Sygefravær og tjenstlig samtale Syg i længere periode

Forløbet på jobcentret

Hvis du er sygemeldt i en periode på mere end 30 dage, skal du udfylde en række dokumenter og deltage i samtaler på jobcentret.

Reglerne

Hvis du er syg i mere end 30 dage, kan din arbejdsgiver få sygedagpengerefusion og her kommer jobcentret ind i billedet. Du får fortsat din normale løn fra din arbejdsgiver, men du skal udfylde et oplysningsskema og deltage i opfølgningsmøder på jobcentret, fordi jobcentret udbetaler refusion til arbejdsgiver Du skal også deltage i aktive tilbud, hvis jobcentret beslutter, at det er relevant.

Du skal også deltage i sygesamtaler og det forløb, som er i gang på din arbejdsplads. Det kan du læse mere om her.

Du har pligt til at medvirke
Du skal deltage i alle de samtaler og aktiviteter, som jobcentret præsenterer for dig. Hvis du afviser at deltage i opfølgningssamtaler, tilbud eller andre tiltag, der skal hjælpe dig tilbage på arbejde, kan jobcentret stoppe sygedagpengerefusionen midlertidigt eller permanent.

Du har også pligt til at gå til læge, når jobcenteret beder om lægeerklæring. Jobcenteret betaler for de erklæringer, som de skal bruge. Du skal give samtykke til, at lægen må give oplysninger om din sygdom til jobcenteret.

Din kreds kan hjælpe dig
Du kan få råd og vejledning hos din lokale kredsKredsen kan også tage med som bisidder til dine samtaler i jobcentret.

Du skal bruge ’Mit Sygefravær’ 

Når din arbejdsgiver søger om sygedagpengerefusion, får du et brev fra jobcenteret i din digitale postkasse. Her kan du læse, at du skal benytte den digitale selvbetjeningsløsning 'Mit Sygefravær', hvor du skal udfylde et oplysningsskema og kommentere din arbejdsgivers oplysninger. Hvis du ikke får løn under sygdom, men i stedet skal søge om sygedagpenge fra kommunen, skal du anmode om det på 'Mit Sygefravær'.

Jobcentret har i modsætning til din arbejdsgiver ret til at vide, hvorfor du er sygemeldt, og de indhenter også en lægeerklæring fra din læge.

Du skal udfylde skemaet elektronisk indenfor den frist, som jobcenteret har givet, ellers kan det have konsekvenser for dagpengerefusionen. 

Se en video med introduktion til 'Mit Sygefravær' nedenfor: 

Opfølgningssamtale på jobcentret

Når du har udfyldt oplysningsskemaet på 'Mit Sygefravær', bliver du indkaldt til opfølgningssamtale på jobcentret. Den første opfølgningssamtale skal holdes senest 8 uger efter din første sygedag. Her skal I drøfte dine muligheder for at vende tilbage til arbejdspladsen og hvornår, du kan vende tilbage.

Du skal deltage i en opfølgningssamtale på jobcentret hver 4. eller 8. uge i den periode, du er sygemeldt. Det er jobcentret, som beslutter, hvor hyppigt der skal holdes opfølgningssamtaler. Jobcenteret vurderer dette på baggrund af oplysningsskemaet, lægerklæring fra din læge og den første opsamlingssamtale.

Standby-ordning

Hvis du lider af en alvorlig, livstruende sygdom fra diagnoselisten kan du være omfattet af standby-ordningen. Det er jobcenteret, som vurderer, om du er omfattet af reglerne for standby-ordningen.

Hvis du er omfattet af denne ordning, vil opfølgningssamtalen på jobcentret tage udgangspunkt i de lægelige oplysninger i sagen. Jobcenteret indhenter selv oplysningerne fra din journal eller læge efter behov. Du er også fritaget for at deltage i aktive tilbud, så længe du er omfattet af standby-ordningen.

Du kan læse mere om standby-ordningen og se diagnoselisten her

Aktive tilbud

Jobcentret kan beslutte, at du skal deltage i et aktivt tilbud. Et aktivt tilbud kan for eksempel være, at du skal deltage i fysisk træning, eller at du skal i virksomhedspraktik. Du eller din arbejdsgiver får fortsat sygedagpenge/-refusion, mens du er i aktivt tilbud.

Du har pligt til at deltage
Du skal deltage i et aktivt tilbud, hvis det betyder, at du hurtigere kan vende tilbage til dit arbejde.  Hvis der er tvivl om, om du kan deltage på grund af din sygdom, skal jobcentret kontakte din læge og indhente en lægefaglig vurdering.

Sygedagpenge i mere end 22 uger

Når du eller din arbejdsgiver har modtaget sygedagpenge/-refusion i 22 uger, vurderer jobcentret, om du fortsat er berettiget til sygedagpenge. Arbejdsgiverperioden på 30 dage tæller ikke med i de 22 uger.

Du er fortsat berettiget til sygedagpenge, hvis du opfylder et af følgende kriterier:

  • Jobcentret skønner, at du er berettiget til revalidering.
  • Du skal i arbejdsprøvning eller lignende for at få afklaret din arbejdsevne. Afklaringen skal kunne afsluttes, inden der er gået 69 uger
  • Du er under - eller venter på - behandling, som efter en lægelig vurdering vil føre til, at du kan vende tilbage til dit arbejde inden for 134 uger. 
  • Din sag skal behandles af Jobcentrets rehabiliteringsteam, som skal afgøre, om du skal have ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.
  • Hvis du lider af en alvorlig livstruende sygdom, kan du få sygedagpenge, så længe lægen vurderer, at sygdommen er aktuelt livstruende.
  • Der er en verserende arbejdsskade-sag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
  • Hvis du har søgt om førtidspension, kan sygedagpengeudbetalingen fortsætte, indtil sagen er afgjort

Hvis du ikke opfylder betingelserne for forlængelse af sygedagpenge, og du stadig er uarbejdsdygtig, så har du ret til et jobafklaringsforløb.

 Jobafklaringsforløb

Hvis jobcentret vurderer, at du ikke længere er berettiget til at modtage sygedagpenge efter 22 uger, får du tilbudt et jobafklaringsforløb. Du kan være i jobafklaringsforløb, så længe jobcentret vurderer, at du er uarbejdsdygtig. Målet med jobafklaringsforløbet er, at du kommer tilbage til dit arbejde, eller på en anden måde kan fortsætte på arbejdsmarkedet.. 

Jobcentret bevilger jobafklaringsforløbet for maksimalt to år ad gangen. Rehabiliteringsteamet på jobcentret godkender planen for, hvor langt forløbet skal være, og hvad det skal indeholde. Målet med jobafklaringsforløbet er, at du har god tid til at genvinde din arbejdsevne, så du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Der er mulighed for at få forlænget forløbet i yderligere 2 år, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig.

Du modtager ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløbet. Ydelsen svarer til kontanthjælp, men er uafhængig af eventuel formue og din ægtefælles indtægt. 

Læs mere om jobafklaringsforløb