Alle analyser

Medlemmernes udsathed for vold og trusler i folkeskolen

April 2024

Mere end hvert tredje medlem af Danmarks Lærerforening har inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads og knap hvert tredje medlem har oplevet trusler om vold. Det viser tal fra Danmarks Lærerforenings medlemsundersøgelse 2023/24, som bygger på svar fra næsten 12.000 medlemmer.

Læs medlemsundersøgelse om vold, trusler og magtanvendelse i folkeskolen

Medlemmers oplevelser med voldelig episoder mellem elever i folkeskolen

April 2024

Danmarks Lærerforening har i samarbejde med TV2 udarbejdet en undersøgelse blandt lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen. Undersøgelsen viser, at knap halvdelen af lærerne og børnehaveklasselederne oplever voldelige episoder på daglig eller ugentlig basis og især indskolingen er hårdt ramt af voldelige episoder. 6 ud af 10 svarer endvidere, at de oplever flere episoder end for fem år siden.

Læs undersøgelse af medlemmers oplevelser med voldelig episoder mellem elever

Antallet af vikarer i folkeskolen er dobbelt så højt som for 10 år siden

November 2023

I skoleåret 2022/2023 blev der anvendt timelønnede lærere (løse vikarer) i folkeskolen i et omfang, der svarer til 1.912 fuldtidsstillinger. Antallet af løse vikarer sidste skoleår er det næsthøjeste antal de sidste 10 år, og er dobbelt så højt som for 10 år siden. Det viser et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL.

Læs analysenotatet

Undersøgelse af den aktuelle budgetsituation på folkeskoleområdet

September 2023

I syv ud af ti kommuner er der udsigt til økonomiske forringelser på folkeskolebudgettet for 2024. I knap halvdelen af kommunerne lægges der op til besparelser i form af færre to-lærertimer. Det viser en ny kredsundersøgelse foretaget af Danmarks Lærerforening. Undersøgelsen afdækker foruden forventningerne til budgettet for 2024 også kommunernes generelle økonomiske situation på skoleområdet lige nu, udviklingen de seneste 5 år samt status på skolebudgettet for 2023.

Læs analysen her

Lærernes arbejde med elevtrivsel

August 2023

95 pct. af lærerne har mindst én elev i klassen, som mistrives. De største barrierer for lærernes arbejde med trivsel er manglende tid til den enkelte elev, til relationsarbejdet med og mellem eleverne samt forberedelse af undervisningen. Det viser en ny medlemsundersøgelse blandt lærere i den almene folkeskole, som Danmarks Lærerforening har foretaget.

Se resultaterne af medlemsundersøgelsen her.

Forældrenes perspektiver på trivsel i folkeskolen

August 2023

Forældrene til elever i folkeskolen peger på støj og uro som den største udfordring for deres barns skolegang. Flere timer med to lærere er forældrenes foretrukne løsning på trivselsudfordringerne, og 8 ud af 10 forældre mener, at der er behov for at investere i deres barns skolegang. Det er nogle af de resultater, som en ny undersøgelse blandt forældre til skolebørn, viser. Undersøgelsen er foretaget af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Epinion.

Se resultaterne af undersøgelsen her.

Studielivsundersøgelse – lærerstuderendes perspektiver 2023

August 2023

Knap halvdelen af de lærerstuderende vil søge job i folkeskolen efter endt uddannelse. Mange af dem forventer, at praksischokket bliver en udfordring som nyuddannede lærere i folkeskolen. Det viser en studielivsundersøgelse foretaget af Lærerstuderendes Landskreds. Undersøgelsen afdækker desuden mange andre aspekter af studielivet, herunder trivsel, økonomi og tilfredshed med læreruddannelsen.

Læs rapporten her.

Hver femte lærer i folkeskolen har ikke en læreruddannelse

Maj 2023

19 procent af de lærere, der i 2022 underviste i landets folkeskoleklasser, havde slet ikke en læreruddannelse. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har lavet for Danmarks Lærerforening. I 2012 var tallet kun ca. 10 procent, mens det i 2021 lå på 18 procent.

Læs analysen fra AE

Se kommuneopdelt landkort med andel af ikke-læreruddannede

Antallet af lærere stiger efter mange års nedgang

April 2023

Efter at have været faldende i mange år, er antallet af lærere i folkeskolen begyndt at stige. Kurven er knækket efter indførelsen af lærermilliarden. Fra 2020 til 2022 er der kommet 759 flere lærere i folkeskolen, svarende til en stigning på 1,7 pct. Det viser et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL.

Læs analysenotatet

Mere end hver tredje nyansatte folkeskolelærer har ikke en læreruddannelse

November 2022

En analyse fra AE viser, at mere end hver tredje lærer, der er ansat i folkeskolen de seneste to år, ikke har en læreruddannelse. Hovedparten af de ikke-uddannede nye lærere har en gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse. Undersøgelsen understreger de stigende rekrutteringsudfordringer i folkeskolen.

Læs analysen her

Lærernes oplevelser med inklusion

September 2022

En undersøgelse blandt lærerne på almenområdet i folkeskolen viser, at det kun er i et fåtal af klasser, hvor alle elever trives. Desuden svarer lærerne, at der i næsten alle klasser findes elever, som ikke får deres behov tilgodeset i undervisningen. Lærerne vurderer, at forberedelse og to-lærerordninger er vigtigste parametre for at løfte opgaven med at give alle eleverne i klassen den undervisning, som de har behov for.

Mere end halvdelen af lærerne svarer i undersøgelsen, at der går over en måned før, at de kan få hjælpe fra PPR og at hjælpen kun i mindre grad eller slet ikke er realisérbar i praksis.

Læs analysenotatet

Skolestart og børn med særlige behov

August 2022

En undersøgelse blandt 918 børnehaveklasseledere viser, at langt størstedelen af børnehaveklasselederne oplever, at der er kommet flere børn med særlige behov i børnehaveklasserne. Samtidig oplever de, at der ikke følger ressourcer med de elever, som har særlige behov, når de starter i børnehaveklasse. Næsten fire ud af fem børnehaveklasseledere svarer, at der ikke medfølger ressourcer.

Læs analysenotatet

Skolestart og færdigheder

August 2022

Børnehaveklasseledere vurderer, at børn generelt er mindre klar til at starte i skole end for fem år siden, viser en undersøgelse blandt 918 børneklassehaveledere. 6 ud af 10 børnehaveklasseledere vurderer, at børnene er mindre eller meget mindre klar end de børn, som startede for fem år siden.

Børnehaveklasselederne svarer, at det vigtigste i forbindelse med skolestarten er, at børnene er selvhjulpne. Dernæst at de er gode til at tage hensyn til hinanden, at de er nysgerrige, gode til at modtage en fælles besked, og at de har gå-på-mod. Mindst vigtigt er det ifølge børnehaveklasselederne, at børnene er gode til at bruge digitale devices, kender tallene og bogstaverne.

Læs analysenotatet

Flere undervisningstimer, men mindre investeringer pr. time de sidste 10 år

August 2022

Antallet af undervisningstimer pr. elev er de sidste 10 år steget med 21 pct. Stigningen i timetallet er ikke blevet fulgt af tilsvarende ekstra ressourcer, og prisen pr. undervisningstime pr. elev er derfor faldet med 7 pct. i samme periode. Eleverne i folkeskolen har altså de sidste 10 år fået væsentligt flere undervisningstimer, som der investeres mindre i. Det viser beregninger fra Danmarks Lærerforening på grundlag af tal fra Børne- og Undervisningsministeriet samt Indenrigs- og Boligministeriets nøgletalsdatabase.

Læs analysenotatet

Prisen pr. undervisningstime er faldet med 7 procent på 10 år

August 2022

Siden skoleåret 2011/2012 er det beløb, som anvendes pr. undervisningstime pr. elev, faldet fra 82 kr. til 76 kr. Det svarer til en reduktion på 7 procent. Det viser beregninger fra Danmarks Lærerforening på grundlag af tal fra Børne- og Undervisningsministeriet samt Indenrigs- og Boligministeriets nøgletalsdatabase. Trods en mindre stigning de senere år, er investeringen i folkeskolen pr. time endnu ikke på niveau med niveauet før folkeskolereformen. 

Læs analysenotatet

AE-undersøgelse om dimittendflugt fra folkeskolen

April 2022

En ny AE-undersøgelse viser, at fire ud af 10 af de nyuddannede lærere, der blev færdiguddannet i 2015, er uden for folkeskolen, fem år efter de blev færdiguddannet. Det kalder på en national handleplan, mener Danmarks Lærerforening.

Læs analysen

Antallet af lærere uden for folkeskolen stiger

November 2021

Fire ud af 10 læreruddannede arbejdede i 2020 uden for folkeskolen. Det viser en ny analyse, som AE-rådet har lavet for Danmarks Lærerforening. Ud af i alt 71.200 uddannede lærere på arbejdsmarkedet i 2020 var de 28.400 ansat uden for folkeskolen. Det er en stigning på 1900 lærere siden 2017. 

Læs analysen ”4 ud af 10 læreruddannede arbejder ikke i folkeskolen”

Anvendelse af frihedsgrader i folkeskolen

November 2021

Danmarks Lærerforening har gennemført en undersøgelse, der afdækker om de muligheder og frihedsgrader, der blev aftalt i forbindelse med ’Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelse’ er blevet anvendt i kommuner og skoler. Undersøgelsen viser, at størstedelen af landets kommuner gør brug af mulighederne i den politiske aftale. Særligt muligheden for at konvertere understøttende undervisning anvendes ofte. I alt 84 % af kommunerne har skoler, der konverterer understøttende undervisning.

Læs undersøgelsen

Mere tid til klassefællesskabet

August 2021

I perioden fra 12. til 25. maj 2021 gennemførte Danmarks Lærerforening en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medlemmer bortset fra studerende, pensionister og medlemmer med ledelsesfunktioner.

Læs analysenotatet 

94% vil gerne skrue op for tolærerordninger

Juni 2021

I maj 2021 gennemførte Danmarks Lærerforening en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medlemmer (bortset fra studerende, pensionister og medlemmer med ledelsesfunktioner). Undersøgelsen viste, at et stort flertal af lærerne i folkeskolen mener, at der bør være flere lektioner med to lærere i klassen fremover. 

Læs undersøgelse om flere timer med to lærere

For få skoler har ansat lærere med en praktikvejlederuddannelse

Maj 2021

På ca. 4 ud af 10 skoler som har lærerstuderende i praktik, er der ingen lærere, som har taget uddannelsen som praktikvejleder. På 26 % af skolerne har lærerne ingen efteruddannelse som praktiklærer overhovedet. Det viser en analyse, som Danmarks Lærerforening har lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt tillidsrepræsentanter på landets kommunale folkeskoler. Den politiske målsætning fra 2012 om, at alle praktikskoler har mindst én uddannet praktiklærer, er dermed ikke nået.

Læs analysenotatet

Praktikvejlederuddannelse giver bedre forudsætninger for praktiklærere

Maj 2021

Epinion har foretaget en undersøgelse blandt praktiklærere om praktikvejlederuddannelsen. Praktikvejlederuddannelsen udbydes på professionshøjskolerne og svarer til 10 ECTS-point. Undersøgelsen er baseret på 14 interviews og peger på, hvordan praktikvejlederuddannelsen giver bedre forudsætninger for at yde en god vejledning til de lærerstuderende. Undersøgelsen kan dog ikke konkludere, at praktikvejlederuddannelsen i sig selv skaber et bedre praktikforløb for lærer og lærerstuderende.

Læs undersøgelsen

Tilstedeværelse og arbejdsforhold på specialskoler i en tid med nedlukning af det omkringliggende samfund.

Februar 2021

Medlemsundersøgelse blandt lærere på regionale og kommunale specialskoler for børn i perioden med nedlukning af det omkringliggende samfund.

Læs analysenotatet her

Seksuel chikane blandt lærere på folkeskoler

November 2020

4 pct. af de adspurgte lærere har været udsat for seksuel chikane på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder. Det viser en ny undersøgelse fra DLF. Det er oftest kolleger til lærerne, som udsætter dem for seksuel chikane. Undersøgelsen viser derudover, at et flertal af de adspurgte lærere ikke ved, om der på deres arbejdsplads er aftalt politik/retningslinjer i forhold til at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Læs Analysenotat her

Lærernes oplevelser af trivsel og undervisning  i folkeskolen under COVID-19-forløbet

Lærernes oplevelser af trivsel og undervisning i folkeskolen under COVID-19-forløbet

September 2020

Medlemsundersøgelser fra Danmarks Lærerforening i perioden med nedlukning og genåbning af folkeskolen i foråret 2020.

Hent publikationen

Nødundervisning i forbindelse med covid19-nedlukningen

April 2020

Undersøgelse blandt lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen om nødundervisning under covid-19-nedlukningen.

Læs hele undersøgelsen

Flere elever går i meget store klasser

December 2019

Den gennemsnitlige klassekvotient i folkeskolen er steget fra 20,4 elever pr. klasse i 2009 til 21,7 elever pr. klasse i 2019. Det viser tal fra  Social-og indenrigsministeriet. 
Dette er i høj grad et resultat af, at flere elever nu går i meget store klasser med 25 eller flere elever. Tal fra Børne- og undervisningsministeriet viser, at 28 pct. af alle elever  går i klasser med 25 eller flere elever, hvor det i 2009/10 var 17 pct. Andelen af elever, der går i meget store klasser, er dermed steget med 64 pct. Klassekvotienten er siden 2009 steget i 90 af de 98 kommuner.

 

Læs analysenotatet her

26.500 læreruddannede uden for folkeskolen

April 2019

37 procent af lønmodtagerne med en læreruddannelse som højest fuldførte uddannelse var i 2017 ansat uden for folkeskolen. Andelen har været stigende siden 2014. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har lavet i samarbejde med Danmarks Lærerforening. 9.500  læreruddannede var ansat i private grundskoler og 17.000 var ansat helt uden for grundskolen.

Læs hele analysen her

Betydningen af lokale arbejdstidsaftaler for fastholdelse af folkeskolelærere

Maj 2018

En ny rapport fra Analyse & Tal giver et overblik over de indgåede lokalaftaler i skoleåret 2017/2018. Analysen viser, at omfattende lokalaftaler med 8 eller flere aftaleelementer kan spille en afgørende rolle for fastholdelse og rekruttering af lærere i folkeskolen.

Læs analysen her