Analyser: Lærernes kompetencer og arbejdsmiljø

Tilstedeværelse og arbejdsforhold på specialskoler i en tid med nedlukning af det omkringliggende samfund.

Februar 2021

Medlemsundersøgelse blandt lærere på regionale og kommunale specialskoler for børn i perioden med nedlukning af det omkringliggende samfund.

Læs analysenotatet her

Seksuel chikane blandt lærere på folkeskoler

November 2020

4 pct. af de adspurgte lærere har været udsat for seksuel chikane på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder. Det viser en ny undersøgelse fra DLF. Det er oftest kolleger til lærerne, som udsætter dem for seksuel chikane. Undersøgelsen viser derudover, at et flertal af de adspurgte lærere ikke ved, om der på deres arbejdsplads er aftalt politik/retningslinjer i forhold til at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Læs Analysenotat her

Flere elever går i meget store klasser

December 2019

Den gennemsnitlige klassekvotient i folkeskolen er steget fra 20,4 elever pr. klasse i 2009 til 21,7 elever pr. klasse i 2019. Det viser tal fra  Social-og indenrigsministeriet. 
Dette er i høj grad et resultat af, at flere elever nu går i meget store klasser med 25 eller flere elever. Tal fra Børne- og undervisningsministeriet viser, at 28 pct. af alle elever  går i klasser med 25 eller flere elever, hvor det i 2009/10 var 17 pct. Andelen af elever, der går i meget store klasser, er dermed steget med 64 pct. Klassekvotienten er siden 2009 steget i 90 af de 98 kommuner.

 

Læs analysenotatet her

17 procent af lærerne i folkeskolen er ikke læreruddannede

November 2019

Andelen af de ansatte i lærerstillinger i folkeskolen, som ikke har en læreruddannelse, er steget fra 10,1 pct. i 2012 til 16,9 pct. i 2017. Knap hver tiende  havde i 2017 slet ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. Det viser en analyse, som Analyse og Tal  har lavet af uddannelsesbaggrunden blandt kommunalt ansatte i lærerstillinger i folkeskolen. Det er især på Sjælland, Lolland og Falster, at mange af lærerne mangler en læreruddannelse. I Halsnæs er det hele 33 procent, mens det i Silkeborg kun er fire procent.

Læs analysen med tal for hver enkelt kommune

Se kommuneopdelt landkort med andel af ikke læreruddannede

Fortsat stor brug af løse vikarer i folkeskolen

April 2019

Et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL, viser, at brugen af timelønnede løse vikarer i folkeskolen i skoleåret 2017/2018 er steget med 92 procent sammenlignet med skoleåret 2012/13.

Læs hele analysen her

Flere lærere har forladt folkeskolen siden indgrebet i lærerens arbejdstid i 2013

Maj 2018

Sammenlignet med niveauet for  lærerafgang før indgrebet i lærernes arbejdstid i 2013  har indtil videre ekstra 4.000 folkeskolelærere forladt folkeskolen. Det viser en analyse foretaget for Danmarks Lærerforening via en specialkørsel fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

 

Læs analysen her

Eleverne er kernen i det gode lærerarbejdsliv

Marts 2017

Oxford Research har gennemført en undersøgelse af, hvilke faktorer der har betydning for det gode lærerarbejdsliv. Rapporten viser, at eleverne fortsat er i centrum, når lærerne selv skal sætte ord på, hvad der er væsentligt for dem. Samtidig oplever lærerne, at kerneopgaven ændrer karakter med større fokus på det faglige og en nedprioritering af den almene dannelse, og at de praktiske rammevilkår med manglende tid og ressourcer skaber ’standardvarer’ i undervisningen.

Læs hele rapporten her

Tre ud af fire kommuner oplever rekrutteringsproblemer

Januar 2016

75 pct. af kommunerne har inden for det seneste år oplever problemer med at rekruttere læreruddannede til de ledige stillinger på kommunens folkeskoler. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Lærerforening har foretaget blandt foreningens lokale kredse. I 94 pct. af kommunerne betyder manglen på lærere, at der ansættes ikke-læreruddannede vikarer i stillingen.

Læs hele analysen her

Højt sygefravær efter folkeskolereform

Juni 2015

Lærernes sygefravær steg 27 procent i 2. halvår af 2014, hvor folkeskolereformen trådte i kraft. Det viser beregninger på en specialkørsel fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Læs analysenotat

60 pct. af lærerne oplever øget sygefravær på deres skole

November 2014

I en ny medlemsundersøgelse vurderer 60 pct. af de adspurgte, at sygefraværet blandt de ansatte på deres skole er steget i dette skoleår, sammenlignet med sidste skoleår. Undersøgelsen viser også en øget andel, som føler sig stressede.

Læs analysenotat her

Godt psykisk arbejdsmiljø giver bedre kvalitet

Oktober 2014

En ny MEGAFON-undersøgelse blandt 2700 kommunalt og regionalt ansatte viser en tydelig sammenhæng mellem et godt psykisk arbejdsmiljø, lavere sygefravær og mulighederne for at udføre et godt stykke arbejde. 

Læs hele analysenotatet her

Langt fra arbejdspladser til alle lærere i det nye skoleår

August 2014

Ny undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter på 971 folkeskoler viser, at kun 26 procent vurderer, at der til skolestart 'i høj grad' vil være skabt rimelige fysiske rammer på skolen til, at lærerne kan lave deres forberedelse på skolen.

Læs undersøgelsen her

Lærernes overvejelser om jobskifte

Marts 2014

Knap hver tredje lærer har inden for det seneste år overvejet at søge job i en anden kommune pga. arbejdsforholdene i deres nuværende arbejdskommune. Og to ud af tre har overvejet helt at forlade faget.

Læs undersøgelsen 

Mange lærere føler sig stressede

Marts 2014

Mange lærere føler sig stressede, det viser en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening. Arbejdsrelateret stress defineres som en situation, hvor man føler sig anspændt, rastløs, nervøs eller urolig eller ikke kan sove om natten, fordi man tænker på arbejdsrelaterede problemer.

Læs hele undersøgelsen her

Under 30 pct. af lærerne er uddannet i alle de fag, de underviser i

December 2012

71 pct. af lærerne i den danske folkeskole underviser i fag, som de ikke har specialiseret sig i på læreruddannelsen, de såkaldte linjefag. I væsentlige fag som dansk, matematik og natur/teknik undervises mange elever af lærere, som ikke er uddannet i disse fag. Det viser en ny undersøgelse, som Megafon har gennemført.

Læs hele analysen

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress

Maj 2012

Hele 11 pct. af medlemmerne af Danmarks Lærerforening føler sig i meget høj eller høj grad sig udbrændte på grund af deres arbejde. En tilsvarende andel føler virkelig meget eller ret meget stress. Det viser en ny arbejdsmiljøundersøgelse, som FTF har foretaget blandt bl.a. over 2000 medlemmer af Danmarks Lærerforening.

Læs hele analysen 

Lærerne: God undervisning kræver mere efteruddannelse

September 2010

Otte ud af ti lærere og børnehaveklasseledere mener, at efteruddannelse har stor eller meget stor betydning for, at man kan levere den bedst mulige undervisning. Men næsten halvdelen oplever, at der kun i mindre grad eller slet ikke er mulighed for at deltage i relevant efteruddannelse. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Megafon har foretaget på vegne af Danmarks Lærerforening.

Læs hele undersøgelsen

Naturfagslærerne mangler efteruddannelse

Juni 2010

Halvdelen af de lærere, der underviser i hhv. natur-teknik og geografi, har ikke kompetencer, der svarer til linjefag i de respektive fag. Samtidig får mange afslag på ansøgning om efteruddannelse i naturfag. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Lærerforening har foretaget blandt 625 naturfagslærere.

Læs hele undersøgelsen

Tre ud af fire lærere oplever behov for faglig udvikling

August 2009

Kun hver fjerde lærer er linjefagsuddannet i alle de fag, han/hun underviser i. Og hele 73 % føler et behov for faglig udvikling i forhold til deres undervisning i et eller flere fag. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Megafon har foretaget på vegne af Danmarks Lærerforening blandt 1345 lærere.

Læs hele undersøgelsen

Lærerne er godt rustede til forældresamarbejdet

August 2009

Langt størstedelen af lærerne føler sig rustede til samarbejdet med forældrene. Og hovedparten af oplever, at forældrene er engagerede i undervisningen. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Megafon har foretaget på vegne af Danmarks Lærerforening blandt 1345 lærere.

Læs hele undersøgelsen

Store forskelle på PPR-enheder på tværs af kommuner

Marts 2019

En ny undersøgelse foretaget af Danmarks Lærerforening viser, at der er store forskelle på organisering og arbejdsopgaver blandt landets Pædagogisk Psykologisk Rådgivningsenheder. En af undersøgelsens hovedpointer er, at forudsætningerne for at kunne rådgive og vejlede lærere og andre fagprofessionelle i skoleregi divergere PPR-enhederne imellem.

Læs analysenotatet her.