Målsætninger

Målsætningerne skal ses i en sammenhæng med foreningens øvrige retningsgivende politikker og principper, herunder særligt principprogram, folkeskoleideal, professionsideal samt vision og mission.

Der er under hver målsætning indsat et eksempel på mere konkrete delmål. De skal alene betragtes som sådan. Selve formuleringen af delmålene vil skulle ske i den ny hovedstyrelse.

Målsætninger frem mod 2024

2024-målsætningerne er et værktøj til løbende vurdering og justering af foreningens indsatser og retning. Hovedstyrelsens løbende indsatser og prioriteringer skal således ses i lyset af de overordnede målsætninger.

Arbejdet med målsætningerne er ikke afsluttet ved vedtagelsen. Enhver beslutning ift. indsatser, politikudvikling mv. bør således principielt kunne begrundes i en afvejning af veje til at kunne realisere målsætningerne.

For at målsætningerne kan være et dynamisk og aktivt værktøj, tages de op i hovedstyrelsen én gang om året med en mere dybdegående behandling ved midtvejsevalueringen. Formålet er at sikre, at foreningens samlede indsatser prioriteres ift.  målsætningerne, så målsætningerne til enhver tid udpeger en fælles retning for foreningens arbejde.

Danmarks Lærerforening skal i 2024 være:

 • en respekteret skole- og uddannelsespolitisk aktør
 • et stærkt professionsfællesskab
 • præget af sammenhold, engagement og opbakning blandt medlemmerne
 • økonomisk og organisatorisk velfunderet
 • en central aktør i en stærk fagbevægelse

De enkelte målsætninger kan udfoldes således:

DLF er i 2024 en respekteret skole- og uddannelsespolitisk aktør 

Foreningen opleves som en respekteret skole- og uddannelsespolitisk
aktør, der agerer som elevernes, lærernes og ledernes talerør i uddannelsesspørgsmål. Foreningen er derfor på alle niveauer modig, uundværlig og troværdig i samarbejdet om udvikling af skolen og i uddannelsesspørgsmål. 

Foreningen er sammen med forskere og eksperter en integreret del af de betydningsfulde netværk og alliancer, der sætter rammerne for folkeskolen og dens vilkår. 

Det kommer til udtryk på denne måde i 2020-2024:

 • Der er oprettet et forum i ministeriet som inddrager praktikere og forskere i den politiske behandling forud for lovgivning.

DLF er i 2024 et stærkt professionsfællesskab

Foreningens styrke er et stærkt professionsfællesskab, hvor undervisere og vejledere oplever, at foreningen er medlemmernes fagprofessionelle talerør i relation til omverdenen.

Som professionsfællesskab for lærerene skal foreningen samtidig understøtte den fagprofessionelle dialog og debat internt.

Professionsfællesskabet omfatter alle medlemmer fra uddannelsesinstitutioner, vejledning og andre områder, hvor en pædagogisk didaktisk uddannelse er den bærende uddannelse

Det kommer til udtryk på denne måde i 2020-2024

 • Der er etableret formelle fora, hvor lærere har ret og plig til at forholde sig til skolens udvikling.

DLF er i 2024 præget af sammenhold, engagement og opbakning blandt medlemmerne  

Foreningen har fastholdt og styrket medlemsengagement og opbakning fra et bredt spektrum af undervisere, som er involveret gennem relevante debatter, tilbud, services og som en del af en involverende fagforening. Foreningen har en høj organisationsprocent og et stabilt medlemstal.

Det kommer til udtryk på denne måde i 2020-2024:

 • Foreningen opleves som en nødvendighed for medlemmernes muligheder og professionelle udvikling.

DLF er i 2024 økonomisk og organisatorisk velfunderet

Foreningen har i 2024 en sund økonomi og foretager løbende prioriteringer, så medlemmernes penge bruges optimalt.

Foreningen har ligeledes sikret sig ift. fremtiden, så man i sin organisering og opgavevaretagelse finder den bedst mulige balance mellem en sund økonomi centralt og lokalt, nærheden til såvel medlemmer som i det udadvendte politiske arbejde og lige adgang til ydelser og kvalitet i sagsbehandlingen for alle medlemmer.

Det kommer til udtryk på denne måde i 2020-2024

 • Hovedkassen giver efter 2024 overskud på driftsbudgettet

DLF er i 2024 en central aktør i en stærk fagbevægelse

For bedst muligt at kunne varetage medlemmernes interesser er foreningen en central spiller i en stærk fagbevægelse.

Foreningen vil aktivt arbejde for at fastholde og styrke den særlige tradition for at regulere arbejdsmarkedet gennem aftaler mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Foreningen indgår centralt og lokalt aftaler, der fremmer den professionelle opgaveløsning og medlemmernes arbejdsforhold. Foreningen vil kæmpe for at styrke den danske model og for at arbejdsforhold på skolerne reguleres ved aftaler indgået ved frie forhandlinger med medlemmernes valgte repræsentanter. 
 
Gennem medlemskab af Fagbevægelsens Hovedorganisation og Lærernes Centralorganisation samt i nye samarbejdsfora bidrager foreningen til, at fagbevægelsens indflydelsesmuligheder og sammenholdet i fagbevægelsen styrkes. 

Sammen med den øvrige fagbevægelse tager foreningen ansvar for at imødekomme samfundets udfordringer. Foreningen arbejder gennem medlemskabet for et bæredygtigt samfund, der er præget af social retfærdighed, ligeværd, plads til alle, hjælp til dem, der har behov og ansvar og frihed til den enkelte borger.

Det kommer til udtryk på denne måde i 2020-2024:

 • Fagbevægelsen sætter dagsorden på en række områder
  • Ny økonomisk samfundsmodel
  • Klima
  • Demokrati