Målsætninger

Målsætningerne skal ses i en sammenhæng med foreningens øvrige retningsgivende politikker og principper, herunder særligt principprogram, folkeskoleideal, professionsideal samt vision og mission.

Strategiske målsætninger for Danmarks Lærerforening 2024-2027

 

Vedtagelse

På kongressen i 2023 blev fælles strategiske målsætninger for hele Danmarks Lærerforening for 2024-2027 godkendt efter indstilling fra hovedstyrelsen. De strategiske målsætninger skal være retningsgivende for foreningens arbejde og arbejdet med målsætningerne er i gang både i kredse, hovedstyrelsen og sekretariatet.

I den kommende hovedstyrelsesperiode vil foreningen arbejde med følgende fem strategiske målsætninger:

 

1. Der skal investeres i folkeskolen, så folkeskolen kan leve op til sit formål for alle elever og være en samfundsbærende institution


For at indfri denne målsætning vil vi arbejde for:

 • Investering i folkeskolens undervisning med henblik på, at flere børn trives og lykkes fagligt i en inkluderende folkeskole.
 • En bredt forankret forståelse af, at investeringer i folkeskolen betaler sig økonomisk og menneskeligt og er et samfundsansvar.
 • Investeringerne skal understøtte god undervisning og stærke klassefællesskaber.

2. Alle læreransatte i folkeskolen skal have en læreruddannelse og være fagligt opdaterede til gavn for lærerprofessionen, eleverne og samfundet

 

For at indfri denne målsætning vil vi arbejde for:

 • Lærergerningen som attraktiv, og at folkeskolen er en attraktiv arbejdsplads, så flere uddannede lærere fastholdes og rekrutteres.
 • Lærernes faglighed inddrages i beslutninger om skolens udvikling.
 • Intentionerne med læreruddannelsen realiseres, så kvaliteten i læreruddannelsen styrkes og uddannelsen bliver mere attraktiv.
 • Alle medlemmer har ret og pligt til på aftalte vilkår at deltage i relevant og nødvendig kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse.

3. Undervisningen i folkeskolen skal danne og uddanne eleverne til livsduelige mennesker og aktive medborgere i et demokratisk samfund


For at indfri denne målsætning vil vi arbejde for:

 • Læreplanerne fremmer en formålsstyret undervisning.
 • Udvikling og styrkelse af en meningsfuld evalueringspraksis med fokus på elevernes alsidige udvikling som erstatning for den nuværende testkultur i folkeskolen, herunder de nationale test.
 • Lærerne har adgang til et varieret udvalg af undervisningsmaterialer.

4. Rammerne for medlemmernes arbejdsliv skal forbedres gennem nuværende og kommende aftaler og lovgivning, så medlemmerne har overskud i hverdagen og kan lykkes med deres opgaver

 

For at indfri denne målsætning vil vi arbejde for:

 • Styrkelse af et godt arbejdsmiljø kendetegnet ved balance mellem krav og ressourcer, anerkendelse, professionelt råderum og mening i arbejdet.
 • Lærerne har tid til at forberede og efterbehandle undervisning af høj kvalitet.
 • Medlemmernes fleksibilitet ift. at kunne tilpasse arbejdet til forskellige livsfaser.
 • Styrkelse af medlemmernes retssikkerhed i deres ansættelsesforhold.

5. Danmarks Lærerforening skal være en attraktiv fagforening og et stærkt professionsfagligt fællesskab, hvor nuværende og kommende generationer af medlemmer oplever en høj værdi af medlemskabet

 

For at indfri denne målsætning vil vi arbejde for:

 • Opsøgning og deling af relevant viden om medlemmerne, der kan anvendes til at sikre, at foreningen er attraktiv for medlemmer og potentielle medlemmer.
 • Engagere og involvere medlemmerne i foreningens arbejde for at sikre gode arbejdsliv samt udviklingen af foreningen.
 • Styrkelse ift. at nye generationer vælger foreningen til og at de unges muligheder for at spille en aktiv rolle i udviklingen af foreningen understøttes.