Alle analyser

Antallet af timer med løse vikarer er stigende

November 2022

I skoleåret 2021/2022 blev der anvendt timelønnede lærere (løse vikarer) i folkeskolen i et omfang, der svarer til 1.924 fuldtidsstillinger. Det er det højeste antal af løse vikarer i 10 år. Det viser et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. 

Læs analysenotatet

Mere end hver tredje nyansatte folkeskolelærer har ikke en læreruddannelse

November 2022

En analyse fra AE viser, at mere end hver tredje lærer, der er ansat i folkeskolen de seneste to år, ikke har en læreruddannelse. Hovedparten af de ikke-uddannede nye lærere har en gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse. Undersøgelsen understreger de stigende rekrutteringsudfordringer i folkeskolen.

Læs analysen her

Lærernes oplevelser med inklusion

September 2022

En undersøgelse blandt lærerne på almenområdet i folkeskolen viser, at det kun er i et fåtal af klasser, hvor alle elever trives. Desuden svarer lærerne, at der i næsten alle klasser findes elever, som ikke får deres behov tilgodeset i undervisningen. Lærerne vurderer, at forberedelse og to-lærerordninger er vigtigste parametre for at løfte opgaven med at give alle eleverne i klassen den undervisning, som de har behov for.

Mere end halvdelen af lærerne svarer i undersøgelsen, at der går over en måned før, at de kan få hjælpe fra PPR og at hjælpen kun i mindre grad eller slet ikke er realisérbar i praksis.

Læs analysenotatet

Skolestart og børn med særlige behov

August 2022

En undersøgelse blandt 918 børnehaveklasseledere viser, at langt størstedelen af børnehaveklasselederne oplever, at der er kommet flere børn med særlige behov i børnehaveklasserne. Samtidig oplever de, at der ikke følger ressourcer med de elever, som har særlige behov, når de starter i børnehaveklasse. Næsten fire ud af fem børnehaveklasseledere svarer, at der ikke medfølger ressourcer.

Læs analysenotatet

Skolestart og færdigheder

August 2022

Børnehaveklasseledere vurderer, at børn generelt er mindre klar til at starte i skole end for fem år siden, viser en undersøgelse blandt 918 børneklassehaveledere. 6 ud af 10 børnehaveklasseledere vurderer, at børnene er mindre eller meget mindre klar end de børn, som startede for fem år siden.

Børnehaveklasselederne svarer, at det vigtigste i forbindelse med skolestarten er, at børnene er selvhjulpne. Dernæst at de er gode til at tage hensyn til hinanden, at de er nysgerrige, gode til at modtage en fælles besked, og at de har gå-på-mod. Mindst vigtigt er det ifølge børnehaveklasselederne, at børnene er gode til at bruge digitale devices, kender tallene og bogstaverne.

Læs analysenotatet

Flere undervisningstimer, men mindre investeringer pr. time de sidste 10 år

August 2022

Antallet af undervisningstimer pr. elev er de sidste 10 år steget med 21 pct. Stigningen i timetallet er ikke blevet fulgt af tilsvarende ekstra ressourcer, og prisen pr. undervisningstime pr. elev er derfor fal-det med 7 pct. i samme periode. Eleverne i folkeskolen har altså de sidste 10 år fået væsentligt flere undervisningstimer, som der investeres mindre i. Det viser beregninger fra Danmarks Lærerforening på grundlag af tal fra Børne- og Undervisningsministeriet samt Indenrigs- og Boligministeriets nøgletalsdatabase.

Læs analysenotatet

Prisen pr. undervisningstime er faldet med 7 procent på 10 år

August 2022

Siden skoleåret 2011/2012 er det beløb, som anvendes pr. undervisningstime pr. elev, faldet fra 82 kr. til 76 kr. Det svarer til en reduktion på 7 procent. Det viser beregninger fra Danmarks Lærerforening på grundlag af tal fra Børne- og Undervisningsministeriet samt Indenrigs- og Boligministeriets nøgletalsdatabase. Trods en mindre stigning de senere år, er investeringen i folkeskolen pr. time endnu ikke på niveau med niveauet før folkeskolereformen. 

Læs analysenotatet

11 procent færre lærere i folkeskolen

Juni 2022

Antallet af lærere i folkeskolen er de sidste 10 år faldet med 5.331. Det viser et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL. 5.331 færre lærere svarer til et fald på 11 procent.

Læs analysenotatet

AE-undersøgelse om dimittendflugt fra folkeskolen

April 2022

En ny AE-undersøgelse viser, at fire ud af 10 af de nyuddannede lærere, der blev færdiguddannet i 2015, er uden for folkeskolen, fem år efter de blev færdiguddannet. Det kalder på en national handleplan, mener Danmarks Lærerforening.

Læs analysen

Antallet af lærere uden for folkeskolen stiger

November 2021

Fire ud af 10 læreruddannede arbejdede i 2020 uden for folkeskolen. Det viser en ny analyse, som AE-rådet har lavet for Danmarks Lærerforening. Ud af i alt 71.200 uddannede lærere på arbejdsmarkedet i 2020 var de 28.400 ansat uden for folkeskolen. Det er en stigning på 1900 lærere siden 2017. 

Læs analysen ”4 ud af 10 læreruddannede arbejder ikke i folkeskolen”

Anvendelse af frihedsgrader i folkeskolen

November 2021

Danmarks Lærerforening har gennemført en undersøgelse, der afdækker om de muligheder og frihedsgrader, der blev aftalt i forbindelse med ’Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelse’ er blevet anvendt i kommuner og skoler. Undersøgelsen viser, at størstedelen af landets kommuner gør brug af mulighederne i den politiske aftale. Særligt muligheden for at konvertere understøttende undervisning anvendes ofte. I alt 84 % af kommunerne har skoler, der konverterer understøttende undervisning.

Læs undersøgelsen

Mere tid til klassefællesskabet

August 2021

I perioden fra 12. til 25. maj 2021 gennemførte Danmarks Lærerforening en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medlemmer bortset fra studerende, pensionister og medlemmer med ledelsesfunktioner.

Læs analysenotatet 

94% vil gerne skrue op for tolærerordninger

Juni 2021

I maj 2021 gennemførte Danmarks Lærerforening en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medlemmer (bortset fra studerende, pensionister og medlemmer med ledelsesfunktioner). Undersøgelsen viste, at et stort flertal af lærerne i folkeskolen mener, at der bør være flere lektioner med to lærere i klassen fremover. 

Læs undersøgelse om flere timer med to lærere

For få skoler har ansat lærere med en praktikvejlederuddannelse

Maj 2021

På ca. 4 ud af 10 skoler som har lærerstuderende i praktik, er der ingen lærere, som har taget uddannelsen som praktikvejleder. På 26 % af skolerne har lærerne ingen efteruddannelse som praktiklærer overhovedet. Det viser en analyse, som Danmarks Lærerforening har lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt tillidsrepræsentanter på landets kommunale folkeskoler. Den politiske målsætning fra 2012 om, at alle praktikskoler har mindst én uddannet praktiklærer, er dermed ikke nået.

Læs analysenotatet

Praktikvejlederuddannelse giver bedre forudsætninger for praktiklærere

Maj 2021

Epinion har foretaget en undersøgelse blandt praktiklærere om praktikvejlederuddannelsen. Praktikvejlederuddannelsen udbydes på professionshøjskolerne og svarer til 10 ECTS-point. Undersøgelsen er baseret på 14 interviews og peger på, hvordan praktikvejlederuddannelsen giver bedre forudsætninger for at yde en god vejledning til de lærerstuderende. Undersøgelsen kan dog ikke konkludere, at praktikvejlederuddannelsen i sig selv skaber et bedre praktikforløb for lærer og lærerstuderende.

Læs undersøgelsen

18 procent af lærerne i folkeskolen er ikke læreruddannede

April 2021

Andelen af de ansatte i lærerstillinger i folkeskolen, som ikke har en læreruddannelse, er steget fra 10,3 pct. i 2012 til 18,1 pct. i 2019. Mere end hver tiende havde i 2019 slet ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, har lavet af uddannelsesbaggrunden blandt kommunalt ansatte i lærerstillinger i folkeskolen. Det er især på Sjælland, Lolland og Falster, at mange af lærerne mangler en læreruddannelse. I Frederikssund er det eksempelvis hele 34 procent, mens det i Silkeborg kun er 5,5 procent.

Læs rapport om færrere lærere med en læreruddannelse

Se kommuneopdelt landkort med andel af ikke læreruddannede

Tilstedeværelse og arbejdsforhold på specialskoler i en tid med nedlukning af det omkringliggende samfund.

Februar 2021

Medlemsundersøgelse blandt lærere på regionale og kommunale specialskoler for børn i perioden med nedlukning af det omkringliggende samfund.

Læs analysenotatet her

Seksuel chikane blandt lærere på folkeskoler

November 2020

4 pct. af de adspurgte lærere har været udsat for seksuel chikane på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder. Det viser en ny undersøgelse fra DLF. Det er oftest kolleger til lærerne, som udsætter dem for seksuel chikane. Undersøgelsen viser derudover, at et flertal af de adspurgte lærere ikke ved, om der på deres arbejdsplads er aftalt politik/retningslinjer i forhold til at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Læs Analysenotat her

Lærernes oplevelser af trivsel og undervisning  i folkeskolen under COVID-19-forløbet

Lærernes oplevelser af trivsel og undervisning i folkeskolen under COVID-19-forløbet

September 2020

Medlemsundersøgelser fra Danmarks Lærerforening i perioden med nedlukning og genåbning af folkeskolen i foråret 2020.

Hent publikationen

Nødundervisning i forbindelse med covid19-nedlukningen

April 2020

Undersøgelse blandt lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen om nødundervisning under covid-19-nedlukningen.

Læs hele undersøgelsen

Flere elever går i meget store klasser

December 2019

Den gennemsnitlige klassekvotient i folkeskolen er steget fra 20,4 elever pr. klasse i 2009 til 21,7 elever pr. klasse i 2019. Det viser tal fra  Social-og indenrigsministeriet. 
Dette er i høj grad et resultat af, at flere elever nu går i meget store klasser med 25 eller flere elever. Tal fra Børne- og undervisningsministeriet viser, at 28 pct. af alle elever  går i klasser med 25 eller flere elever, hvor det i 2009/10 var 17 pct. Andelen af elever, der går i meget store klasser, er dermed steget med 64 pct. Klassekvotienten er siden 2009 steget i 90 af de 98 kommuner.

 

Læs analysenotatet her

17 procent af lærerne i folkeskolen er ikke læreruddannede

November 2019

Andelen af de ansatte i lærerstillinger i folkeskolen, som ikke har en læreruddannelse, er steget fra 10,1 pct. i 2012 til 16,9 pct. i 2017. Knap hver tiende  havde i 2017 slet ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. Det viser en analyse, som Analyse og Tal  har lavet af uddannelsesbaggrunden blandt kommunalt ansatte i lærerstillinger i folkeskolen. Det er især på Sjælland, Lolland og Falster, at mange af lærerne mangler en læreruddannelse. I Halsnæs er det hele 33 procent, mens det i Silkeborg kun er fire procent.

Læs analysen med tal for hver enkelt kommune

Se kommuneopdelt landkort med andel af ikke læreruddannede

Fortsat stor brug af løse vikarer i folkeskolen

April 2019

Et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL, viser, at brugen af timelønnede løse vikarer i folkeskolen i skoleåret 2017/2018 er steget med 92 procent sammenlignet med skoleåret 2012/13.

Læs hele analysen her

26.500 læreruddannede uden for folkeskolen

April 2019

37 procent af lønmodtagerne med en læreruddannelse som højest fuldførte uddannelse var i 2017 ansat uden for folkeskolen. Andelen har været stigende siden 2014. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har lavet i samarbejde med Danmarks Lærerforening. 9.500  læreruddannede var ansat i private grundskoler og 17.000 var ansat helt uden for grundskolen.

Læs hele analysen her

Betydningen af lokale arbejdstidsaftaler for fastholdelse af folkeskolelærere

Maj 2018

En ny rapport fra Analyse & Tal giver et overblik over de indgåede lokalaftaler i skoleåret 2017/2018. Analysen viser, at omfattende lokalaftaler med 8 eller flere aftaleelementer kan spille en afgørende rolle for fastholdelse og rekruttering af lærere i folkeskolen.

Læs analysen her

Flere lærere har forladt folkeskolen siden indgrebet i lærerens arbejdstid i 2013

Maj 2018

Sammenlignet med niveauet for  lærerafgang før indgrebet i lærernes arbejdstid i 2013  har indtil videre ekstra 4.000 folkeskolelærere forladt folkeskolen. Det viser en analyse foretaget for Danmarks Lærerforening via en specialkørsel fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

 

Læs analysen her

Meningsmåling fra Epinion: Danskerne har større sympati for lærerne end arbejdsgiverne

April 2018

51 pct. af danskerne har størst sympati for lærerne. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion. Undersøgelsen måler danskernes fordeling af sympati mellem parterne på lærerområdet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. 

Læs analysenotatet her

Styringen af skoleområdet bør gentænkes

August 2017

I takt med, at styringen af folkeskolens indhold er blevet centraliseret, og kommunernes økonomi strammes og reguleres, udhules ansvarsfordelingen mellem beslutningstagerne. Det konkluderer Cevea i en ny rapport, der anbefaler to mulige strategier for en klarere fordeling af ansvar og økonomi inden for skoleområdet.

Læs rapporten her

81 kommuner forkorter skoledagen

August 2017

En ny undersøgelse blandt de kommunale skolechefer viser, at 81 af kommunerne forkorter skoledagen i skoleåret 2017/18 for en eller flere klasser i mindst én undervisningstime. På skoleniveau bliver skoledagen forkortet på 45 pct. af folkeskolerne. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget.

Læs analysenotatet her

Eleverne er kernen i det gode lærerarbejdsliv

Marts 2017

Oxford Research har gennemført en undersøgelse af, hvilke faktorer der har betydning for det gode lærerarbejdsliv. Rapporten viser, at eleverne fortsat er i centrum, når lærerne selv skal sætte ord på, hvad der er væsentligt for dem. Samtidig oplever lærerne, at kerneopgaven ændrer karakter med større fokus på det faglige og en nedprioritering af den almene dannelse, og at de praktiske rammevilkår med manglende tid og ressourcer skaber ’standardvarer’ i undervisningen.

Læs hele rapporten her

Under halvdelen af de meritlæreruddannede underviser i folkeskolen

Maj 2016

I efteråret 2013 var der uddannet 6502 meritlærere, men kun 3.208 af disse var ansat i hovedbeskæftigelse som folkeskolelærer på en almindelig folkeskole. Det viser en sammenkobling af tal fra henholdsvis Danmarks Statistik og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs hele analysen her

17.000 lærere har valgt skolen fra

Marts 2016

At man har en læreruddannelse er ikke ensbetydende med, at man vælger et job i folkeskolen. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har lavet i samarbejde med Danmarks Lærerforening. Helt konkret arbejdede 23 procent af de læreruddannede i september 2014 uden for grundskolen.

Læs hele analysen her

Tre ud af fire kommuner oplever rekrutteringsproblemer

Januar 2016

75 pct. af kommunerne har inden for det seneste år oplever problemer med at rekruttere læreruddannede til de ledige stillinger på kommunens folkeskoler. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Lærerforening har foretaget blandt foreningens lokale kredse. I 94 pct. af kommunerne betyder manglen på lærere, at der ansættes ikke-læreruddannede vikarer i stillingen.

Læs hele analysen her

Budgetsituation for 2016: lavere serviceniveau i folkeskolen

September 2015

I 44 kommuner lægges der op til et lavere serviceniveau i folkeskolen næste skoleår, og kun i tre kommuner lægges der op til et højere serviceniveau. Det viser en undersøgelse af budgetsituationen for 2016, som den var den 21. september 2015. Besparelserne går blandt andet ud over støtten til elever med særlige behov samt lærernes forberedelse og efterbehandling af undervisningen.

Læs hele analysen

Se Danmarkskort over udviklingen i serviceniveauet i folkeskolen

Højt sygefravær efter folkeskolereform

Juni 2015

Lærernes sygefravær steg 27 procent i 2. halvår af 2014, hvor folkeskolereformen trådte i kraft. Det viser beregninger på en specialkørsel fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Læs analysenotat

Medlemmernes vurdering af den understøttende undervisning

Januar 2015

Danmarks Lærerforening har gennemført en medlemsundersøgelse af den understøttende undervisning, som blev indført med folkeskolereformen. Undersøgelsen viser blandt andet, at den understøttende undervisning især styrker elevernes faglige udbytte, når der er fuldt overlap mellem de elever, lærerne har i den fagopdelte og den understøttende undervisning, og når den understøttende undervisning planlægges i et samarbejde mellem skolens medarbejdere.

Læs analysenotat

60 pct. af lærerne oplever øget sygefravær på deres skole

November 2014

I en ny medlemsundersøgelse vurderer 60 pct. af de adspurgte, at sygefraværet blandt de ansatte på deres skole er steget i dette skoleår, sammenlignet med sidste skoleår. Undersøgelsen viser også en øget andel, som føler sig stressede.

Læs analysenotat her

Lærerne oplever, at de har for lidt tid til forberedelse

Oktober 2014

88 procent af lærerne oplever at have for lidt tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Det betyder blandt andet mindre undervisningsdifferentiering, mere lærebogsundervisning og færre skriftlige opgaver til eleverne. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra Danmarks Lærerforening.

Læs analysenotatet her

Danmark sakker bagud mht. investering i grundskolen

Oktober 2014

Ni af de OECD-lande, som vi normalt sammenligner os med, investerer mere pr. elev i grundskolen, end Danmark gør. Dermed har Danmark tabt terræn. Det viser en analyse af tal fra OECD.

Læs hele analysenotatet her 

Mange lærere oplever forringede støttemuligheder til inkluderede elever

Oktober 2014

63 pct. af de lærere, der svarer at de har inkluderede elever, oplever forringede støttemuligheder til disse elever. Og 84 pct. mener ikke, at de inkluderede elever får det undervisningstilbud, de har krav på. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra Danmarks Lærerforening.

Læs analysenotatet her

Godt psykisk arbejdsmiljø giver bedre kvalitet

Oktober 2014

En ny MEGAFON-undersøgelse blandt 2700 kommunalt og regionalt ansatte viser en tydelig sammenhæng mellem et godt psykisk arbejdsmiljø, lavere sygefravær og mulighederne for at udføre et godt stykke arbejde. 

Læs hele analysenotatet her

Forældre savner støtte til inkluderede børn

September 2014

Blandt de forældre, hvis børn går i klasse med børn med adfærds- eller indlæringsmæssige vanskeligheder, mener to ud af tre ikke, at der er tilstrækkelige støtteforanstaltninger til disse børn. Det viser en undersøgelse som Epinion har lavet for Danmarks Lærerforening.

Læs undersøgelsen

Ny analyse: 7,4% af folkeskolens udgifter går til ledelse og administration

September 2014

Kommunerne bruger 3,9 mia. kr. årligt  på ledelse og administration af folkeskolen, svarede til 7,4% af folkeskolens samlede udgifter. Det viser en undersøgelse, som BDO Consulting har foretaget for Danmarks Lærerforening. De 3,9 mia. kr. inkluderer blandt andet udgifterne til den daglige ledelse på landets 1300 folkeskoler og til den pædagogiske udviklingsindsats i forvaltningen. BDO pointerer, at undersøgelsen ikke tager stilling til, om udgifterne er ”for høje” eller ”for lave”.

Se undersøgelsen

Ny analyse fra BDO - 13 pct. mindre pr. elev på de almindelige skoler

September 2014

Fra 2002 til 2013 er udgifterne pr. elev til undervisningen på de almindelige folkeskoler faldet med 13 pct. I 2012 og 2013 blev der sparet både på de almindelige folkeskoler og på specialskolerne. Det viser en ny beregning fra BDO Consulting (tidligere BDO  Kommunernes Revision), som opdaterer en tidligere opgørelse med tal for 2013. En detaljeret metodebeskrivelse findes i den oprindelige rapport.

Læs notatet om den opdaterede analyse

Se BDO's tabelrapport med de opdaterede tal

Læs den oprindelige rapport om udviklingen 2002 - 2009

Foreløbig budgetsituation for 2015: lavere serviceniveau i folkeskolen

September 2014

I 40 kommuner lægges der op til et lavere serviceniveau i folkeskolen næste skoleår, og kun i tre kommuner lægges der op til et højere serviceniveau. Det viser en undersøgelse af den foreløbige budgetsituation for 2015. Besparelserne går blandt andet ud over støtten til elever med særlige behov, vikardækningen og lærernes forberedelse af undervisningen.

Se hele analysen 

Se Danmarkskort over udviklingen i serviceniveauet i folkeskolen

Langt fra arbejdspladser til alle lærere i det nye skoleår

August 2014

Ny undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter på 971 folkeskoler viser, at kun 26 procent vurderer, at der til skolestart 'i høj grad' vil være skabt rimelige fysiske rammer på skolen til, at lærerne kan lave deres forberedelse på skolen.

Læs undersøgelsen her

Forældre: Lærerne er rigtig vigtige for samfundet

Juli 2014

Når forældre til børn i folkeskolen vurderer forskellige faggruppers betydning for samfundet, giver de i gennemsnit folkeskolelærerne vurderingen 8,55 på en skala fra 0 til 10. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion. 

Læs undersøgelsen

 

Forældre: Investér i folkeskolen

Juni 2014

71 pct. af forældre til børn i folkeskolen mener, at der er behov for at investere flere penge i deres barns skole. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion. 

Læs undersøgelsen

Forældre: Vigtigt at børnene møder arbejdsmarkedet via skolen

Juni 2014

En ny undersøgelse fra Epinion viser, at 76 pct. af forældre til børn i folkeskolen mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at deres børn møder arbejdsmarkedet via skolen. Arbejdsmarkedet er her bredt defineret som virksomheder, kulturinstitutioner, organisationer mv.

Læs undersøgelsen

Forældre ønsker sammenhæng mellem almindelig undervisning og understøttende undervisning

Juni 2014

Med folkeskolereformen bliver der til august indført understøttende undervisning. En ny undersøgelse fra Epinion viser, at ni ud af 10 forældre til børn i folkeskolen anser det for vigtigt eller meget vigtigt, at der er sammenhæng mellem den almindelige undervisning og den understøttende undervisning.

Læs undersøgelsen

Lærerne i 10 frontløberkommuner er kritiske over for inklusionen

April 2014

I 2012 indgik 10 kommuner et samarbejde med Undervisningsministeriets Inklusionsrådgivning. To år efter mener 82 pct. af de lærere i de 10 kommuner, der har inkluderede elever, at de inkluderede elever ikke får det undervisningstilbud, de har krav på.

Læs hele undersøgelsen her

Forældre savner respekt om lærerne og ro i klassen

Marts 2014

Hver tredje forælder vurderer ikke, at der er en passende respekt blandt elever og forældre om lærerne i deres barns klasse. Samtidig vurderer knap to ud af tre, at der er børn i klassen, der forstyrrer undervisningen mere end rimeligt.

Læs undersøgelsen

Få ekstra lærere til stor folkeskolereform

December 2013

Der bliver kun ansat nogle få hundrede ekstra lærere  i 2014, når folkeskolereformen med flere timer til eleverne  skal gennemføres. Hvis ikke lærerne skulle undervise flere timer, skulle der have været ansat yderligere 5000 lærere.

Det viser en undersøgelse af de vedtagne kommunale skolebudgetter for 2014.

Læs undersøgelsen

Forældre foretrækker lærere i lektiehjælpen

November 2013

Til næste skoleår skal alle skoler indføre lektiehjælp. To ud af tre forældre mener, at lektiehjælpen udelukkende eller overvejende bør varetages af lærere, mens blot to pct. ønsker, at det overvejende er pædagoger. Det viser en undersøgelse fra Epinion.

Læs undersøgelsen 

Halvdelen af forældrene forventer ikke at melde deres børn til lektiehjælp

November 2013

Fra næste skoleår skal alle skoler indføre lektiehjælp. En ny undersøgelse fra Epinion viser, at knap halvdelen af forældrene ikke forventer, at deres barn som udgangspunkt vil blive tilmeldt lektiehjælpen. 

Læs undersøgelsen

47 pct. af forældrene mener, at der er for mange elever i klassen

November 2013

Knap halvdelen af forældrene til børn i folkeskolen mener, at der er for mange elever i klassen i forhold til mulighederne for at få opmærksomhed og hjælp fra læreren. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion.

Læs undersøgelsen 

Forældre: Inkluderede børn påvirker de andre børns udbytte

November 2013

Blandt forældre hvis barn går i klasse med børn med adfærds- eller indlæringsvanskeligheder, vurderer 62 pct., at deres barns udbytte af undervisningen er negativt påvirket. Det viser en spørgeskemaundersøgelse fra Epinion

Læs hele undersøgelsen