Alle analyser

Mere tid til klassefællesskabet

August 2021

I perioden fra 12. til 25. maj 2021 gennemførte Danmarks Lærerforening en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medlemmer bortset fra studerende, pensionister og medlemmer med ledelsesfunktioner.

Læs analysenotatet her

94% vil gerne skrue op for tolærerordninger

Flere timer med to lærere

Juni 2021

I perioden fra 12. til 25. maj 2021 gennemførte Danmarks Lærerforening en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medlemmer bortset fra studerende, pensionister og medlemmer med ledelsesfunktioner. Undersøgelsen viste, at et stort flertal af lærerne i folkeskolen mener, at der bør være flere lektioner med to lærere i klassen fremover. 

For få skoler har ansat lærere med en praktikvejlederuddannelse

For få skoler har ansat lærere med en praktikvejlederuddannelse

Maj 2021

På ca. 4 ud af 10 skoler som har lærerstuderende i praktik, er der ingen lærere, som har taget uddannelsen som praktikvejleder. På 26 % af skolerne har lærerne ingen efteruddannelse som praktiklærer overhovedet. Det viser en analyse, som Danmarks Lærerforening har lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt tillidsrepræsentanter på landets kommunale folkeskoler. Den politiske målsætning fra 2012 om, at alle praktikskoler har mindst én uddannet praktiklærer, er dermed ikke nået.

Læs analysenotatet her

Praktikvejlederuddannelse giver bedre forudsætninger for praktiklærere

Praktikvejlederuddannelse giver bedre forudsætninger for praktiklærere

Maj 2021

Epinion har foretaget en undersøgelse blandt praktiklærere om praktikvejlederuddannelsen. Praktikvejlederuddannelsen udbydes på professionshøjskolerne og svarer til 10 ECTS-point. Undersøgelsen er baseret på 14 interviews og peger på, hvordan praktikvejlederuddannelsen giver bedre forudsætninger for at yde en god vejledning til de lærerstuderende. Undersøgelsen kan dog ikke konkludere, at praktikvejlederuddannelsen i sig selv skaber et bedre praktikforløb for lærer og lærerstuderende.

Læs undersøgelsen her

18 procent af lærerne i folkeskolen er ikke læreruddannede

April 2021

Andelen af de ansatte i lærerstillinger i folkeskolen, som ikke har en læreruddannelse, er steget fra 10,3 pct. i 2012 til 18,1 pct. i 2019. Mere end hver tiende havde i 2019 slet ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, har lavet af uddannelsesbaggrunden blandt kommunalt ansatte i lærerstillinger i folkeskolen. Det er især på Sjælland, Lolland og Falster, at mange af lærerne mangler en læreruddannelse. I Frederikssund er det eksempelvis hele 34 procent, mens det i Silkeborg kun er 5,5 procent.

Læs rapport om færrere lærere med en læreruddannelse

Se kommuneopdelt landkort med andel af ikke læreruddannede

Betydeligt færre lærere til mange flere undervisningstimer

Februar 2021

Siden skoleåret 2009/10 er elevernes timetal i folkeskolen steget med 25 procent. Dette er først og fremmest en konsekvens af folkeskolereformen i 2014. Men antallet af lærere i folkeskolen er ikke steget sammen med timetallet. Tværtimod er antallet af lærere i samme periode faldet med 18 procent. Det viser beregninger på data fra KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, og fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Læs analysenotatet

Tilstedeværelse og arbejdsforhold på specialskoler i en tid med nedlukning af det omkringliggende samfund.

Februar 2021

Medlemsundersøgelse blandt lærere på regionale og kommunale specialskoler for børn i perioden med nedlukning af det omkringliggende samfund.

Læs analysenotatet her

19 procent færre lærere i folkeskolen

December 2020

Antallet af lærere i folkeskolen er faldet med 10.344 fra august 2009 til august 2020. Det viser et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL. 10.344 færre lærere svarer til et fald på 19 procent. I samme periode er elevtallet kun faldet med ti procent.

Læs analysenotatet her

Prisen pr. undervisningstime er faldet med 17 procent

Oktober 2020

Prisen pr. undervisningstime pr. elev i folkeskolen er faldet med 17 procent fra skoleåret 2009/10 til skoleåret 2019/20. Det viser beregninger fra Danmarks Lærerforening på grundlag af tal fra Børne- og Undervisningsministeriet samt Social- og Indenrigsministeriet. Faldet sker som følge af, at folkeskolereformen, som blev implementeret i 2014, medførte en betydelig forøgelse af elevernes timetal. Dette er kun i begrænset omfang blevet finansieret gennem tilførsel af nye ressourcer. Dertil kommer, at der i årene op til folkeskolereformen blev gennemført betydelige besparelser på folkeskoleområdet.

Læs analysenotatet her.

Seksuel chikane blandt lærere på folkeskoler

November 2020

4 pct. af de adspurgte lærere har været udsat for seksuel chikane på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder. Det viser en ny undersøgelse fra DLF. Det er oftest kolleger til lærerne, som udsætter dem for seksuel chikane. Undersøgelsen viser derudover, at et flertal af de adspurgte lærere ikke ved, om der på deres arbejdsplads er aftalt politik/retningslinjer i forhold til at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Læs Analysenotat her

Lærernes oplevelser af trivsel og undervisning  i folkeskolen under COVID-19-forløbet

Lærernes oplevelser af trivsel og undervisning i folkeskolen under COVID-19-forløbet

September 2020

Medlemsundersøgelser fra Danmarks Lærerforening i perioden med nedlukning og genåbning af folkeskolen i foråret 2020.

Hent publikationen

Nødundervisning i forbindelse med covid19-nedlukningen

April 2020

Undersøgelse blandt lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen om nødundervisning under covid-19-nedlukningen.

Læs hele undersøgelsen

Flere elever går i meget store klasser

December 2019

Den gennemsnitlige klassekvotient i folkeskolen er steget fra 20,4 elever pr. klasse i 2009 til 21,7 elever pr. klasse i 2019. Det viser tal fra  Social-og indenrigsministeriet. 
Dette er i høj grad et resultat af, at flere elever nu går i meget store klasser med 25 eller flere elever. Tal fra Børne- og undervisningsministeriet viser, at 28 pct. af alle elever  går i klasser med 25 eller flere elever, hvor det i 2009/10 var 17 pct. Andelen af elever, der går i meget store klasser, er dermed steget med 64 pct. Klassekvotienten er siden 2009 steget i 90 af de 98 kommuner.

 

Læs analysenotatet her

17 procent af lærerne i folkeskolen er ikke læreruddannede

November 2019

Andelen af de ansatte i lærerstillinger i folkeskolen, som ikke har en læreruddannelse, er steget fra 10,1 pct. i 2012 til 16,9 pct. i 2017. Knap hver tiende  havde i 2017 slet ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. Det viser en analyse, som Analyse og Tal  har lavet af uddannelsesbaggrunden blandt kommunalt ansatte i lærerstillinger i folkeskolen. Det er især på Sjælland, Lolland og Falster, at mange af lærerne mangler en læreruddannelse. I Halsnæs er det hele 33 procent, mens det i Silkeborg kun er fire procent.

Læs analysen med tal for hver enkelt kommune

Se kommuneopdelt landkort med andel af ikke læreruddannede

Fortsat stor brug af løse vikarer i folkeskolen

April 2019

Et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL, viser, at brugen af timelønnede løse vikarer i folkeskolen i skoleåret 2017/2018 er steget med 92 procent sammenlignet med skoleåret 2012/13.

Læs hele analysen her

26.500 læreruddannede uden for folkeskolen

April 2019

37 procent af lønmodtagerne med en læreruddannelse som højest fuldførte uddannelse var i 2017 ansat uden for folkeskolen. Andelen har været stigende siden 2014. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har lavet i samarbejde med Danmarks Lærerforening. 9.500  læreruddannede var ansat i private grundskoler og 17.000 var ansat helt uden for grundskolen.

Læs hele analysen her

Betydningen af lokale arbejdstidsaftaler for fastholdelse af folkeskolelærere

Maj 2018

En ny rapport fra Analyse & Tal giver et overblik over de indgåede lokalaftaler i skoleåret 2017/2018. Analysen viser, at omfattende lokalaftaler med 8 eller flere aftaleelementer kan spille en afgørende rolle for fastholdelse og rekruttering af lærere i folkeskolen.

Læs analysen her

Flere lærere har forladt folkeskolen siden indgrebet i lærerens arbejdstid i 2013

Maj 2018

Sammenlignet med niveauet for  lærerafgang før indgrebet i lærernes arbejdstid i 2013  har indtil videre ekstra 4.000 folkeskolelærere forladt folkeskolen. Det viser en analyse foretaget for Danmarks Lærerforening via en specialkørsel fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

 

Læs analysen her

Meningsmåling fra Epinion: Danskerne har større sympati for lærerne end arbejdsgiverne

April 2018

51 pct. af danskerne har størst sympati for lærerne. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion. Undersøgelsen måler danskernes fordeling af sympati mellem parterne på lærerområdet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. 

Læs analysenotatet her

Styringen af skoleområdet bør gentænkes

August 2017

I takt med, at styringen af folkeskolens indhold er blevet centraliseret, og kommunernes økonomi strammes og reguleres, udhules ansvarsfordelingen mellem beslutningstagerne. Det konkluderer Cevea i en ny rapport, der anbefaler to mulige strategier for en klarere fordeling af ansvar og økonomi inden for skoleområdet.

Læs rapporten her

81 kommuner forkorter skoledagen

August 2017

En ny undersøgelse blandt de kommunale skolechefer viser, at 81 af kommunerne forkorter skoledagen i skoleåret 2017/18 for en eller flere klasser i mindst én undervisningstime. På skoleniveau bliver skoledagen forkortet på 45 pct. af folkeskolerne. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget.

Læs analysenotatet her

Eleverne er kernen i det gode lærerarbejdsliv

Marts 2017

Oxford Research har gennemført en undersøgelse af, hvilke faktorer der har betydning for det gode lærerarbejdsliv. Rapporten viser, at eleverne fortsat er i centrum, når lærerne selv skal sætte ord på, hvad der er væsentligt for dem. Samtidig oplever lærerne, at kerneopgaven ændrer karakter med større fokus på det faglige og en nedprioritering af den almene dannelse, og at de praktiske rammevilkår med manglende tid og ressourcer skaber ’standardvarer’ i undervisningen.

Læs hele rapporten her

Under halvdelen af de meritlæreruddannede underviser i folkeskolen

Maj 2016

I efteråret 2013 var der uddannet 6502 meritlærere, men kun 3.208 af disse var ansat i hovedbeskæftigelse som folkeskolelærer på en almindelig folkeskole. Det viser en sammenkobling af tal fra henholdsvis Danmarks Statistik og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs hele analysen her

17.000 lærere har valgt skolen fra

Marts 2016

At man har en læreruddannelse er ikke ensbetydende med, at man vælger et job i folkeskolen. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har lavet i samarbejde med Danmarks Lærerforening. Helt konkret arbejdede 23 procent af de læreruddannede i september 2014 uden for grundskolen.

Læs hele analysen her

Tre ud af fire kommuner oplever rekrutteringsproblemer

Januar 2016

75 pct. af kommunerne har inden for det seneste år oplever problemer med at rekruttere læreruddannede til de ledige stillinger på kommunens folkeskoler. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Lærerforening har foretaget blandt foreningens lokale kredse. I 94 pct. af kommunerne betyder manglen på lærere, at der ansættes ikke-læreruddannede vikarer i stillingen.

Læs hele analysen her

Budgetsituation for 2016: lavere serviceniveau i folkeskolen

September 2015

I 44 kommuner lægges der op til et lavere serviceniveau i folkeskolen næste skoleår, og kun i tre kommuner lægges der op til et højere serviceniveau. Det viser en undersøgelse af budgetsituationen for 2016, som den var den 21. september 2015. Besparelserne går blandt andet ud over støtten til elever med særlige behov samt lærernes forberedelse og efterbehandling af undervisningen.

Læs hele analysen

Se Danmarkskort over udviklingen i serviceniveauet i folkeskolen

Højt sygefravær efter folkeskolereform

Juni 2015

Lærernes sygefravær steg 27 procent i 2. halvår af 2014, hvor folkeskolereformen trådte i kraft. Det viser beregninger på en specialkørsel fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Læs analysenotat

Medlemmernes vurdering af den understøttende undervisning

Januar 2015

Danmarks Lærerforening har gennemført en medlemsundersøgelse af den understøttende undervisning, som blev indført med folkeskolereformen. Undersøgelsen viser blandt andet, at den understøttende undervisning især styrker elevernes faglige udbytte, når der er fuldt overlap mellem de elever, lærerne har i den fagopdelte og den understøttende undervisning, og når den understøttende undervisning planlægges i et samarbejde mellem skolens medarbejdere.

Læs analysenotat

60 pct. af lærerne oplever øget sygefravær på deres skole

November 2014

I en ny medlemsundersøgelse vurderer 60 pct. af de adspurgte, at sygefraværet blandt de ansatte på deres skole er steget i dette skoleår, sammenlignet med sidste skoleår. Undersøgelsen viser også en øget andel, som føler sig stressede.

Læs analysenotat her

Lærerne oplever, at de har for lidt tid til forberedelse

Oktober 2014

88 procent af lærerne oplever at have for lidt tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Det betyder blandt andet mindre undervisningsdifferentiering, mere lærebogsundervisning og færre skriftlige opgaver til eleverne. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra Danmarks Lærerforening.

Læs analysenotatet her

Danmark sakker bagud mht. investering i grundskolen

Oktober 2014

Ni af de OECD-lande, som vi normalt sammenligner os med, investerer mere pr. elev i grundskolen, end Danmark gør. Dermed har Danmark tabt terræn. Det viser en analyse af tal fra OECD.

Læs hele analysenotatet her 

Mange lærere oplever forringede støttemuligheder til inkluderede elever

Oktober 2014

63 pct. af de lærere, der svarer at de har inkluderede elever, oplever forringede støttemuligheder til disse elever. Og 84 pct. mener ikke, at de inkluderede elever får det undervisningstilbud, de har krav på. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra Danmarks Lærerforening.

Læs analysenotatet her

Godt psykisk arbejdsmiljø giver bedre kvalitet

Oktober 2014

En ny MEGAFON-undersøgelse blandt 2700 kommunalt og regionalt ansatte viser en tydelig sammenhæng mellem et godt psykisk arbejdsmiljø, lavere sygefravær og mulighederne for at udføre et godt stykke arbejde. 

Læs hele analysenotatet her

Forældre savner støtte til inkluderede børn

September 2014

Blandt de forældre, hvis børn går i klasse med børn med adfærds- eller indlæringsmæssige vanskeligheder, mener to ud af tre ikke, at der er tilstrækkelige støtteforanstaltninger til disse børn. Det viser en undersøgelse som Epinion har lavet for Danmarks Lærerforening.

Læs undersøgelsen

Ny analyse: 7,4% af folkeskolens udgifter går til ledelse og administration

September 2014

Kommunerne bruger 3,9 mia. kr. årligt  på ledelse og administration af folkeskolen, svarede til 7,4% af folkeskolens samlede udgifter. Det viser en undersøgelse, som BDO Consulting har foretaget for Danmarks Lærerforening. De 3,9 mia. kr. inkluderer blandt andet udgifterne til den daglige ledelse på landets 1300 folkeskoler og til den pædagogiske udviklingsindsats i forvaltningen. BDO pointerer, at undersøgelsen ikke tager stilling til, om udgifterne er ”for høje” eller ”for lave”.

Se undersøgelsen

Ny analyse fra BDO - 13 pct. mindre pr. elev på de almindelige skoler

September 2014

Fra 2002 til 2013 er udgifterne pr. elev til undervisningen på de almindelige folkeskoler faldet med 13 pct. I 2012 og 2013 blev der sparet både på de almindelige folkeskoler og på specialskolerne. Det viser en ny beregning fra BDO Consulting (tidligere BDO  Kommunernes Revision), som opdaterer en tidligere opgørelse med tal for 2013. En detaljeret metodebeskrivelse findes i den oprindelige rapport.

Læs notatet om den opdaterede analyse

Se BDO's tabelrapport med de opdaterede tal

Læs den oprindelige rapport om udviklingen 2002 - 2009

Foreløbig budgetsituation for 2015: lavere serviceniveau i folkeskolen

September 2014

I 40 kommuner lægges der op til et lavere serviceniveau i folkeskolen næste skoleår, og kun i tre kommuner lægges der op til et højere serviceniveau. Det viser en undersøgelse af den foreløbige budgetsituation for 2015. Besparelserne går blandt andet ud over støtten til elever med særlige behov, vikardækningen og lærernes forberedelse af undervisningen.

Se hele analysen 

Se Danmarkskort over udviklingen i serviceniveauet i folkeskolen

Langt fra arbejdspladser til alle lærere i det nye skoleår

August 2014

Ny undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter på 971 folkeskoler viser, at kun 26 procent vurderer, at der til skolestart 'i høj grad' vil være skabt rimelige fysiske rammer på skolen til, at lærerne kan lave deres forberedelse på skolen.

Læs undersøgelsen her

Forældre: Lærerne er rigtig vigtige for samfundet

Juli 2014

Når forældre til børn i folkeskolen vurderer forskellige faggruppers betydning for samfundet, giver de i gennemsnit folkeskolelærerne vurderingen 8,55 på en skala fra 0 til 10. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion. 

Læs undersøgelsen

 

Lærerne mangler information om næste skoleår

Juni 2014

På halvdelen af skolerne har lærerne  ikke et konkret billede af , hvordan elevernes skoledag kommer til at se ud i næste skoleår.  Og på 86 procent af skolerne har lærerne ikke et klart billede af indholdet i den understøttende undervisning og hvordan den udføres i praksis. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Lærerforening.

Læs undersøgelsen

Forældre: Investér i folkeskolen

Juni 2014

71 pct. af forældre til børn i folkeskolen mener, at der er behov for at investere flere penge i deres barns skole. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion. 

Læs undersøgelsen

Forældre: Vigtigt at børnene møder arbejdsmarkedet via skolen

Juni 2014

En ny undersøgelse fra Epinion viser, at 76 pct. af forældre til børn i folkeskolen mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at deres børn møder arbejdsmarkedet via skolen. Arbejdsmarkedet er her bredt defineret som virksomheder, kulturinstitutioner, organisationer mv.

Læs undersøgelsen

Forældre ønsker sammenhæng mellem almindelig undervisning og understøttende undervisning

Juni 2014

Med folkeskolereformen bliver der til august indført understøttende undervisning. En ny undersøgelse fra Epinion viser, at ni ud af 10 forældre til børn i folkeskolen anser det for vigtigt eller meget vigtigt, at der er sammenhæng mellem den almindelige undervisning og den understøttende undervisning.

Læs undersøgelsen

Lærerne i 10 frontløberkommuner er kritiske over for inklusionen

April 2014

I 2012 indgik 10 kommuner et samarbejde med Undervisningsministeriets Inklusionsrådgivning. To år efter mener 82 pct. af de lærere i de 10 kommuner, der har inkluderede elever, at de inkluderede elever ikke får det undervisningstilbud, de har krav på.

Læs hele undersøgelsen her

Forældre savner respekt om lærerne og ro i klassen

Marts 2014

Hver tredje forælder vurderer ikke, at der er en passende respekt blandt elever og forældre om lærerne i deres barns klasse. Samtidig vurderer knap to ud af tre, at der er børn i klassen, der forstyrrer undervisningen mere end rimeligt.

Læs undersøgelsen

Lærernes overvejelser om jobskifte

Marts 2014

Knap hver tredje lærer har inden for det seneste år overvejet at søge job i en anden kommune pga. arbejdsforholdene i deres nuværende arbejdskommune. Og to ud af tre har overvejet helt at forlade faget.

Læs undersøgelsen 

Få ekstra lærere til stor folkeskolereform

December 2013

Der bliver kun ansat nogle få hundrede ekstra lærere  i 2014, når folkeskolereformen med flere timer til eleverne  skal gennemføres. Hvis ikke lærerne skulle undervise flere timer, skulle der have været ansat yderligere 5000 lærere.

Det viser en undersøgelse af de vedtagne kommunale skolebudgetter for 2014.

Læs undersøgelsen

Forældre foretrækker lærere i lektiehjælpen

November 2013

Til næste skoleår skal alle skoler indføre lektiehjælp. To ud af tre forældre mener, at lektiehjælpen udelukkende eller overvejende bør varetages af lærere, mens blot to pct. ønsker, at det overvejende er pædagoger. Det viser en undersøgelse fra Epinion.

Læs undersøgelsen 

Halvdelen af forældrene forventer ikke at melde deres børn til lektiehjælp

November 2013

Fra næste skoleår skal alle skoler indføre lektiehjælp. En ny undersøgelse fra Epinion viser, at knap halvdelen af forældrene ikke forventer, at deres barn som udgangspunkt vil blive tilmeldt lektiehjælpen. 

Læs undersøgelsen

47 pct. af forældrene mener, at der er for mange elever i klassen

November 2013

Knap halvdelen af forældrene til børn i folkeskolen mener, at der er for mange elever i klassen i forhold til mulighederne for at få opmærksomhed og hjælp fra læreren. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion.

Læs undersøgelsen 

Forældre: Inkluderede børn påvirker de andre børns udbytte

November 2013

Blandt forældre hvis barn går i klasse med børn med adfærds- eller indlæringsvanskeligheder, vurderer 62 pct., at deres barns udbytte af undervisningen er negativt påvirket. Det viser en spørgeskemaundersøgelse fra Epinion

Læs hele undersøgelsen

Forældre: Skolepolitikken påvirker vores stemmeafgivelse til kommunalvalget

November 2013

For knap tre ud af fire forældre har kandidaternes skolepolitik stor eller nogen betydning for, hvor de sætter deres kryds til kommunalvalget. Samtidig mener mere end halvdelen ikke, at politikerne i deres kommune har prioriteret skoleområdet tilstrækkeligt højt de seneste fire år. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion.

Læs hele undersøgelsen

Foreløbige budgetsituation for 2014: Lærerne skal undervise mere

Oktober 2013

Mindst ni ud af ti kommuner har planer om markant at øge det antal timer, lærerne underviser i det kommende skoleår. Og tre ud af fire af de kommuner, der hæver antallet af lærernes undervisningstimer gør det med to timer eller mere om ugen. Det viser en undersøgelse af den foreløbige budgetsituation for 2014

Læs undersøgelsen

Blot 28 pct. af forældrene går ind for obligatoriske heldagsskoler

Februar 2013

Forældrene er meget splittede i spørgsmålet om obligatoriske heldagsskoler, som er et kernepunkt i regeringens folkeskolereform: 28 pct. mener, at heldagsskolen skal være obligatorisk for alle skoler, mens 37 pct. mener, at det skal afgøres individuelt. 30 pct. er generelt imod heldagsskoler. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Danmarks Lærerforening.

Læs hele undersøgelsen

Forældrene prioriterer velforberedte lærere over flere timer

Februar 2013

Tre ud af fire forældre er helt eller overvejende enige i, at det har større betydning for elevernes udbytte af undervisningen, at lærerne er velforberedte, end at eleverne får flere timer. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Danmarks Lærerforening blandt forældre til børn i folkeskolen.

Læs hele analysen

Under 30 pct. af lærerne er uddannet i alle de fag, de underviser i

December 2012

71 pct. af lærerne i den danske folkeskole underviser i fag, som de ikke har specialiseret sig i på læreruddannelsen, de såkaldte linjefag. I væsentlige fag som dansk, matematik og natur/teknik undervises mange elever af lærere, som ikke er uddannet i disse fag. Det viser en ny undersøgelse, som Megafon har gennemført.

Læs hele analysen

Forældre: Der mangler støtte i folkeskolen til børn med særlige behov

November 2012

67 pct. af de forældre, hvis barn går i klasse med børn med adfærds- eller indlæringsmæssige problemer, mener ikke, at der er støtteforanstaltninger nok til disse børn. Ifølge forældrene er det en af de største udfordringer for folkeskolen. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har gennemført for Danmarks Lærerforening.

Læs hele analysen

Forældre: Højst 24 elever i klassen ville styrke folkeskolen

November 2012

Ni ud af 10 forældre til børn i folkeskolen er helt eller overvejende enige i, at det vil styrke den danske folkeskole, hvis der højst er 24 elever i klassen. Og 69 pct. af de forældre, hvis barn går i en klasse med mere end 24 elever, synes at der er for mange elever i forhold til mulighederne for at få opmærksomhed og hjælp fra læreren.

Læs hele analysen

Endelige budgetter for 2013: Hver tredje kommuner forringer folkeskolen

November 2012

32% af kommunerne forringer folkeskolens serviceniveau i 2013, særligt på støtten til elever med særlige behov. Det viser Danmarks Lærerforenings undersøgelse af de vedtagne skole-budgetter. Forringelserne af folkeskolen rammer ekstra bredt i Nordjylland, på Fyn og i Nordsjælland.

Læs notat om de landsdækkende resultater

Læs notat om de geografiske forskelle

Se Danmarkskort over udvikling i folkeskolens serviceniveau

Se Danmarkskort over udvikling i støtte til elever med særlige behov, der undervises i normalklassen.

 

Lærerne: Vi mangler kompetencer til at håndtere elever med særlige behov

November 2012

Næsten samtlige lærere, som underviser normalklasser, har i dag elever med faglige, sociale eller adfærdsmæssige udfordringer i deres klasser. Men tre ud af fire mener ikke, at de har tilstrækkelige kompetencer til at løfte den såkaldte inklusionsopgave. Det viser en ny undersøgelse, som Megafon har foretaget for Danmarks Lærerforening.

Læs hele analysen

Forældre mærker tydeligt besparelserne i folkeskolen

September 2012

Godt syv ud af 10 forældre har oplevet besparelser på deres barns/børns folkeskole i løbet af de seneste to år. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn i folkeskolen, som Epinion har gennemført på vegne af Danmarks Lærerforening.

Læs hele analysen

 

Planlægning af skoleåret 2012/13: Besparelser betyder forringet undervisningstilbud

Juni 2012

Støtten til elever med særlige behov vil blive forringet i skoleåret 2012/13, og der vil blive sparet på undervisningsmidler og der vil være mindst 24 elever i 38 % af klasserne. Det er nogle af konsekvenserne af de kommunale skolebudgetter for 2012, viser en spørgeskemaundersøgelse blandt tillidsrepræsentanter på landets folkeskoler.

Læs hele analysen

 

Lærere, forældre og erhvervsliv: Behov for øget fokus på it i undervisningen

Maj 2012

Lærerne ser et meget stort udbytte af at anvende it i under-visningen. Men lærere og forældre mener ikke, at skolerne har tilstrækkeligt fokus på, hvordan it kan styrke elevernes udbytte. Det er ellers afgørende, mener både forældre og erhvervsliv. Det viser tre nye undersøgelser, som Danmarks Lærerforening har fået gennemført i samarbejde med Dansk Erhverv.


Læs hele analysen

Hver tredje kommune har ikke en strategi for inklusion

Maj 2012

Hver tredje kommune har ikke en overordnet strategi for, hvordan man vil styrke almenundervisningen via forskellige indsatser, så skolerne bliver mere inkluderende. Og kun ca. halvdelen af kommunerne har inddraget lærerne i kommunens arbejde med inklusion. Det viser en ny spørgeskema-undersøgelse, som Danmarks Lærerforening har foretaget blandt foreningens lokale kredse.


Læs hele undersøgelsen

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress

Maj 2012

Hele 11 pct. af medlemmerne af Danmarks Lærerforening føler sig i meget høj eller høj grad sig udbrændte på grund af deres arbejde. En tilsvarende andel føler virkelig meget eller ret meget stress. Det viser en ny arbejdsmiljøundersøgelse, som FTF har foretaget blandt bl.a. over 2000 medlemmer af Danmarks Lærerforening.

Læs hele analysen 

Gode erfaringer med inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning

Maj 2012

Lærere og børnehaveklasseledere i indskolingen vurderer, at de holdtimer der er tildelt med Knæk Kurven, har bidraget til at gøre skolen mere inkluderende. De oplever, at de har fået bedre inklusionskompetencer. Der er dog behov for endnu mere kompetenceudvikling, og inklusionsprojektet påvirkes af den overordnede økonomiske situation i kommunens skolevæsen. Det viser en evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning. 

Læs hele undersøgelsen

Lærerne: Kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere

Februar 2012

Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen og arbejdsmiljøet er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse fra hovedorganisationen FTF blandt organisationens offentligt ansatte medlemmer

Læs hele undersøgelsen

Endelige budgetter for 2012: Besparelser for 333 mio. kr. på folkeskolen

November 2011

60 ud af 98 kommuner sparer på folkeskolen i 2012. Tilsammen sparer de 333 mio. kr., og det er vel at mærke udover de besparelser, der er en direkte følge af et lavere elevtal. Det viser Danmarks Lærerforenings undersøgelse af de endelige kommunale budgetforlig.

Læs hele undersøgelsen

Lærerne: Der mangler ressourcer til inklusion af elever med særlige behov

September 2011

Lærerne mangler ordentlige rammer, ressourcer og vejledning for at kunne inkludere flere elever med særlige behov i normalklasserne. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Megafon har gennemført på vegne af Danmark Lærerforening blandt et repræsentativt udsnit af lærerne.

Læs hele undersøgelsen

Planlægning af skoleåret 2010/11: Besparelser betyder færre timer og flere elever i klasserne

Maj 2010

I skoleåret 2010/11 får eleverne på 62 % af folkeskolerne færre timer end Undervisningsministeriet anbefaler med sit vejledende timetal. Og der kommer flere elever i klasserne: I hver fjerde klasse vil der være mindst 24 elever. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Lærerforening har foretaget blandt tillidsrepræsentanterne på landets skoler.

Læs hele undersøgelsen

Befolkningen: Omprioriteringer i den offentlige sektor skal styrke folkeskolen

Maj 2011

65 pct. af befolkningen på 18-70 år er enige i, at der skal foretages omprioriteringer i den offentlige sektor, så folkeskolen får tildelt flere ressourcer. Og 40 pct. er villige til at betale mere i skat for at få en bedre folkeskole. Det viser en befolkningsundersøgelse, gennemført af Analyse Danmark for Danmarks Lærerforening.

Læs hele undersøgelsen

Endelige budgetter for 2011: Besparelser for over 600 mio. kr. på folkeskolen

Oktober 2010

Danmarks Lærerforening har spurgt foreningens lokale kredse, om der er besparelser på folkeskolen i de kommunale budgetforlig for 2011. Undersøgelsen viser, at der er besparelser på folkeskolen i 74 ud af de 86 kommuner, som kredsenes besvarelser vedrører. Samlet set spares der i de 74 kommuner over 600 mio. kr. i 2011.

Læs hele undersøgelsen

Fup og fakta om lærernes undervisningstid

Oktober 2010

Det postuleres ofte, at danske lærere underviser færre timer end lærerne i de fleste OECD-lande. Men der er en række problemer ved OECD´s sammenligninger, som blandt andet skyldes, at OECD tillader landene at bruge meget forskellige opgørelsesmetoder.

Læs hele analysen

Lærerne: God undervisning kræver mere efteruddannelse

September 2010

Otte ud af ti lærere og børnehaveklasseledere mener, at efteruddannelse har stor eller meget stor betydning for, at man kan levere den bedst mulige undervisning. Men næsten halvdelen oplever, at der kun i mindre grad eller slet ikke er mulighed for at deltage i relevant efteruddannelse. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Megafon har foretaget på vegne af Danmarks Lærerforening.

Læs hele undersøgelsen

Naturfagslærerne mangler efteruddannelse

Juni 2010

Halvdelen af de lærere, der underviser i hhv. natur-teknik og geografi, har ikke kompetencer, der svarer til linjefag i de respektive fag. Samtidig får mange afslag på ansøgning om efteruddannelse i naturfag. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Lærerforening har foretaget blandt 625 naturfagslærere.

Læs hele undersøgelsen

Planlægning af skoleåret 2011/12: Besparelser betyder forringet undervisningstilbud

Maj 2011

Som konsekvens af besparelserne på de kommunale budgetter for 2011, vil støtten til elever med særlige behov blive forringet. Der vil desuden blive sparet på undervisningsmidlerne og lærernes efteruddannelse, og der vil være mindst 24 elever i knap hver tredje klasse. Det viser en spørgeskema-undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter på landets folkeskoler.

Læs hele undersøgelsen

Skolebestyrelsesformænd: Vilkårene for at drive skole er blevet ringere

Maj 2010

To ud af tre skolebestyrelsesformænd vurderer, at vilkårene for at drive deres skole er blevet dårligere i løbet af de fire år, hvor de har siddet i skolebestyrelsen. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Lærerforening har foretaget blandt 522 skolebestyrelsesformænd.

Læs hele undersøgelsen

Unge lærere: Urolige elever er den største udfordring i jobbet

Marts 2010

At undervise og være sammen med eleverne er de største glæder ved jobbet for de unge lærere 30 år. Omvendt er urolige elever og elever med sociale/emotionelle problemer den største udfordring. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Lærerforening har foretaget blandt 413 lærere på 30 år eller derunder.

Læs hele undersøgelsen

Befolkningen: Det er vigtigt med en rummelig folkeskole

Januar 2010

78 pct. af danskerne mener, at det er vigtigt, at folkeskole-klasser rummer elever med forskellig social baggrund og fagligt niveau. Godt halvdelen er åbne over for, at den enkelte klasse opdeles i hold efter fagligt niveau. Det viser en befolkningsundersøgelse, som Analyse Danmark har gennemført på vegne af Danmarks Lærerforening.

Læs hele undersøgelsen

Endelige budgetter for 2010: Mindre støtte til de svage elever

November 2009

I fire ud af ti kommuner forringes folkeskolens serviceniveau i næste skoleår. Det går især ud over støtten til elever med særlige behov. Det viser Danmarks Lærerforenings undersøgelse af de vedtagne kommunale skolebudgetter for 2010.

Læs hele undersøgelsen

Lærerne: Ringere tilbud til elever med særlige behov

September 2009

45 % af lærerne oplever, at kvaliteten af specialundervisnings-tilbuddene er blevet dårligere sammenlignet med for tre år siden. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Megafon har foretaget på vegne af Danmarks Lærerforening blandt 1345 lærere.

 Læs hele undersøgelsen

Udbredt sponsorstøtte og forældrebetaling på skolerne

September 2009

Mere end hver femte skole har inden for de seneste tre år har modtaget sponsorstøtte fra private firmaer. Og på mere end hver tredje skole er der givet forældrebidrag til ekskursioner. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Lærerforening har foretaget blandt tillidsrepræsentanterne på landets skoler.

Læs hele undersøgelsen

Lærerne: Ringere tilbud til elever med særlige behov

September 2009

45 % af lærerne oplever, at kvaliteten af specialundervisnings-tilbuddene er blevet dårligere sammenlignet med for tre år siden. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Megafon har foretaget på vegne af Danmarks Lærerforening.

Læs hele undersøgelsen
 

Tre ud af fire lærere oplever behov for faglig udvikling

August 2009

Kun hver fjerde lærer er linjefagsuddannet i alle de fag, han/hun underviser i. Og hele 73 % føler et behov for faglig udvikling i forhold til deres undervisning i et eller flere fag. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Megafon har foretaget på vegne af Danmarks Lærerforening blandt 1345 lærere.

Læs hele undersøgelsen

Lærerne er godt rustede til forældresamarbejdet

August 2009

Langt størstedelen af lærerne føler sig rustede til samarbejdet med forældrene. Og hovedparten af oplever, at forældrene er engagerede i undervisningen. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Megafon har foretaget på vegne af Danmarks Lærerforening blandt 1345 lærere.

Læs hele undersøgelsen

Planlægning af skoleåret 2009/10: Færre timer og ringere vilkår for elever med særlige behov

Maj 2009

I skoleåret 2009/10 får eleverne på 60 % af folkeskolerne færre timer end Undervisningsministeriet anbefaler med sit vejledende timetal. Og der bliver ringere støttemuligheder til elever med særlige behov og sparet på indkøb af undervisningsmaterialer, på lejrskoler, ekskursioner og lærernes efteruddannelse.

Læs hele undersøgelsen

Ni ud af ti lærere bruger test i undervisningen

April 2009

89 % af lærerne bruger test i deres undervisning, og det sker hyppigst i fagene matematik, dansk og fysik/kemi. Lærerne anser test for at være særligt anvendelige i relation til den pædagogiske praksis inden for områder som skole/hjem-samarbejde og undervisningsdifferentiering. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Megafon har foretaget på vegne af Danmarks Lærerforening.

Læs hele undersøgelsen

To ud af tre lærere oplever stor arbejdsglæde

Februar 2009

64 % af lærerne oplever i meget høj eller høj grad arbejds-glæde, og det er især samværet med eleverne, selve det at undervise, samt selvstændigheden i jobbet, der giver arbejds-glæde. Omvendt er dokumentationsopgaverne det aspekt af jobbet, der giver mindst arbejdsglæde. Det viser en spørge-skemaundersøgelse, som Megafon har foretaget på vegne af Danmarks Lærerforening blandt 1450 lærere.

Læs hele undersøgelsen

Lærerne: Vi bruger for meget tid på nytteløs dokumentation

Januar 2009

Hele 83 % af lærerne vurderer, at dokumentation fylder mere i deres arbejde i dag end for fem år siden. To ud af tre mener, at de bruger for meget tid på at dokumentere. Og hele 57 % oplever, at dokumentationen kun i mindre grad eller slet ikke bliver brugt. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Megafon har foretaget på vegne af Danmarks Lærerforening blandt 1450 lærere.

Læs hele undersøgelsen

Se de samlede resultater for Danmarks Lærerforening, FOA og BUPL

Analyse fra Mercury Urval: Den rigtige lokalaftale skaber glade kommuner og ansvarlige lærere

December 2006

Mercuri Urval har foretaget en evaluering af, hvad der er sket i de kommuner, hvor man har indgået lokale arbejdstidsaftaler, som bygger på et professionsansvar til lærerne. Rapporten viser, at en arbejdstidsaftale med professionsansvar til lærerne har mange positive gevinster.

Læs hele analysen