning vil vi arbejde for, at:

 • der investeres i folkeskolens undervisning med henblik på, at flere børn trives og lykkes fagligt i en inkluderende folkeskole.
 • der er en bredt forankret forståelse af, at investeringer i folkeskolen betaler sig økonomisk og menneskeligt og er et samfundsansvar.
 • investeringerne understøtter god undervisning og stærke klassefælleskaber.

Alle læreransatte i folkeskolen skal have en læreruddannelse og være fagligt opdaterede til gavn for lærerprofessionen, eleverne og samfundet

For at indfri denne målsætning vil vi arbejde for, at:

 • lærergerningen er attraktiv, og at folkeskolen er en attraktiv arbejdsplads, så flere uddannede lærere fastholdes og rekrutteres.
 • lærernes faglighed inddrages i beslutninger om skolens udvikling.
 • intentionerne med læreruddannelsen realiseres, så kvaliteten i læreruddannelsen styrkes og uddannelsen bliver mere attraktiv.
 • alle medlemmer har ret og pligt til på aftalte vilkår at deltage i relevant og nødvendig kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse.

Undervisningen i folkeskolen skal danne og uddanne eleverne til livsduelige mennesker og aktive medborgere i et demokratisk samfund

For at indfri denne målsætning vil vi arbejde for, at:

 • læreplanerne fremmer en formålsstyret undervisning.
 • udvikle og styrke en meningsfuld evalueringspraksis med fokus på elevernes alsidige udvikling som erstatning for den nuværende testkultur i folkeskolen, herunder de nationale test.
 • lærerne har adgang til et varieret udvalg af undervisningsmaterialer.

Rammerne for medlemmernes arbejdsliv skal forbedres gennem nuværende og kommende aftaler og lovgivning, så medlemmerne har overskud i hverdagen og kan lykkes med deres opgaver

For at indfri denne målsætning vil vi arbejde for, at:

 • sikre et godt arbejdsmiljø kendetegnet ved balance mellem krav og ressourcer, anerkendelse, professionelt råderum og mening i arbejdet.
 • lærerne har tid til at forberede og efterbehandle undervisning af høj kvalitet.
 • medlemmerne fleksibelt kan tilpasse arbejdet til forskellige livsfaser.
 • styrke medlemmernes retssikkerhed i deres ansættelsesforhold.

Danmarks Lærerforening skal være en attraktiv fagforening og et stærkt professionsfagligt fællesskab, hvor nuværende og kommende generationer af medlemmer oplever en høj værdi af medlemskabet

For at indfri denne målsætning vil vi arbejde for, at:

 • opsøge og dele relevant viden om medlemmerne, der kan anvendes til
 • at sikre, at foreningen er attraktiv for medlemmer og potentielle medlemmer.
 • engagere og involvere medlemmerne i foreningens arbejde for at sikre gode arbejdsliv samt udviklingen af foreningen.
 • sikre at nye generationer vælger foreningen til og at de unges muligheder for at spille en aktiv rolle i udviklingen af foreningen styrkes