Analyser: Undervisningen

Anvendelse af frihedsgrader i folkeskolen

November 2021

Danmarks Lærerforening har gennemført en undersøgelse, der afdækker om de muligheder og frihedsgrader, der blev aftalt i forbindelse med ’Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelse’ er blevet anvendt i kommuner og skoler. Undersøgelsen viser, at størstedelen af landets kommuner gør brug af mulighederne i den politiske aftale. Særligt muligheden for at konvertere understøttende undervisning anvendes ofte. I alt 84 % af kommunerne har skoler, der konverterer understøttende undervisning.

Læs undersøgelsen

18 procent af lærerne i folkeskolen er ikke læreruddannede

April 2021

Andelen af de ansatte i lærerstillinger i folkeskolen, som ikke har en læreruddannelse, er steget fra 10,3 pct. i 2012 til 18,1 pct. i 2019. Mere end hver tiende havde i 2019 slet ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, har lavet af uddannelsesbaggrunden blandt kommunalt ansatte i lærerstillinger i folkeskolen. Det er især på Sjælland, Lolland og Falster, at mange af lærerne mangler en læreruddannelse. I Frederikssund er det eksempelvis hele 34 procent, mens det i Silkeborg kun er 5,5 procent.

Læs rapport om færrere lærere med en læreruddannelse

Se kommuneopdelt landkort med andel af ikke læreruddannede

Tilstedeværelse og arbejdsforhold på specialskoler i en tid med nedlukning af det omkringliggende samfund.

Februar 2021

Medlemsundersøgelse blandt lærere på regionale og kommunale specialskoler for børn i perioden med nedlukning af det omkringliggende samfund.

Læs analysenotatet her

19 procent færre lærere i folkeskolen

December 2020

Antallet af lærere i folkeskolen er faldet med 10.344 fra august 2009 til august 2020. Det viser et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL. 10.344 færre lærere svarer til et fald på 19 procent. I samme periode er elevtallet kun faldet med ti procent.

Læs analysenotatet her

Prisen pr. undervisningstime er faldet med 17 procent

Oktober 2020

Prisen pr. undervisningstime pr. elev i folkeskolen er faldet med 17 procent fra skoleåret 2009/10 til skoleåret 2019/20. Det viser beregninger fra Danmarks Lærerforening på grundlag af tal fra Børne- og Undervisningsministeriet samt Social- og Indenrigsministeriet. Faldet sker som følge af, at folkeskolereformen, som blev implementeret i 2014, medførte en betydelig forøgelse af elevernes timetal. Dette er kun i begrænset omfang blevet finansieret gennem tilførsel af nye ressourcer. Dertil kommer, at der i årene op til folkeskolereformen blev gennemført betydelige besparelser på folkeskoleområdet.

Læs analysenotatet her.

Lærernes oplevelser af trivsel og undervisning  i folkeskolen under COVID-19-forløbet

Lærernes oplevelser af trivsel og undervisning i folkeskolen under COVID-19-forløbet

September 2020

Medlemsundersøgelser fra Danmarks Lærerforening i perioden med nedlukning og genåbning af folkeskolen i foråret 2020.

Hent publikationen

Nødundervisning i forbindelse med covid19-nedlukningen

April 2020

Undersøgelse blandt lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen om nødundervisning under covid-19-nedlukningen.

Læs hele undersøgelsen

Flere elever går i meget store klasser

December 2019

Den gennemsnitlige klassekvotient i folkeskolen er steget fra 20,4 elever pr. klasse i 2009 til 21,7 elever pr. klasse i 2019. Det viser tal fra  Social-og indenrigsministeriet. 
Dette er i høj grad et resultat af, at flere elever nu går i meget store klasser med 25 eller flere elever. Tal fra Børne- og undervisningsministeriet viser, at 28 pct. af alle elever  går i klasser med 25 eller flere elever, hvor det i 2009/10 var 17 pct. Andelen af elever, der går i meget store klasser, er dermed steget med 64 pct. Klassekvotienten er siden 2009 steget i 90 af de 98 kommuner.

 

Læs analysenotatet her

Betydeligt færre lærere til mange flere undervisningstimer

December 2019

Siden skoleåret 2009/10 er elevernes timetal i folkeskolen er  steget med 29 procent. Dette er først og fremmest en konsekvens af folkeskolereformen i 2014.  Men antallet af lærere i folkeskolen er ikke steget sammen med timetallet. Tværtimod er antallet af lærere, i næsten samme periode, faldet med 18 procent. Det viser beregninger på data fra KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, og  fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Læs analysenotatet

17 procent af lærerne i folkeskolen er ikke læreruddannede

November 2019

Andelen af de ansatte i lærerstillinger i folkeskolen, som ikke har en læreruddannelse, er steget fra 10,1 pct. i 2012 til 16,9 pct. i 2017. Knap hver tiende  havde i 2017 slet ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. Det viser en analyse, som Analyse og Tal  har lavet af uddannelsesbaggrunden blandt kommunalt ansatte i lærerstillinger i folkeskolen. Det er især på Sjælland, Lolland og Falster, at mange af lærerne mangler en læreruddannelse. I Halsnæs er det hele 33 procent, mens det i Silkeborg kun er fire procent.

Læs analysen med tal for hver enkelt kommune

Se kommuneopdelt landkort med andel af ikke læreruddannede

Fortsat stor brug af løse vikarer i folkeskolen

April 2019

Et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL, viser, at brugen af timelønnede løse vikarer i folkeskolen i skoleåret 2017/2018 er steget med 92 procent sammenlignet med skoleåret 2012/13.

Læs hele analysen her

Flere lærere har forladt folkeskolen siden indgrebet i lærerens arbejdstid i 2013

Maj 2018

Sammenlignet med niveauet for  lærerafgang før indgrebet i lærernes arbejdstid i 2013  har indtil videre ekstra 4.000 folkeskolelærere forladt folkeskolen. Det viser en analyse foretaget for Danmarks Lærerforening via en specialkørsel fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

 

Læs analysen her

81 kommuner forkorter skoledagen

August 2017

En ny undersøgelse blandt de kommunale skolechefer viser, at 81 af kommunerne forkorter skoledagen i skoleåret 2017/18 for en eller flere klasser i mindst én undervisningstime. På skoleniveau bliver skoledagen forkortet på 45 pct. af folkeskolerne. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget.

Læs analysenotatet her

Medlemmernes vurdering af den understøttende undervisning

Januar 2015

Danmarks Lærerforening har gennemført en medlemsundersøgelse af den understøttende undervisning, som blev indført med folkeskolereformen. Undersøgelsen viser blandt andet, at den understøttende undervisning især styrker elevernes faglige udbytte, når der er fuldt overlap mellem de elever, lærerne har i den fagopdelte og den understøttende undervisning, og når den understøttende undervisning planlægges i et samarbejde mellem skolens medarbejdere.

Læs analysenotat

Lærerne oplever, at de har for lidt tid til forberedelse

Oktober 2014

88 procent af lærerne oplever at have for lidt tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Det betyder blandt andet mindre undervisningsdifferentiering, mere lærebogsundervisning og færre skriftlige opgaver til eleverne. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra Danmarks Lærerforening.

Læs analysenotatet her

Mange lærere oplever forringede støttemuligheder til inkluderede elever

Oktober 2014

63 pct. af de lærere, der svarer at de har inkluderede elever, oplever forringede støttemuligheder til disse elever. Og 84 pct. mener ikke, at de inkluderede elever får det undervisningstilbud, de har krav på. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra Danmarks Lærerforening.

Læs analysenotatet her

Forældre savner støtte til inkluderede børn

September 2014

Blandt de forældre, hvis børn går i klasse med børn med adfærds- eller indlæringsmæssige vanskeligheder, mener to ud af tre ikke, at der er tilstrækkelige støtteforanstaltninger til disse børn. Det viser en undersøgelse som Epinion har lavet for Danmarks Lærerforening.

Læs undersøgelsen

Forældre: Lærerne er rigtig vigtige for samfundet

Juli 2014

Når forældre til børn i folkeskolen vurderer forskellige faggruppers betydning for samfundet, giver de i gennemsnit folkeskolelærerne vurderingen 8,55 på en skala fra 0 til 10. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion. 

Læs undersøgelsen

 

Forældre: Vigtigt at børnene møder arbejdsmarkedet via skolen

Juni 2014

En ny undersøgelse fra Epinion viser, at 76 pct. af forældre til børn i folkeskolen mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at deres børn møder arbejdsmarkedet via skolen. Arbejdsmarkedet er her bredt defineret som virksomheder, kulturinstitutioner, organisationer mv.

Læs undersøgelsen

Forældre ønsker sammenhæng mellem almindelig undervisning og understøttende undervisning

Juni 2014

Med folkeskolereformen bliver der til august indført understøttende undervisning. En ny undersøgelse fra Epinion viser, at ni ud af 10 forældre til børn i folkeskolen anser det for vigtigt eller meget vigtigt, at der er sammenhæng mellem den almindelige undervisning og den understøttende undervisning.

Læs undersøgelsen

Lærerne i 10 frontløberkommuner er kritiske over for inklusionen

April 2014

I 2012 indgik 10 kommuner et samarbejde med Undervisningsministeriets Inklusionsrådgivning. To år efter mener 82 pct. af de lærere i de 10 kommuner, der har inkluderede elever, at de inkluderede elever ikke får det undervisningstilbud, de har krav på.

Læs hele undersøgelsen her

Forældre savner respekt om lærerne og ro i klassen

Marts 2014

Hver tredje forælder vurderer ikke, at der er en passende respekt blandt elever og forældre om lærerne i deres barns klasse. Samtidig vurderer knap to ud af tre, at der er børn i klassen, der forstyrrer undervisningen mere end rimeligt.

Læs undersøgelsen

Forældre: Inkluderede børn påvirker de andre børns udbytte

November 2013

Blandt forældre hvis barn går i klasse med børn med adfærds- eller indlæringsvanskeligheder, vurderer 62 pct., at deres barns udbytte af undervisningen er negativt påvirket. Det viser en spørgeskemaundersøgelse fra Epinion

Læs hele undersøgelsen

Forældre foretrækker lærere i lektiehjælpen

November 2013

Til næste skoleår skal alle skoler indføre lektiehjælp. To ud af tre forældre mener, at lektiehjælpen udelukkende eller overvejende bør varetages af lærere, mens blot to pct. ønsker, at det overvejende er pædagoger. Det viser en undersøgelse fra Epinion.

Læs undersøgelsen 

47 pct. af forældrene mener, at der er for mange elever i klassen

November 2013

Knap halvdelen af forældrene til børn i folkeskolen mener, at der er for mange elever i klassen i forhold til mulighederne for at få opmærksomhed og hjælp fra læreren. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion.

Læs undersøgelsen 

Halvdelen af forældrene forventer ikke at melde deres børn til lektiehjælp

November 2013

Fra næste skoleår skal alle skoler indføre lektiehjælp. En ny undersøgelse fra Epinion viser, at knap halvdelen af forældrene ikke forventer, at deres barn som udgangspunkt vil blive tilmeldt lektiehjælpen. 

Læs undersøgelsen

Blot 28 pct. af forældrene går ind for obligatoriske heldagsskoler

Februar 2013

Forældrene er meget splittede i spørgsmålet om obligatoriske heldagsskoler, som er et kernepunkt i regeringens folkeskolereform: 28 pct. mener, at heldagsskolen skal være obligatorisk for alle skoler, mens 37 pct. mener, at det skal afgøres individuelt. 30 pct. er generelt imod heldagsskoler. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Danmarks Lærerforening.

Læs hele undersøgelsen

Forældrene prioriterer velforberedte lærere over flere timer

Februar 2013

Tre ud af fire forældre er helt eller overvejende enige i, at det har større betydning for elevernes udbytte af undervisningen, at lærerne er velforberedte, end at eleverne får flere timer. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Danmarks Lærerforening blandt forældre til børn i folkeskolen.

Læs hele analysen